Condiţii contractuale legalis.ro

LICENŢIERE ŞI UTILIZARE WWW.LEGALIS.RO

DEFINIŢII

Legalis – Biblioteca Virtuală Legalis este un produs informatic, constând într-o bază de date cu conţinut juridic, accesibilă pe internet la adresa https://www.legalis.ro

Furnizorul – Editura C.H.BECK este proprietarul de drept al Bibliotecii Virtuale Legalis, atât al conţinutului bibliotecii, în forma în care este prezentat el în produs, cât şi a surselor tehnice ale produsului.

Beneficiar – orice persoană fizică şi/sau juridică, abonat al Bibliotecii Virtuale Legalis, care accesează produsul informatic on-line, în baza unui cont şi a unei parole, numai după plata serviciilor comandate.

Părţile agreează ca desfăşurarea acestui contract să se facă în următoarele condiţii contractuale:

Art. 1 Obiectul şi durata contractului

Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea accesului on-line la Biblioteca Virtuală Legalis – bază de date cu conţinut juridic, realizată de Furnizor şi livrată Beneficiarului în vederea exploatării, conform comenzii completate de Beneficiar şi a condiţiilor prevăzute în prezentul contract.

Art. 2 Valoarea contractului

Valoarea serviciilor oferite de Furnizor către Beneficiar este specificată în factura proformă, realizată în baza comenzii şi a datelor furnizate de Beneficiar. Comanda Beneficiarului, efectuată pe pagina de internet a  produsului, constituie anexă la prezentul contract şi face parte integrantă din acesta.

Art. 3. Durata contractului

 1. Prezentul contract se încheie pe o durată fixă de 12 luni, conform comenzii Beneficiarului, anexată la contract.
 2. Prezentul contract începe, după caz:
  1. Pentru utilizatorii test: din momentul confirmării creării contului şi recepţionării de către Beneficiar a e-mail-ului cu parola de acces. Prin excepţie de la alin. 1 al prezentului articol, conturile astfel create permit accesul în produs pe o durată de 5 zile în secţiunile Legislaţie şi Jurisprudenţă sau 10 zile calendaristice doar în secţiunea Legislaţie, de la data creării contului.
  2. Pentru abonamente cu perioadă de test: de la data la care Beneficiarul primeşte prin e-mail confirmarea creării contului şi parola. În acest caz, la durata iniţială a contractului se adaugă 1 lună pentru testare gratuită.
  3. Pentru abonamente fără perioadă de test: la data la care Beneficiarul a plătit serviciile comandate, în conformitate cu factura proformă emisă în baza comenzii efectuate on-line.
 3. La expirarea duratei stabilite în contract, aceasta se prelungeşte automat pe perioade egale cu perioada iniţială, cu excepţia conturilor de utilizator test şi a cazurilor prevăzute la art. 8, privind încetarea contractului.

Art. 4 Modalitate de plată. Penalităţi.

 1. Plata accesului la Biblioteca Virtuală Legalis se face în baza facturii emise de către Furnizor, conţinând datele declarate, pe proprie răspundere de către Beneficiar.
 2. Plata abonamentului se face în avans pe 12 luni.
 3. Contravaloarea licenţei de utilizare a bazei de date virtuale se va plăti în termen de maxim 5 zile de la data emiterii. Plata sumei aferente se va face în lei la cursul BNR valabil in ultima zi a lunii precedente.
 4. După data scadenţei, în cazul în care Beneficiarul nu a achitat serviciile, acesta va suporta penalităţi în valoare de 0,5 % din valoarea facturii fiscale, pentru fiecare zi de întârziere. Dacă întârzierea plăţii este mai mare de 15 zile, calculate de la data scadenţei facturii fiscale, Furnizorul va suspenda accesul la Biblioteca Virtuală Legalis, până la efectuarea de către Beneficiar a plăţii restante plus penalităţile aferente.

Art. 5 Furnizarea serviciilor

 1. Furnizorul oferă Beneficiarului acces, diferenţiat pe bază de abonament, la Biblioteca Virtuală Legalis disponibilă la adresa www.legalis.ro.
 2. Serviciul poate fi folosit gratuit, în varianta de testare gratuită, pe o perioadă de maxim 10 de zile calendaristice, în baza unei parole unice furnizate oricărui utilizator înregistrat. La încheierea perioadei de testare orice utilizator poate să opteze fie pentru renunţarea la serviciile oferite de Furnizor, fie să achiziţioneze unul dintre abonamentele disponibile contra cost.
 3. Beneficiarul se obligă să raporteze orice nefuncţionalitate în maxim 2 ore de la constatarea ei, fie telefonic la 021-4100801, fie prin e-mail la fie prin intermediul paginii www.legalis.ro, folosind datele din secţiunea Suport.

Art. 6 Actualizarea şi funcţionarea Bibliotecii Virtuale Legalis

 1. Actualizarea produsului:
  1. presupune introducerea zilnică de noi date, modificarea datelor existente la data achiziţionării unui abonament precum şi rezolvarea problemelor minore de navigare în produs. Acest tip de actualizare este inclus în preţul abonamentului, iar în perioada de testare este gratuit.
  2. nu include, acesta reprezentând subiectul unei modificări contractuale, adăugarea de noi secţiuni şi/sau module.
 2. Funcţionarea produsului:
  1. Biblioteca Virtuală Legalis este accesibilă în exclusivitate on-line, la adresa www.legalis.ro.
  2. Furnizorul îşi asumă responsabilitatea pentru accesibilitatea funcţiilor din produs şi a conţinutului secţiunilor şi sub-secţiunilor.
  3. Furnizorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru nefuncţionalitatea accesului sau lipsa de acces la internet a Beneficiarului, şi nici pentru situaţiile în care accesul la produs este împiedicat de furnizarea necorespunzătoare a serviciilor de către terţii furnizori de electricitate sau internet.
 3. Constatarea şi repararea defecţiunilor şi acordarea de beneficii
  1. La constatarea oricărei defecţiuni, după autentificarea în program, Beneficiarul are obligaţia de a notifica Furnizorul în scris, în maxim 1 oră de la constatarea defecţiunii, la adresa sau telefonic la 021-4100801.
  2. Furnizorul se obligă să repare defecţiunile notificate de Beneficiari, în funcţie de gravitatea acestora, într-un termen care poate varia între 12 şi 72 de ore.
  3. Orice defecţiune constatată şi notificată de către Beneficiar, care persistă pe o durata mai mare de 8 ore după termenul contractual în care Furnizorul are obligaţia să repare defecţiunea, acordă dreptul Beneficiarul la o prelungire automată a accesului la produs, cu câte 5 zile, pentru care nu se percepe taxă de abonament.

Art. 7 Obligaţiile Furnizorului

 1. Să informeze Beneficiarul privind utilizarea corectă şi eficientă a produsului
 2. Să furnizeze servicii de asistenţă tehnică în vederea remedierii deficienţelor de utilizare care pot interveni pe parcursul perioadei de utilizare
 3. Să-şi asume răspunderea pentru dreptul de autor al produsului.
 4. Furnizorul se obligă să furnizeze serviciul funcţionabil, garantând o perioadă de funcţionare de 99,8%.

Art. 8 Obligaţiile Beneficiarului

 1. Să utilizeze produsul conform instrucţiunilor
 2. Să nu creeze mai mult de 1 cont de utilizator pentru forma DEMO a produsului. Orice cont suplimentar, precum şi contul original vor fi suspendate, iar accesul utilizatorului va fi restricţionat permanent la Biblioteca Virtuală Legalis.
 3. Să nu modifice, furnizeze sau comercializeze produsul
 4. Să nu utilizeze produsul furnizat pentru elaborarea unui produs concurent, conform prevederilor Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe cu modificările şi completările ulterioare
 5. Să sesizeze Furnizorul în timp util asupra anomaliilor sau deficientelor apărute, pentru a fi remediate.

Art. 9 Răspundere în caz de neplată

 1. În cazul în care Beneficiarul nu îşi achită datoriile faţă de Furnizor în termen de 15 zile de la data scadenţei facturii, Furnizorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea către Beneficiar a serviciilor neachitate, fără notificarea prealabilă a acestuia.
 2. În cazul in care Beneficiarul încalcă termenii contractuali,  Furnizorul are dreptul de a cere de la Beneficiar daune – interese.

Art. 10 Încetarea Contractului

 1. Prezentul contract încetează:
  1. Prin acordul părţilor, oricând după expirarea duratei iniţiale de 1 an.
  2. La expirarea duratei iniţiale sau a duratei prelungite, cu condiţia ca Beneficiarul să notifice în scris Furnizorul în legătura cu neprelungirea contractului.
  3. Prin denunţare unilaterală efectuată cu o notificare prealabilă de 30 de zile, numai după expirarea duratei iniţiale de 1 an şi numai dacă Beneficiarul nu înregistrează faţă de Furnizor datorii scadente şi neachitate, inclusiv penalităţi.
  4. De plin drept, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată în cazul nefurnizării accesului la produs în maxim 14 zile de la data comenzii, de către Furnizor, în cazul neîndeplinirii de către Beneficiar a oricăror obligaţii contractuale în termen de 30 de zile, precum şi în cazul în care împotriva Beneficiarului s-a emis o sentinţă privind deschiderea procedurii de insolvenţă.

Art. 11 Notificări

Se consideră valabil făcută, orice notificare scrisă transmisă cu cel puţin 30 de zile înainte de data de la care se doreşte schimbarea/modificarea/rezilierea sau denunţarea contractului.

Notificările se transmit prin poştă, cu confirmare de primire sau prin poştă electronică, cu confirmare de recepţie şi având semnătură digitală autorizată.

Art. 12 Confidenţialitate

Prezentul contract este strict confidenţial. Părţile nu vor dezvălui unei terţe părţi, fără consimţământul scris al contractantului, informaţiile comerciale si preturile care au fost comunicate în legătura cu prezentul contract.

Art. 13 Protecţia datelor personale

 1. Editura C.H. Beck este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ca operator de date, sub numărul 4398. Editura C.H. Beck are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană
 2. Scopul prelucrării datelor este:
  1. Reclamă, marketing şi publicitate
  2. Servicii pe internet
 3. Beneficiarul nu este obligat/a să furnizeze datele, cu excepţia acelor date necesare întocmirii facturilor sau creării conturilor personale pentru accesul la produsul electronic. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanele vizate, furnizorii de servicii şi bunuri.
 4. Conform Legii nr. 677/2001, completarea formularului presupune exprimarea expresă şi fără echivoc a consimţământului cu privire la prelucrarea datelor în scopuri de marketing pe durata de existenţă a editurii C.H. Beck.

Art.14 Forţa majoră

 1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.
 2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5 zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în maximum 15 zile de la apariţie.
 3. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere sau data recepţionării mesajul electronic de notificare, dacă acesta conţine o semnătură digitală autorizată şi dacă a fost trimis cu confirmare de primire. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţă celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
 4. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 luni, fiecare partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-i onora toate obligaţiile până la această dată.

Art.15 Soluţionarea litigiilor

Eventualele litigii ce ar putea apărea în legătură cu prezentul contract se vor rezolva pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente din localitatea în care EDITURA C.H. BECK îşi are sediul.

Art.16 Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile de proprietate intelectuală la care se referă sau care reies din acest contract sunt rezervate furnizorului, cu excepţia cazului în care au fost acordate expres de acesta celeilalte părţi sau unui terţ.

Art. 17 Prevederi finale

a. Beneficiarul va notifica în scris orice modificare intervenită asupra datelor furnizate iniţial Furnizorului.

b. Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părţilor, la solicitarea uneia dintre părţi.

Prevederile prezentului document sunt valabile începând cu data de 01.01.2010.

Furnizorul îşi rezervă dreptul să modifice la orice dată, prezenţii termeni şi condiţii de utilizare. Beneficiarul are obligaţia de a reveni periodic în această pagină pentru a fi la curent cu conţinutul prezentului document. Crearea unui cont de utilizator precum şi accesul în aplicaţie reprezintă acordul implicit al Beneficiarului.

TERMENI ŞI CONDIŢII – LEGALIS

Editura C. H. Beck depune eforturi reale şi constante pentru ca întreg conţinutul aplicaţiei Legalis să fie corect şi actual, însă nu îşi asumă răspunderea pentru posibile erori sau omisiuni în conţinut, care ar putea apărea.

Prin utilizarea aplicaţiei online Legalis, utilizatorii îşi exprimă acordul, în orice circumstanţe, că Editura C. H. Beck  nu va putea fi făcută răspunzatoare pentru conţinutul aplicaţiei sau pentru lipsurile sau erorile acestuia şi pentru orice eventuale prejudicii, de orice fel, suferite de persoanele care utilizează Legalis şi care îşi bazează deciziile profesionale sau de altă natură, exclusiv pe conţinutul şi/sau informaţiile aplicaţiei Legalis.

Legislaţia consolidată conţinută de aplicaţia Legalis este rodul muncii de prelucrare juridică dar şi de tehnoredactare a actelor normative care au suferit modificări sau completări de-a lungul timpului. Aşadar aceste texte au un caracter strict informativ, destinat orientării rapide a utilizatorului, construirii unui rationament juridic. În România, singura autoritate învestită cu dreptul de a publica oficial acte normative, de orice fel, este instituţia Monitorul Oficial. Nici un alt text sau compilaţie de texte, nu poate fi recunoscută de o instanţă românească.