În Monitorul Oficial nr. 845 din 20 noiembrie a.c. a fost publicată Hotărârea nr. 11/2014 a Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România.


Comandă acum cele mai noi volume din Raftul Legalis® – Noul Cod penal și Noul Cod de procedură penală


În extras

CAPITOLUL I

Reglementări generale

Art. 1.

În cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România se organizează şi funcţionează, în temeiul legii, Casa de Asigurări a Notarilor Publici, denumită în continuare Casa de Asigurări.

Art. 2.

(1) Casa de Asigurări are, potrivit legii, personalitate juridică, organe de conducere şi patrimoniu proprii.

(2) Sediul Casei de Asigurări este în municipiul Bucureşti.

Art. 3.

(1) Sunt asiguraţi ai Casei de Asigurări toţi notarii publici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României.

(2) Asigurarea de răspundere civilă a notarilor publici în exerciţiu este obligatorie, drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi fiind stabilite prin prezentul statut, prin contractul de asigurare şi prin Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată.

(3) Calitatea de asigurat al Casei de Asigurări se dobândeşte înainte ca notarul public să înceapă să îşi desfăşoare activitatea, potrivit legii, prin încheierea contractului de asigurare şi va deveni efectivă la data începerii activităţii.

(4) Prin notar public în funcţie se înţelege orice notar a cărui calitate nu a încetat, în condiţiile legii.

Art. 4.

Casa de Asigurări are drept scop asigurarea de răspundere civilă a notarului public în exerciţiu pentru prejudiciile cauzate prin fapte şi acte notariale, cu excepţia prejudiciilor cauzate prin fapte săvârşite cu intenţie.

Art. 5.

Casa de Asigurări îşi desfăşoară activitatea prin autofinanţare. Mijloacele financiare ale Casei de Asigurări sunt formate din primele de asigurare, taxele de înscriere, donaţii, legate şi din alte surse legale.

Art. 6.

În înţelesul prezentului statut, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

 1. a) asigurător: Casa de Asigurări;
 2. b) asigurat: notarul public;
 3. c) beneficiar (păgubit): terţa persoană căreia asigurătorul urmează să îi plătească despăgubirea, ca urmare a producerii evenimentului asigurat;
 4. d) contractul de asigurare (poliţa de asigurare): actul juridic bilateral prin care asiguratul se obligă să plătească prima de asigurare asigurătorului, în schimbul preluării de către acesta a riscului asigurat;
 5. e) obiectul asigurării: răspunderea civilă a notarului public (asigurat) pentru daunele patrimoniale cauzate terţilor, din culpă, în exercitarea activităţii;
 6. f) despăgubire: suma datorată de asigurător în cazul producerii evenimentului asigurat potrivit condiţiilor contractului de asigurare;
 7. g) limita de despăgubire: suma maximă pe care Casa de Asigurări o va plăti în caz de producere a evenimentului asigurat dacă sunt îndeplinite condiţiile de despăgubire din contractul de asigurare;
 8. h) prima de asigurare: suma datorată şi plătită de asigurat asigurătorului în schimbul asumării riscului de către Casa de Asigurări (preţul asigurării);
 9. i) riscul asigurat: evenimentul viitor, posibil, dar incert, care implică răspunderea civilă profesională a notarilor publici pentru ale cărui urmări/consecinţe se încheie contractul de asigurare;
 10. j) eveniment asigurat: actul sau faptul care antrenează răspunderea civilă profesională pentru prejudicii cauzate prin erori profesionale săvârşite de asigurat în legătură cu activitatea notarială;
 11. k) franciză: suma fixă sau procentul din valoarea daunei lichidabile care rămâne în sarcina exclusivă a asiguratului.
 12. l) riscurile excluse:

— operaţiunile care sunt interzise notarilor publici prin intermediul textelor legale şi reglementările cu privire la statutul notarului (se au în vedere operaţiunile interzise notarilor publici prin textele care reglementează profesia);

— fapta intenţionată;

— fapta penală.

CAPITOLUL II

Drepturile şi obligaţiile notarilor asiguraţi

Art. 7.

Notarii publici asiguraţi au următoarele drepturi:

 1. a) să beneficieze de despăgubiri civile pentru riscul asigurat, în conformitate cu prevederile prezentului statut;
 2. b) să primească, la cerere, informaţii cu privire la sumele de bani subscrise şi depuse şi orice alte informaţii, referitoare la activitatea Casei de Asigurări;
 3. c) să beneficieze de sprijin din partea Casei de Asigurări şi a camerelor notarilor publici din care fac parte, în procesele de răspundere civilă;
 4. d) să participe la reuniunile Camerei Notarilor Publici din care fac parte şi la cele ale Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, în care se discută probleme referitoare la Casa de Asigurări, să îşi prezinte opiniile şi să fie aleşi în organele de conducere ale Casei de Asigurări;
 5. e) să încheie, la libera alegere, şi alte contracte de asigurare la societăţi de specialitate din România;
 6. f) să angajeze, la libera alegere, avocaţi în procesele de răspundere civilă în care figurează ca părţi.

Art. 8.

Notarii publici, asiguraţi ai Casei de Asigurări, au următoarele obligaţii:

 1. a) înainte de începerea activităţii, notarul public este obligat, sub sancţiunea neemiterii licenţei de funcţionare, să încheie contractul de asigurare cu Casa de Asigurări şi să plătească taxa de înscriere, devenind astfel asigurat al acesteia;
 2. b) să se asigure pentru răspundere civilă, cel puţin la nivelul minim al primelor de asigurare prevăzute în prezentul statut;
 3. c) pe perioada exercitării funcţiei, notarul public este obligat, sub sancţiunea retragerii licenţei de funcţionare, să achite, anual şi integral, costul poliţei de asigurare, în condiţiile stabilite prin contractul de asigurare.
 4. d) pe data retragerii licenţei de funcţionare, contractul de asigurare încetează sau se suspendă, după caz, în funcţie de încetarea ori, respectiv, suspendarea calităţii de notar public;
 5. e) să depună toate diligenţele, să administreze probele necesare şi să exercite în mod corespunzător dreptul la apărare, folosind căile de apel şi recurs, pentru dovedirea nevinovăţiei, în caz de chemare în judecată pentru răspundere civilă;
 6. f) să depună la Casa de Asigurări o copie de pe acţiunea de chemare în judecată, pentru răspundere civilă, în maximum 10 zile de la primirea citaţiei împreună cu toate documentele justificative şi o cerere scrisă adresată Casei de Asigurări în care să prezinte punctul de vedere;
 7. g) să depună toate demersurile în vederea exercitării în condiţii corespunzătoare a dreptului la apărare, să invoce toate excepţiile necesare şi să conlucreze cu organele Casei de Asigurări în vederea susţinerii apărării;
 8. h) să respecte prevederile prezentului statut, hotărârile Camerei Notarilor Publici, din care fac parte şi ale Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, referitoare la asigurarea de răspundere civilă a notarilor publici;
 9. i) să declare existenţa altor asigurări, pentru aceeaşi răspundere, la asigurători diferiţi, la data producerii evenimentului asigurat;
 10. j) să nu facă nicio promisiune sau plată terţului ce pretinde despăgubiri;
 11. k) să conserve dreptul de regres al asigurătorului împotriva celor vinovaţi de producerea daunei, alţii decât notarii publici.