În Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1952/2018 pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 1.

Prezentul ordin se aplică de către entitățile care exercită competențele de autoritate publică tutelară conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare.

Art. 2.

(1) Entitățile prevăzute la art. 1 au obligația transmiterii periodice către Ministerul Finanțelor Publice a informațiilor cuprinse în anexele nr. 1-3 ale formularului S1100 publicat pe site-ul www.mfinante.gov.ro.

(2) Transmiterea datelor se face exclusiv utilizând formularul S1100 și serviciile portalului e-guvemare.ro. Formularul se semnează cu semnătura electronică.

(3) Informațiile transmise de entitățile prevăzute la art. 1 prin formularul S1100 cuprind obligatoriu minimum datele înscrise în anexele nr. 1-3 ale formularului, astfel:

a) anexa nr. 1 „Monitorizarea aplicării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011” cuprinde stadiul aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, de către întreprinderile publice aflate în subordonarea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul lor și se va completa cu date realizate semestrial, aferente perioadei pentru care se face raportarea;

b) anexa nr. 2 „Auditarea situațiilor financiare anuale. Stadiul îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractele de mandat” cuprinde informații referitoare la auditarea situațiilor financiare anuale și la indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari din contractele de mandat ale administratorilor executivi și neexecutivi ai întreprinderilor publice aflate în subordonarea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul lor și se va completa cu date realizate anual, aferente anului pentru care se face raportarea;

c) anexa nr. 3 „Lista administratorilor întreprinderilor publice” cuprinde lista administratorilor întreprinderilor publice aflate în subordonarea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul lor și se va completa, semestrial, cu informații aferente perioadei pentru care se face raportarea.

(4) Entitățile prevăzute la art. 1 au obligația de a întreprinde toate demersurile necesare pentru a asigura în timp util posesia și valabilitatea semnăturii electronice.

(5) Entitățile prevăzute la art. 1 au obligația de a prezenta în cadrul anexei nr. 2 din formularul S1100 cauzele care au condus la abateri mai mari de 10% față de țintele aprobate în realizarea indicatorilor-cheie de performanță.

Art. 3.

(1) Formularul S1100 conținând anexele nr. 1-3 se transmite de către entitățile prevăzute la art. 1, astfel:

a) până la data de 20 iulie, anexele nr. 1 și 3 pentru semestrul I al anului de raportare și anexa nr. 2 pentru anul precedent de raportare;

b) până la data de 20 ianuarie a anului următor încheierii perioadei de raportare, anexele nr. 1 și 3 pentru semestrul II al anului precedent de raportare.

(2) Pentru anul 2017, transmiterea anexelor nr. 1-3 cu datele prevăzute la art. 2 se realizează până la data de 20 iunie 2018 de către entitățile prevăzute la art. 1.

Art. 4.

(1) Lista cuprinzând datele de identificare a întreprinderilor publice care trebuie să aplice prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la adresa www.mfinante.gov.ro, și conține minimum următoarele elemente:

a) denumirea autorității publice tutelare;

b) CUI autoritate publică tutelară;

c) denumirea întreprinderii publice;

d) CUI întreprindere publică;

e) stare întreprindere publică (în activitate/în stare de lichidare).

(2) Entitățile care exercită calitatea de autoritate publică tutelară procedează la actualizarea datelor din lista prevăzută la alin. (1), după caz, cel mai târziu până la sfârșitul perioadei pentru care se fac raportările prevăzute la art. 3, prin transmiterea la Ministerul Finanțelor Publice, în vederea centralizării, a datelor de identificare ale noilor întreprinderi publice care trebuie să aplice prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, precum și a modificărilor de stare a întreprinderilor publice deja existente în această listă.

Art. 5.

(1) Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice va avea următoarele atribuții:

a) ținând cont de datele minimale prevăzute la art. 2 alin. (3) va crea, va dezvolta și va menține în funcțiune aplicația informatică a formularului S1100;

b) va elabora, în consultare cu Direcția generală de legislație și reglementare în domeniul activelor statului, și va publica pe internet instrucțiunile de utilizare a aplicației informatice a formularului S1100;

c) va asigura entităților prevăzute la art. 1 accesul prin internet la această aplicație informatică;

d) va asigura publicarea pe site-ul www.mfinante.gov.ro a formularului S1100.

(2) Termenul de punere în funcțiune a aplicației informatice a formularului S1100 și de asigurare a accesului la aceasta prin internet este până la data de 31 mai 2018.

Art. 6.

Orice modificare intervenită în anexele nr. 1-3 ale formularului S1100 se face la solicitarea Direcției generale de legislație și reglementare în domeniul activelor statului, prin notă aprobată de secretarul de stat coordonator și publicarea unei noi versiuni a aplicației informatice a formularului S1100 pe site-ul www.mfinante.gov.ro

Art. 7.

(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1027 din 21 decembrie 2016, cu modificările ulterioare.

(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.