Prin Legea 23/2012, publicata in M. Of. 49/2012, se modifica si completeaza articolele Art. 8 , Art. 18

[*] , Art. 35 , Art. 41 , Art. 45 , Art. 63 din Legea 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti .

Va prezentam formele consolidate/actualizate ale articolelor care au suferit modificari, asa cum pot fi acestea vizualizate in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis 2.0:


Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie


Legea 384/2006 … Art. 8

(1) Soldaţii şi gradaţii voluntari au dreptul la:

a) soldă lunară, ale cărei elemente componente şi cuantumuri se stabilesc potrivit legii, precum şi alte drepturi băneşti în conformitate cu reglementările în vigoare;

b) echipament şi hrană gratuite, în condiţiile legii;

c) asistenţă medicală şi medicamente gratuite, în condiţiile plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

d) documente militare de transport gratuit pentru efectuarea concediului de odihnă sau în cazul mutării dintr-o garnizoană în alta, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru subofiţeri.

(2) Soldaţii şi gradaţii voluntari pot beneficia, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării, de:

a) compensaţie lunară pentru chirie, în cuantum de până la 50% din solda lunară;

b) locuinţă de intervenţie, cu scutire de la plata chiriei;

b) locuinţă de serviciu şi locuinţă de intervenţie, cu scutire de la plata chiriei;

c) produse de informare publică internă, în mod gratuit.

(3) Soldaţilor şi gradaţilor voluntari li se vor asigura condiţii şi dotări igienico-sanitare adecvate.

modificat de
Lege nr. 23/2012 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari din 17 ianuarie 2012, M. Of. 49/2012 ;


Legea 384/2006 …. Art. 18[*]

(1) Vechimea în serviciu în calitate de soldat sau gradat voluntar este considerată vechime în serviciul militar şi se ia în calcul la stabilirea pensiei, conform prevederilor Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Soldaţii şi gradaţii voluntari beneficiază de încadrarea în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii a activităţii pe care o desfăşoară sau a locului de muncă unde lucrează, conform legislaţiei aplicabile cadrelor militare în activitate. Perioada în care soldaţii şi gradaţii voluntari participă la misiuni în afara teritoriului statului român se consideră dublu la calculul vechimii în serviciul militar.

(3) Stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii în perioada 24 decembrie 2006 şi până la intrarea în vigoare a prezentei legi constituie vechime în serviciu şi se valorifică la stabilirea pensiei conform prevederilor Legii nr. 164/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) De dispoziţiile alin. (2) beneficiază şi persoanele care au îndeplinit funcţii în calităţile prevăzute la art. 71 alin. (1).

modificat de
Lege nr. 23/2012 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari din 17 ianuarie 2012, M. Of. 49/2012 ;

Lege nr. 51/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari din 19 martie 2010, M. Of. 188/2010 ;


Legea 384/2006 …. Art. 35

(1) La expirarea primului contract de 4 ani, soldaţii şi gradaţii voluntari prevăzuţi la art. 34 pot încheia, succesiv, noi contracte, cu durata de la 2 la 3 ani fiecare.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) situaţiile în care diferenţa dintre limita maximă de vârstă până la care soldaţii sau gradaţii voluntari pot fi recrutaţi şi angajaţi şi vârsta pe care aceştia o au la expirarea contractului este mai mică de 2 ani. În aceste situaţii, contractul se va încheia până la limita maximă de vârstă până la care soldaţii sau gradaţii voluntari pot fi recrutaţi şi angajaţi.

(2) Limita maximă de vârstă până la care soldaţii sau gradaţii profesionişti pot fi menţinuţi în activitate se stabileşte prin ordin al ministrului apărării naţionale, dar nu poate depăşi 50 de ani.

modificat de
Lege nr. 23/2012 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari din 17 ianuarie 2012, M. Of. 49/2012 ;

Lege nr. 51/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari din 19 martie 2010, M. Of. 188/2010 ;


Legea 384/2006 …. Art. 41

(1) Promovarea în grad a soldaţilor şi fruntaşilor voluntari care îndeplinesc toate condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării se face prin ordinul comandanţilor care au competenţe în acest sens.

(2) Criteriile generale de promovare sunt:

a) performanţele dovedite pe timpul îndeplinirii atribuţiilor funcţionale, rezultate din documentele de apreciere;

b) stagiul minim în grad;

c) nivelul de pregătire.

(3) În timp de pace, stagiul minim în grad pentru înaintarea în gradul următor a soldaţilor şi gradaţilor voluntari în activitate se stabileşte astfel:

a) soldat: un an;

b) fruntaş: 2 ani.

(4) Soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate, care se disting prin modul de îndeplinire a atribuţiilor, pregătire profesională şi comportare demnă, participări la misiuni în afara teritoriului statului român sau în cadrul unor activităţi militare pe teritoriul ţării, prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi ale art. 3 alin. (2), pot fi înaintaţi în unul dintre gradele de fruntaş, caporal clasa a III-a, clasa a II-a sau clasa I, în mod excepţional, în limita numărului aprobat de către ministrul apărării naţionale, fără să fie condiţionaţi de alte criterii.

modificat de
Lege nr. 23/2012 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari din 17 ianuarie 2012, M. Of. 49/2012 ;


Legea 384/2006 … Art. 45

(1) Soldaţilor şi gradaţilor voluntari le încetează contractul şi sunt trecuţi în rezervă sau scoşi din evidenţele militare, după caz, în următoarele situaţii:

a) la împlinirea limitei de vârstă în serviciu, stabilită prin ordin al ministrului apărării;

b) la expirarea termenului contractului, în situaţia în care nu sunt posibilităţi de reînnoire din cauza reducerii funcţiilor ca urmare a desfiinţării, restructurării sau a dislocării unităţii;

c) când sunt clasaţi „inapt pentru serviciul militar“ de către comisiile de expertiză medico-militară;

d) când sunt clasaţi „apt limitat“ de comisiile prevăzute la lit. c);

e) pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apărării;

f) înainte de termenul de expirare a contractului, cu acordul ambelor părţi;

g) la expirarea termenului contractului, în situaţia în care una dintre părţi nu mai optează pentru reînnoirea contractului;

h) când nu mai îndeplinesc criteriile specifice, stabilite prin ordin al ministrului apărării, pentru ocuparea funcţiei;

i) prin demisie;

j) ca urmare a aplicării sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 28 lit. e), când comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale;

k) când sunt condamnaţi prin hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia, precum şi atunci când sunt condamnaţi pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, fără a fi privaţi de libertate;

l) când sunt condamnaţi prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru o infracţiune săvârşită din culpă, fără a fi privaţi de libertate;

m) la data retragerii motivate a avizului de securitate specific clasei sau nivelului de secretizare a informaţiilor la care urmează să aibă acces, de către autorităţile competente;

n) în caz de deces.

(2) Trecerea în rezervă sau scoaterea din evidenţele militare se face din oficiu în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)–d), g), k), m) şi n), iar în celelalte situaţii, la propunerea comandanţilor sau şefilor direcţi, înaintată ierarhic.

(2) Trecerea în rezervă sau scoaterea din evidenţele militare se face din oficiu în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)–c), g), k), m) şi n), iar în celelalte situaţii, ia propunerea comandanţilor sau a şefilor direcţi, înaintată ierarhic.

(3) Trecerea în rezervă a soldaţilor şi gradaţilor voluntari se comunică acestora şi în scris printr-o trimitere de corespondenţă recomandată.

modificat de
Lege nr. 23/2012 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari din 17 ianuarie 2012, M. Of. 49/2012 ;


Legea 384/2006 …. Art. 63

Soldaţii şi gradaţii rezervişti profesionişti se ţin în evidenţă astfel:

a) clasa I: până la 40 de ani, inclusiv;

b) clasa a II-a: de la 41 de ani până la 45 de ani, inclusiv;

c) clasa a III-a: de la 46 de ani până la 55 de ani, inclusiv.

modificat de
Lege nr. 23/2012 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari din 17 ianuarie 2012, M. Of. 49/2012 ;

Note: Conform prevederilor art. II , alin. (3) din Legea nr. 23/2012, expresiile „soldaţi şi gradaţi voluntari“, „soldaţi voluntari“, respectiv „gradaţi voluntari“ se înlocuiesc cu expresiile „soldaţi şi gradaţi profesionişti“, „soldaţi profesionişti“, respectiv „gradaţi profesionişti“.
Art 18: onform prevederilor art. II , alin. (1) din Legea nr. 23/2012, pentru personalul militar prevăzut la alin. (4) al prezentului articol se consideră a fi îndeplinite condiţiile de cotizare pentru locurile de muncă şi activităţile cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, în vederea stabilirii drepturilor de pensie în conformitate cu normele prevăzute pentru cadrele militare


Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie