Condiţii contractuale legalis.ro

ACORD DE LICENŢIERE ŞI UTILIZARE WWW.LEGALIS.RO

DEFINIŢII

Legalis – Biblioteca juridică online legalis este un produs informatic, constând într-o bază de date cu conţinut juridic, accesibilă pe internet la adresa https://www.legalis.ro

Furnizorul – Editura C.H.BECK este proprietarul de drept al Bibliotecii juridice online legalis, atât al conţinutului bibliotecii, în forma în care este prezentat el în produs, cât şi a surselor tehnice ale produsului.

Beneficiar – orice persoană fizică şi/sau juridică, abonat al Bibliotecii juridice online legalis, care accesează produsul informatic on-line, în baza unui cont şi a unei parole, numai după plata serviciilor comandate. Este considerat beneficiar, în înțelesul prezentului Acord de licențiere și orice utilizator persoană fizică și/sau juridică al cărei acces în legalis se face în baza unui cont de testare (DEMO).

Părţile agreează ca desfăşurarea acestui contract să se facă în următoarele condiţii contractuale:

Art. 1 Obiectul şi durata contractului

Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea accesului on-line la Biblioteca juridică online legalis – bază de date cu conţinut juridic, realizată de Furnizor şi livrată Beneficiarului în vederea exploatării, conform comenzii completate de Beneficiar şi a condiţiilor prevăzute în prezentul contract.

Art. 2 Valoarea contractului

Valoarea serviciilor oferite de Furnizor către Beneficiar este specificată în factura proformă, realizată în baza comenzii şi a datelor furnizate de Beneficiar. Comanda Beneficiarului, efectuată pe pagina de internet a  produsului, constituie anexă la prezentul contract şi face parte integrantă din acesta.

Art. 3. Durata contractului

 1. Prezentul contract se încheie pe o durată fixă de 12 luni, conform comenzii Beneficiarului, anexată la contract.
 2. Prezentul contract începe, după caz:
  1. Pentru utilizatorii test: din momentul confirmării creării contului şi recepţionării de către Beneficiar a e-mail-ului cu parola de acces. Prin excepţie de la alin. 1 al prezentului articol, conturile astfel create permit accesul în produs pe o durată de 7 zile în secţiunile Legislaţie şi/sau Jurisprudenţă, de la data creării contului.
  2. Pentru abonamente cu perioadă de test: de la data la care Beneficiarul primeşte prin e-mail confirmarea creării contului şi parola. În acest caz, la durata iniţială a contractului se adaugă 1 lună pentru testare gratuită.
  3. Pentru abonamente fără perioadă de test: la data la care Beneficiarul a plătit serviciile comandate, în conformitate cu factura proformă emisă în baza comenzii efectuate on-line.
 3. La expirarea duratei stabilite în contract, aceasta se prelungeşte automat pe perioade egale cu perioada iniţială, cu excepţia conturilor de utilizator test şi a cazurilor prevăzute la art. 8, privind încetarea contractului.

Art. 4 Modalitate de plată. Penalităţi.

 1. Plata accesului la Biblioteca juridică online legalis se face în baza facturii emise de către Furnizor, conţinând datele declarate, pe proprie răspundere de către Beneficiar.
 2. Plata abonamentului se face în avans pe 12 luni.
 3. Contravaloarea licenţei de utilizare a bazei de date virtuale se va plăti în termen de maxim 5 zile de la data emiterii. Plata sumei aferente se va face în lei la cursul BNR valabil in ultima zi a lunii precedente.
 4. După data scadenţei, în cazul în care Beneficiarul nu a achitat serviciile, acesta va suporta penalităţi în valoare de 0,5 % din valoarea facturii fiscale, pentru fiecare zi de întârziere. Dacă întârzierea plăţii este mai mare de 15 zile, calculate de la data scadenţei facturii fiscale, Furnizorul va suspenda accesul la Biblioteca juridică online legalis, până la efectuarea de către Beneficiar a plăţii restante plus penalităţile aferente.

Art. 5 Furnizarea serviciilor

 1. Furnizorul oferă Beneficiarului acces, diferenţiat pe bază de abonament, la Biblioteca juridică online legalis disponibilă la adresa www.legalis.ro.
 2. Serviciul poate fi folosit gratuit, în varianta de testare gratuită, pe o perioadă de maxim 10 de zile calendaristice, în baza unei parole unice furnizate oricărui utilizator înregistrat. La încheierea perioadei de testare orice utilizator poate să opteze fie pentru renunţarea la serviciile oferite de Furnizor, fie să achiziţioneze unul dintre abonamentele disponibile contra cost.
 3. Beneficiarul se obligă să raporteze orice nefuncţionalitate în maxim 2 ore de la constatarea ei, fie telefonic la 021-410.08.73, fie prin e-mail la fie prin intermediul paginii www.legalis.ro, folosind datele din secţiunea Suport.

Art. 6 Actualizarea şi funcţionarea Bibliotecii juridice online legalis

 1. Actualizarea produsului:
  1. presupune introducerea zilnică de noi date, modificarea datelor existente la data achiziţionării unui abonament precum şi rezolvarea problemelor minore de navigare în produs. Acest tip de actualizare este inclus în preţul abonamentului, iar în perioada de testare este gratuit.
  2. nu include, acesta reprezentând subiectul unei modificări contractuale, adăugarea de noi secţiuni şi/sau module.
 2. Funcţionarea produsului:
  1. Biblioteca juridică online legalis este accesibilă în exclusivitate on-line, la adresa www.legalis.ro.
  2. Furnizorul îşi asumă responsabilitatea pentru accesibilitatea funcţiilor din produs şi a conţinutului secţiunilor şi sub-secţiunilor.
  3. Furnizorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru nefuncţionalitatea accesului sau lipsa de acces la internet a Beneficiarului, şi nici pentru situaţiile în care accesul la produs este împiedicat de furnizarea necorespunzătoare a serviciilor de către terţii furnizori de electricitate sau internet.
 3. Constatarea şi repararea defecţiunilor şi acordarea de beneficii
  1. La constatarea oricărei defecţiuni, după autentificarea în program, Beneficiarul are obligaţia de a notifica Furnizorul în scris, în maxim 1 oră de la constatarea defecţiunii, la adresa sau telefonic la 021-4100801.
  2. Furnizorul se obligă să repare defecţiunile notificate de Beneficiari, în funcţie de gravitatea acestora, într-un termen care poate varia între 12 şi 72 de ore.
  3. Orice defecţiune constatată şi notificată de către Beneficiar, care persistă pe o durată mai mare de 8 ore după termenul contractual în care Furnizorul are obligaţia să repare defecţiunea, acordă dreptul Beneficiarul la o prelungire automată a accesului la produs, cu câte 5 zile, pentru care nu se percepe taxă de abonament.

Art. 7 Obligaţiile Furnizorului

 1. Să informeze Beneficiarul privind utilizarea corectă şi eficientă a produsului
 2. Să furnizeze servicii de asistenţă tehnică în vederea remedierii deficienţelor de utilizare care pot interveni pe parcursul perioadei de utilizare
 3. Să-şi asume răspunderea pentru dreptul de autor al produsului.
 4. Furnizorul se obligă să furnizeze serviciul funcţionabil, garantând o perioadă de funcţionare de 99,8%.

Art. 8 Obligaţiile Beneficiarului

 1. Clientul Beneficiar primește un drept simplu, non-exclusiv și netransferabil de utilizare a modulelor din abonamentul ales, conform cu scopul Acordului de licențiere și condiționat de plata abonamentului și/sau a altor sume datorate conform contractului. Utilizarea individuală a documentelor, precum și a oricăror servicii de mesagerie electronică asociate documentelor din Biblioteca juridică online legalis se va face exclusiv pentru uzul personal al beneficiarului, respectiv pentru uzul utilizatorilor terți autorizați prin contract. Prin termenul de „document”, așa cum este folosit în articolul curent (Art. 9) din Acordul de licențiere, se înțelege conținutul oricărei pagini afișate în browser, în Biblioteca juridică online legalis.
 2. Dreptul de utilizare acordat Beneficiarului, respectiv utilizatorilor autorizați, potrivit prezentului Acord de licențiere include dreptul de a accesa, căuta și citi orice document din legalis, de a descărca o singură dată documentul în formatele permise din legalis și de a tipări o singură dată oricare document pe calculatorul beneficiarului ori al utilizatorului autorizat. Orice utilizare ulterioară, în special reproducerea și modificarea documentelor ori a altor elemente ale bibliotecii juridice online legalis se vor face exclusiv pentru uzul personal al Beneficiarului ori cu acordul scris prealabil al Furnizorului. Furnizorul își rezervă dreptul de a revoca oricând acest drept. Sunt strict interzise preluarea sistematizată sau automată a documentelor ori a altor elemente ale bazei de date sau a unor părți ale acesteia, crearea de colecții sistematizate a documentelor preluate, indiferent de modul de preluare, transferul unor documente, colecții de documente ori elemente ale bazei de date, punerea acestora la dispoziția unor terțe părți, respectiv difuzarea acestora în alte sisteme. Sunt de asemenea aplicabile prevederile Art. 16. Drepturi de proprietate intelectuală.
 3. Documentele descărcate sau tipărite pot, în principiu, să fie stocate sau păstrate numai pe durata abonamentului. La data expirării abonamentului, acestea trebuie să fie șterse sau distruse; furnizorul își rezervă dreptul de a solicita returnarea documentelor. Este strict interzisă păstrarea sau arhivarea permanentă a documentelor sau a elementelor descărcate sau tipărite, cu excepția celor utilizate strict în interes privat, respectiv a arhivării unui număr mic de documente ori elemente. Clientul are dreptul de a imprima până la 50 de documente pentru scopuri de arhivare pentru fiecare caz în parte, proces sau fișier, respectiv pentru păstrare pe medii de stocare electronice.
 4. Utilizarea bazei de date este limitată la numărul de utilizatori individuali specificat în acordul de licențiere pentru fiecare beneficiar de tip instituție. Termenul „instituție“ nu include birourile partajate. Utilizatorii vor fi numiți de către client, cu excepția cazul în care accesul este de tip IP. Autorizarea accesului utilizatorilor în cauză va fi confirmată de către furnizorul prin e-mail sau în scris.
 5. Utilizarea este limitată la recuperarea a maximum 200 de documente diferite pentru fiecare utilizator eligibil, pe zi calendaristică. În cazul preluării unui număr suplimentar de documente, Beneficiarul este ținut de plata unor tarife suplimentare aplicate per document. De asemenea, Furnizorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul, rata de preluare, precum și viteza de preluare a documentelor pentru restul zilei în care constată depășirea volumului maxim de documente admise spre preluare per utilizator.
 6. Dreptul de acces al unui utilizator legitim în timpul unei sesiuni de conectare nu este limitat în timp. Un utilizator autorizat poate fi conecta la legalis, într-un anumit moment dat, doar cu un singur nume de utilizator și o parolă. O nouă cerere de conectare, într-un browser diferit sau pe alt dispozitiv anulează automat sesiunea anterioară.
 7. Furnizorul are dreptul de a lua măsuri tehnice prin care pot fi detectate, urmărite și prevenite posibilitățile de utilizare a legalis peste limitele permise prin prezentul acord. În special, furnizorul poate introduce mărci distinctive, mecanisme de protecție digitale și poate instala bariere de acces corespunzătoare. Beneficiarul nu poate utiliza dispozitive, produse sau alte mijloace concepute pentru a eluda ori suprascrie măsurile tehnice introduse de furnizor. În special, beneficiarul nu poate utiliza orice crawlere web, programe de tip spider, motoare de meta căutare sau tehnologii similare prin care conținutul se poate prelua automat conținutul unei bazei de date online. În cazul constatării utilizării abuzive, Furnizorul își rezervă dreptul de a sista imedat accesul Beneficiarului. Oricare alte drepturi ale Furnizorului rămân valabile, în special dreptul a rezilia unilateral contractul, respectiv de a solicita daune-interese.
 8. Clientul este obligat să informeze orice utilizatori autorizați cu privire la prevederile de mai sus și să asigure respectarea acestora.

Art. 9 Răspundere în caz de neplată

 1. În cazul în care Beneficiarul nu îşi achită datoriile faţă de Furnizor în termen de 15 zile de la data scadenţei facturii, Furnizorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea către Beneficiar a serviciilor neachitate, fără notificarea prealabilă a acestuia.
 2. În cazul în care Beneficiarul încalcă termenii contractuali,  Furnizorul are dreptul de a cere de la Beneficiar daune – interese.

Art. 10 Încetarea Contractului

 1. Prezentul contract încetează:
  1. Prin acordul părţilor, oricând după expirarea duratei iniţiale de 1 an.
  2. La expirarea duratei iniţiale sau a duratei prelungite, cu condiţia ca Beneficiarul să notifice în scris Furnizorul în legătura cu neprelungirea contractului.
  3. Prin denunţare unilaterală efectuată cu o notificare prealabilă de 30 de zile, numai după expirarea duratei iniţiale de 1 an şi numai dacă Beneficiarul nu înregistrează faţă de Furnizor datorii scadente şi neachitate, inclusiv penalităţi.
  4. De plin drept, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată în cazul nefurnizării accesului la produs în maxim 14 zile de la data comenzii, de către Furnizor, în cazul neîndeplinirii de către Beneficiar a oricăror obligaţii contractuale în termen de 30 de zile, precum şi în cazul în care împotriva Beneficiarului s-a emis o sentinţă privind deschiderea procedurii de insolvenţă.

Art. 11 Notificări

Se consideră valabil făcută, orice notificare scrisă transmisă cu cel puţin 30 de zile înainte de data de la care se doreşte schimbarea/modificarea/rezilierea sau denunţarea contractului.

Notificările se transmit prin poştă, cu confirmare de primire sau prin poştă electronică, cu confirmare de recepţie şi având semnătură digitală autorizată.

Art. 12 Confidenţialitate

Prezentul contract este strict confidenţial. Părţile nu vor dezvălui unei terţe părţi, fără consimţământul scris al contractantului, informaţiile comerciale și preturile care au fost comunicate în legătură cu prezentul contract.

Art. 13 Protecţia datelor personale

 1. Editura C.H. Beck este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ca operator de date, sub numărul 4398. Editura C.H. Beck are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană
 2. Scopul prelucrării datelor este:
  1. Reclamă, marketing şi publicitate
  2. Servicii pe internet
 3. Beneficiarul nu este obligat/a să furnizeze datele, cu excepţia acelor date necesare întocmirii facturilor sau creării conturilor personale pentru accesul la produsul electronic. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanele vizate, furnizorii de servicii şi bunuri.
 4. Conform Legii nr. 677/2001, completarea formularului presupune exprimarea expresă şi fără echivoc a consimţământului cu privire la prelucrarea datelor în scopuri de marketing pe durata de existenţă a editurii C.H. Beck.

Art.14 Forţa majoră

 1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.
 2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5 zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în maximum 15 zile de la apariţie.
 3. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere sau data recepţionării mesajul electronic de notificare, dacă acesta conţine o semnătură digitală autorizată şi dacă a fost trimis cu confirmare de primire. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţă celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
 4. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 luni, fiecare partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-i onora toate obligaţiile până la această dată.

Art.15 Soluţionarea litigiilor

Eventualele litigii ce ar putea apărea în legătură cu prezentul contract se vor rezolva pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente din localitatea în care EDITURA C.H. BECK îşi are sediul.

Art.16 Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile de proprietate intelectuală la care se referă sau care reies din acest contract sunt rezervate furnizorului, cu excepţia cazului în care au fost acordate expres de acesta celeilalte părţi sau unui terţ.

Art. 17 Prevederi finale

a. Beneficiarul va notifica în scris orice modificare intervenită asupra datelor furnizate iniţial Furnizorului.

b. Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părţilor, la solicitarea uneia dintre părţi.

Prevederile prezentului document sunt valabile începând cu data de 01.01.2010.

Furnizorul îşi rezervă dreptul să modifice la orice dată, prezenţii termeni şi condiţii de utilizare. Beneficiarul are obligaţia de a reveni periodic în această pagină pentru a fi la curent cu conţinutul prezentului document. Crearea unui cont de utilizator precum şi accesul în aplicaţie reprezintă acordul implicit al Beneficiarului.

TERMENI ŞI CONDIŢII – LEGALIS

Editura C. H. Beck depune eforturi reale şi constante pentru ca întreg conţinutul aplicaţiei Legalis să fie corect şi actual, însă nu îşi asumă răspunderea pentru posibile erori sau omisiuni în conţinut, care ar putea apărea.

Prin utilizarea bibliotecii juridice online legalis, utilizatorii îşi exprimă acordul, în orice circumstanţe, că Editura C. H. Beck  nu va putea fi făcută răspunzatoare pentru conţinutul aplicaţiei sau pentru lipsurile sau erorile acestuia şi pentru orice eventuale prejudicii, de orice fel, suferite de persoanele care utilizează Legalis şi care îşi bazează deciziile profesionale sau de altă natură, exclusiv pe conţinutul şi/sau informaţiile aplicaţiei Legalis.

DECLINARE A RESPONSABILITĂȚII

Legislaţia consolidată conţinută de biblioteca juridică online legalis este rodul muncii de prelucrare juridică, dar şi de tehnoredactare a actelor normative care au suferit modificări sau completări de-a lungul timpului. Aşadar aceste texte au un caracter strict informativ, destinat orientării rapide a utilizatorului, construirii unui rationament juridic. În România, singura autoritate învestită cu dreptul de a publica oficial acte normative, de orice fel, este instituţia Monitorul Oficial. Nici un alt text sau compilaţie de texte, nu poate fi recunoscută de o instanţă românească.