În Monitorul Oficial nr. 409 din 14 mai a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile.

Art. 1.

Se aprobă Regulamentul-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, denumit în continuare Regulament-cadru, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2.

În aplicarea prezentei hotărâri, prin act administrativ, ordonatorii principali de credite pot emite proceduri interne de aplicare a Regulamentului-cadru.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul fondurilor europene,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

ANEXĂ

REGULAMENT-CADRU

privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile

CAPITOLUL I

Condiţii de înfiinţare a posturilor în afara organigramei

Art. 1.

Instituţiile şi/sau autorităţile publice beneficiare ale proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile pot înfiinţa posturi în afara organigramei pentru implementarea proiectelor, peste numărul maxim de posturi aprobat al instituţiei/autorităţii publice, în limita posturilor aprobate prin contractul/acordul/ordinul de finanţare semnat de către instituţia beneficiară cu autoritatea finanţatoare, atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) există un proiect aprobat prin contract/acord/ordin de finanţare de către autoritatea de management sau structura care gestionează programul din care este finanţat acesta;

b) în urma evaluării posturilor existente şi a necesarului de resurse umane a fost aprobată o notă justificativă de către conducătorul instituţiei şi/sau autorităţii publice beneficiare prin care se constată că personalul încadrat pe posturile prevăzute în organigramă se află în imposibilitatea de a prelua atribuţii suplimentare sau nu există suficient personal de specialitate cu competenţele necesare desfăşurării unor activităţi specifice din cadrul proiectului;

c) toate cheltuielile cu salariile personalului încadrat în afara organigramei, pe toată durata de implementare a proiectului, sunt prevăzute în bugetul aprobat al proiectului şi se suportă din titlul de cheltuieli din care este finanţat proiectul.

Art. 2.

Înfiinţarea posturilor în afara organigramei pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile se aprobă prin act administrativ al conducătorului instituţiei şi/sau autorităţii publice şi va conţine cel puţin numărul şi denumirea posturilor, precum şi nivelul de salarizare al fiecărui post, conform tarifelor orare din ghidul solicitantului – condiţii generale şi specifice aplicabile, astfel cum au fost aprobate în cererile de finanţare de către autoritatea finanţatoare care gestionează programul din care este finanţat proiectul, în limita bugetului aprobat.

Art. 3.

Personalul/Persoanele care desfăşoară activităţi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile şi încadrate în afara organigramei se angajează în instituţiile şi/sau autorităţile publice, peste numărul maxim de posturi aprobat, din sursă externă, pe bază de contract individual de muncă pe perioadă determinată, pe perioada implementării proiectului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL II

Criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială

Art. 4.

(1) Personalul din cadrul instituţiei şi/sau autorităţii publice, nominalizat, potrivit art. 16 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea în aceste condiţii, beneficiază de o majorare a salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, cu până la 50%, în funcţie de timpul efectiv lucrat lunar pentru activităţile proiectului şi prevăzute corespunzător în fişa postului, după cum urmează:

a) până la 20 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 10%;

b) între 21-40 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 20%;

c) între 41-60 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 30%;

d) între 61-80 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 40%;

e) peste 80 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 50%.

(2) În primele 5 zile ale fiecărei luni calendaristice, în funcţie de numărul de ore efectiv lucrate în luna anterioară, conform pontajului lunar semnat de coordonatorul de proiect/managerul de proiect/şeful de proiect, se stabileşte procentul de majorare salarială acordat pentru activitatea desfăşurată în luna anterioară ca membru al „echipei de proiect”, în înţelesul art. 16 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5.

Pentru personalul prevăzut la art. 4 care îşi desfăşoară activitatea simultan în mai multe proiecte, numărul de ore efectiv lucrate în luna anterioară se cumulează, procentul de majorare salarială fiind stabilit la nivelul corespunzător numărului de ore cumulate.

Art. 6.

Indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor şi viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale care Implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25% în funcţie de numărul de proiecte aflate în implementare pentru care unităţile administrativ-teritoriale au calitatea de beneficiar, după cum urmează:

a) pentru 1 proiect se acordă o majorare de 15%;

b) pentru 2 proiecte se acordă o majorare de 20%;

c) pentru 3 sau mai multe proiecte se acordă o majorare de 25%.