Regulamentul 3/2012 al BNR modifica articolele Art. 1 , Art. 2 , Art. 5 , Art. 10 , Art. 11 , Art. 21 din Regulamentul 1/2000 privind operatiunile de piată monetara efectuate de Banca Nationala a Romaniei si facilitatile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili.

Va prezentam formele consolidate/actualizate ale articolelor care au suferit modificari, asa cum pot fi acestea vizualizate in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis 2.0:


Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie


Regulament 1/2000 …. Art 1

În sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) operaţiuni de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a României – operaţiuni executate la iniţiativa băncii centrale, ce implică una dintre următoarele tranzacţii: 1. cumpărări/vânzări reversibile – repo/reverse repo de active eligibile pentru tranzacţionare; 2. acordare de credite colateralizate cu active eligibile pentru garantare; 3. vânzări/cumpărări de active eligibile pentru tranzacţionare; 4. emitere de certificate de depozit; 5. swap valutar; şi 6. atragere de depozite;

b) cumpărări reversibile – repo – de active eligibile pentru tranzacţionare (pensiuni) – tranzacţii reversibile în cadrul cărora, în scopul injectării de lichiditate, Banca Naţională a României cumpără de la participanţi eligibili active eligibile pentru tranzacţionare, cu angajamentul acestora de a răscumpăra respectivele active la o dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data încheierii tranzacţiei;

b) cumpărări reversibile – repo – de active eligibile pentru tranzacţionare – tranzacţii reversibile în cadrul cărora, în scopul injectării de lichiditate, Banca Naţională a României cumpără de la participanţi eligibili active eligibile pentru tranzacţionare, cu angajamentul acestora de a răscumpăra respectivele active la o dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data încheierii tranzacţiei. Transferul proprietăţii asupra activelor eligibile respective se realizează prin mecanismul „livrare contra plată„;

c) vânzări reversibile – reverse repo – de active eligibile pentru tranzacţionare (pensiuni) – tranzacţii reversibile în cadrul cărora, în scopul absorbţiei de lichiditate, Banca Naţională a României vinde participanţilor eligibili active eligibile pentru tranzacţionare, angajându-se să răscumpere respectivele active la o dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data încheierii tranzacţiei;

c) vânzări reversibile – reverse repo – de active eligibile pentru tranzacţionare – tranzacţii reversibile în cadrul cărora, în scopul absorbţiei de lichiditate, Banca Naţională a României vinde participanţilor eligibili active eligibile pentru tranzacţionare, angajându-se să răscumpere respectivele active la o dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data încheierii tranzacţiei. Transferul proprietăţii asupra activelor eligibile respective se realizează prin mecanismul „livrare contra plată„;

d) acordare de credite colateralizate cu active eligibile pentru garantare – tranzacţii reversibile în cadrul cărora, în scopul injectării de lichiditate, Banca Naţională a României acordă credite participanţilor eligibili, aceştia păstrând proprietatea asupra activelor eligibile aduse în garanţie;

e) vânzări/cumpărări de active eligibile pentru tranzacţionare – tranzacţii în cadrul cărora, în scopul absorbţiei/injectării de lichiditate, Banca Naţională a României vinde/cumpără active eligibile pentru tranzacţionare şi care implică transferul proprietăţii asupra activelor eligibile respective de la vânzător la cumpărător, realizat prin mecanismul „livrare contra plată“;

f) emitere de certificate de depozit – tranzacţie în cadrul căreia, în scopul absorbţiei de lichiditate, Banca Naţională a României vinde participanţilor eligibili certificate de depozit;

g) swap valutar – constă în două tranzacţii simultane, încheiate cu aceeaşi contrapartidă, prin care Banca Naţională a României:

– cumpără la vedere valută convertibilă contra lei, în scopul injectării de lichiditate, şi vinde la o dată ulterioară aceeaşi sumă în valută convertibilă contra lei; sau

– vinde la vedere valută convertibilă contra lei, în scopul absorbţiei de lichiditate, şi cumpără la o dată ulterioară aceeaşi sumă în valută convertibilă contra lei;

h) atragere de depozite – tranzacţie cu scadenţa prestabilită, în cadrul căreia, în scopul absorbţiei de lichiditate, Banca Naţională a României atrage depozite de la participanţii eligibili;

i) facilităţi permanente – facilitatea de creditare şi facilitatea de depozit acordate participanţilor eligibili de către Banca Naţională a României, la care aceştia au acces din proprie iniţiativă;

j) facilitatea de creditare – posibilitatea ca Banca Naţională a României să ofere participanţilor eligibili credit overnight;

k) facilitatea de depozit – posibilitatea ca Banca Naţională a României să accepte depozite overnight de la participanţi eligibili;

l) puncte swap – diferenţa dintre cursul de schimb în cazul tranzacţiei la termen – forward – şi cursul de schimb în cazul tranzacţiei la vedere în cadrul unui swap valutar;

m) tranzacţie la vedere – tranzacţie pentru care data decontării este value today, value tomorrow sau spot;

n) data tranzacţiei – data la care se încheie tranzacţia;

o) data decontării – data la care se face decontarea tranzacţiei:

– value today – data decontării este aceeaşi cu data tranzacţiei;

– value tomorrow – data decontării este ziua lucrătoare următoare datei tranzacţiei;

– spot – data decontării este la două zile lucrătoare de la data tranzacţiei;

– forward – orice dată a decontării ulterioară decontării spot;

– O/N – overnight – data decontării în aceeaşi zi cu data tranzacţiei şi scadenţa în următoarea zi lucrătoare;

– T/N – tomorrow next – data decontării în ziua lucrătoare următoare datei tranzacţiei şi scadenţa în ziua lucrătoare următoare datei decontării;

p) valoarea nominală a certificatului de depozit cu discont – valoarea de răscumpărare la scadenţă a certificatului de depozit;

q) proceduri bilaterale – proceduri prin care Banca Naţională a României încheie tranzacţii cu unul sau mai mulţi participanţi eligibili, fără licitaţie.

r) deţinător – proprietarul înregistrat al unui certificat de depozit emis de Banca Naţională a României.

modificat de
Regulament nr. 3/2012 – pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili din 12 ianuarie 2012, M. Of. 54/2012 ;


Regulament 1/2000 … Art. 2

(1) Participanţii eligibili cu care Banca Naţională a României desfăşoară operaţiuni de piaţă monetară şi cărora le acordă facilităţi permanente sunt: băncile, băncile de credit ipotecar, casele centrale ale cooperativelor de credit, băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state membre, respectiv din state terţe, cu excepţia sucursalelor din România ale instituţiilor de credit emitente de monedă electronică, care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

– în cazul băncilor, al băncilor de credit ipotecar, al caselor centrale ale cooperativelor de credit şi al băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoane juridice române, constituirea de rezerve minime obligatorii şi încadrarea în prevederile reglementărilor Băncii Naţionale a României privind indicatorii de solvabilitate;

– în cazul sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state membre, respectiv din state terţe, cu excepţia sucursalelor din România ale instituţiilor de credit emitente de monedă electronică, constituirea de rezerve minime obligatorii şi certificarea, cel puţin anual, de către autoritatea de supraveghere bancară din ţara de origine a încadrării instituţiei de credit străine de care aparţin în prevederile reglementărilor de prudenţă bancară în vigoare în ţara respectivă.

(2) Încadrarea în prevederile reglementărilor cuprinse în alin. (1) se va face pe baza datelor înscrise în ultimele raportări transmise în termenele prevăzute de reglementările privind indicatorii de solvabilitate.

(3) Pentru participarea la operaţiunile de piaţă monetară în lei pe baze bilaterale efectuate de Banca Naţională a României, participanţii eligibili trebuie să dispună de un sistem operaţional specific tip REUTERS, BLOOMBERG etc., echipamente specifice pentru plăţi şi comunicaţii (sistem de înregistrare a convorbirilor telefonice, telex, SWIFT, fax etc.)

(4) Pentru participarea la operaţiunile de piaţă monetară şi la facilităţile de creditare ale Băncii Naţionale a României ce implică tranzacţii cu titluri de stat şi/sau certificate de depozit, băncile, băncile de credit ipotecar, casele centrale ale cooperativelor de credit, băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoane juridice române, sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state membre, respectiv din state terţe, cu excepţia sucursalelor din România ale instituţiilor de credit emitente de monedă electronică, trebuie să aibă calitatea de participant la sistemul de depozitare şi decontare SaFIR.

(4) Pentru participarea la operaţiunile de piaţă monetară şi la facilităţile de depozit ale Băncii Naţionale a României, băncile, băncile de credit ipotecar, casele centrale ale cooperativelor de credit, băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoane juridice române, sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state membre, respectiv din state terţe, cu excepţia sucursalelor din România ale instituţiilor de credit emitente de monedă electronică, trebuie să aibă calitatea de participant la sistemul ReGIS, iar pentru participarea la operaţiunile de piaţă monetară şi la facilităţile de creditare ale Băncii Naţionale a României ce implică tranzacţii cu titluri de stat şi/sau certificate de depozit, acestea trebuie să aibă şi calitatea de participant la sistemul de depozitare şi decontare SaFIR.

modificat de
Regulament nr. 3/2012 – pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili din 12 ianuarie 2012, M. Of. 54/2012 ;


Regulament 1/2000 …. Art. 5

Activele eligibile pentru tranzacţionare şi pentru garantare sunt evaluate zilnic de Banca Naţională a României la preţul ajustat (%), determinat prin deducerea unor marje (haircuturi), exprimate procentual, din preţul (%) stabilit de Banca Naţională a României, pentru toate categoriile de active eligibile. Preţul (%), precum şi marjele (haircuturile) aferente activelor eligibile pentru tranzacţionare şi pentru garantare sunt puse la dispoziţia participanţilor de către Banca Naţională a României, prin mijloace de comunicare specifice sistemului SaFIR.

modificat de
Regulament nr. 3/2012 – pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili din 12 ianuarie 2012, M. Of. 54/2012 ;


Regulament 1/2000 …. Art. 10

(1) În cazul cumpărărilor/vânzărilor reversibile – repo/reverse repo – de active eligibile pentru tranzacţionare, pe perioada tranzacţiei proprietatea asupra respectivelor active este transferată creditorului.

(2) Preţul de răscumpărare al activelor eligibile pentru tranzacţionare se compune din preţul de vânzare şi dobânda datorată la scadenţă, aferentă valorii respectivelor active vândute. Rata dobânzii aplicată este rata dobânzii simple, cu convenţia NUMĂR DE ZILE/360.

(2) Valoarea totală de răscumpărare a activelor eligibile pentru tranzacţionare se compune din valoarea de vânzare şi dobânda datorată la scadenţă, aferentă valorii respectivelor active vândute. Rata dobânzii aplicate este rata dobânzii simple, cu convenţia NUMĂR DE ZILE/360.

(3) Valoarea ajustată a activelor eligibile pentru tranzacţionare, care fac obiectul cumpărărilor/vânzărilor reversibile – repo/reverse repo – trebuie să acopere în permanenţă valoarea de răscumpărare a acestora.

(3) Valoarea activelor eligibile pentru tranzacţionare, care fac obiectul cumpărărilor/vânzărilor reversibile – repo/reverse repo – trebuie să acopere în permanenţă valoarea de răscumpărare a acestora.

modificat de
Regulament nr. 3/2012 – pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili din 12 ianuarie 2012, M. Of. 54/2012 ;


Regulamentul 1/2000 … Art. 11

(1) În cazul creditelor colateralizate cu active eligibile pentru garantare, rata dobânzii aplicată este rata dobânzii simple, cu convenţia NUMĂR DE ZILE/360.

(2) Valoarea ajustată a activelor eligibile aduse în garanţie trebuie să acopere în proporţie de 100% creditul acordat şi dobânda aferentă.

(2) Valoarea activelor eligibile aduse în garanţie trebuie să acopere în proporţie de 100% creditul acordat şi dobânda aferentă.

modificat de
Regulament nr. 3/2012 – pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili din 12 ianuarie 2012, M. Of. 54/2012 ;


Regulamentul 1/2000 …. Art. 21

Acordarea creditului lombard este condiţionată de colateralizarea acestuia cu active eligibile. Garanţiile trebuie constituite până la momentul acordării creditului, iar valoarea acestora trebuie să acopere în proporţie de 100% creditul şi dobânda aferentă.

modificat de
Regulament nr. 3/2012 – pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili din 12 ianuarie 2012, M. Of. 54/2012 ;


Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie