În Monitorul Oficial nr. 207 din 7 martie a.c. a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

Având în vedere necesitatea asigurării pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate din mediul rural, conform prevederilor Programului de guvernare 2018-2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului, respectiv în domeniile: sănătate, educaţie, alimentare cu apă şi canalizare, energie termică şi electrică, infrastructura de transport, salubrizare, cultură, sport şi tineret, locuinţe,

ţinând cont de faptul că bugetul de stat şi fondurile externe nerambursabile nu pot acoperi necesarul de finanţare al autorităţilor administraţiei publice locale,

având în vedere faptul că nefinalizarea proiectelor de investiţii poate conduce la declanşarea unor proceduri de infringement de către Comisia Europeană în domeniile pentru care au fost asumate termene de conformare, respectiv pentru punerea în aplicare a Directivei Consiliului 91/271/EEC/1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, pentru toate aglomerările umane între 2.000 şi 10.000 de locuitori echivalent din punctul de vedere al colectării şi epurării secundare a apelor uzate; astfel, se asigură premisele legale pentru ca autorităţile administraţiei publice locale să îşi poată completa sursa de finanţare prin intermediul împrumuturilor şi să îşi poată asigura astfel necesarul de finanţare pentru finalizarea proiectelor de investiţii în domeniul colectării şi epurării secundare a apelor uzate.

În acelaşi timp, efectuarea acestor plăţi în acest moment nu poate fi realizată fără modificarea bazei legale pentru care este necesară crearea unui mecanism de împrumut din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, pentru asigurarea finanţării proiectelor.

Luând în considerare faptul că pentru anul 2018 a fost aprobată o nouă modalitate de acordare a sumelor din impozitul pe venit şi din taxa pe valoarea adăugată,

având în vedere faptul că în prezent excedentul bugetului local nu poate fi utilizat pentru achitarea cheltuielilor de funcţionare,

ţinând cont de faptul că în contextul angajării integrale a limitei de trageri, aferentă anului 2018, din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, este necesară modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, pentru deblocarea finanţării investiţiilor publice de interes local de către autorităţile administraţiei publice locale,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1.

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, unităţile administrativ-teritoriale pot solicita în anul 2018 contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 500.000,00 mii lei pentru perioada 2018-2019. Tragerea împrumutului autorizat se va face integral în anul 2019, în limita sumelor aprobate, conform legii, ca plafoane de contractare şi de trageri pentru fiecare dintre anii 2018 şi 2019. Împrumuturile se contractează de unităţile administrativ-teritoriale pentru asigurarea finanţării proiectelor necesare asigurării pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate, în următoarele condiţii:

a) dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului la care se adaugă o marjă în funcţie de scadenţa împrumuturilor, dobânda rezultată rămânând fixă pe toată durata de derulare a împrumutului. Marja se stabileşte astfel:

(i) 2 puncte procentuale pentru scadenţe de până la 3 ani, inclusiv;

(ii) 2,5 puncte procentuale pentru scadenţe între 3 şi 5 ani, inclusiv;

(iii) 3 puncte procentuale pentru scadenţe între 5 şi 10 ani, inclusiv;

(iv) 3,5 puncte procentuale pentru scadenţe între 10 şi 20 de ani, inclusiv;

b) perioada de rambursare: este stabilită potrivit scadenţei împrumutului acordat, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral;

c) termenul-limită de depunere la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice a documentelor prevăzute la alin. (11), pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: 29 noiembrie 2018.

(2) Sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unităţile administrativ-teritoriale, pot fi utilizate pentru finanţarea de investiţii publice locale în următoarele domenii:

a) sănătate;

b) educaţie;

c) apă-canalizare;

d) energie termică, electrică: iluminat public;

e) infrastructură de transport;

f) salubrizare;

g) cultură;

h) sport şi tineret;

i) locuinţe.

(3) Rambursarea împrumuturilor prevăzute la alin. (1) se efectuează în tranşe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor efectuării tragerii. Dobânda aferentă reprezintă un venit al bugetului Trezoreriei Statului, care se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând cu luna acordării împrumutului, şi se plăteşte trimestrial, în suma cumulată până la zi.

(4) Drepturile şi obligaţiile părţilor, termenii şi condiţiile de derulare a împrumuturilor contractate conform prevederilor alin. (1) se stabilesc prin convenţie de împrumut. Convenţia de împrumut se încheie după emiterea hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

(5) Unităţile administrativ-teritoriale pot trage, în anul 2019, împrumutul aprobat prin hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, numai dacă la data solicitării tragerii nu înregistrează plăţi restante.

(6) Convenţia de împrumut se completează cu un act adiţional care conţine scadenţarul de plată elaborat în funcţie de data tragerii împrumutului, respectiv data creditării contului de împrumut al unităţii administrativ-teritoriale cu suma aprobată în hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

(7) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă, pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

(8) Unitatea administrativ-teritorială restituie împrumutul şi dobânzile aferente într-un cont distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificate cu codul de identificare fiscală al acesteia, nepurtătoare de dobândă. Obligaţiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzile şi ratele de capital. Eventualele sume virate în plus de unităţile administrativ-teritoriale faţă de suma scadentă se păstrează în conturi până la scadenţa următoare. Pentru împrumuturile rambursate integral, sumele rămase în conturi se restituie de Ministerul Finanţelor Publice în conturile indicate de titulari.

(9) În cazul în care unităţile administrativ-teritoriale înregistrează restanţe la plata ratelor şi dobânzilor datorate aferente împrumuturilor contractate, directorii direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/şefii administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sistează alimentarea, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii, în baza listei transmise lunar de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

(10) Unităţile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la alin. (1) numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi numai dacă la data depunerii documentaţiei nu prezintă restanţe la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare şi dacă nu înregistrează excedent la 31 decembrie a anului anterior contractării împrumutului. La stabilirea excedentului nu se iau în considerare sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanţare din fonduri externe nerambursabile, sume alocate din fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului şi sumele aferente contractelor aflate în derulare.

(11) Documentele în baza cărora se acordă împrumutul, precum şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale vor fi stabilite prin ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului finanţelor publice, prevăzut la alin. (16).

(12) Responsabilitatea cu privire la documentele prevăzute la alin. (11), precum şi încadrarea în scopul pentru care se contractează împrumutul revin în totalitate autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.

(13) Responsabilitatea cu privire la oportunitatea contractării de împrumuturi conform alin. (1) revine în totalitate autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. Astfel, în prealabil solicitării de acordare a unui împrumut potrivit alin. (1), unităţile administrativ-teritoriale vor face demersurile necesare în vederea identificării posibilităţii şi a condiţiilor şi termenilor aferenţi contractării de împrumuturi din piaţa financiară, urmând să decidă asupra oportunităţii contractării de împrumuturi conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(14) Documentele prevăzute la alin. (11) se depun, până cel târziu la termenul prevăzut la alin. (1) lit. с), la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice.

(15) Ordonatorii principali de credite şi autorităţile deliberative au obligaţia ca la elaborarea şi aprobarea bugetelor locale să prevadă plata serviciului datoriei publice locale aferent împrumuturilor acordate de Ministerul Finanţelor Publice.

(16) Mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale conform prevederilor prezentului articol, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice se aprobă prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului finanţelor publice.

Art. 2.

Eventualele sume virate în plus de unităţile administrativ-teritoriale în contul „Decontări în contul Trezoreriei Centrale – operaţiuni proprii” deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale sau cu codul de identificare fiscală al Trezoreriei Statului, faţă de valoarea împrumuturilor rămasă de rambursat, se restituie unităţilor administrativ-teritoriale în conturile indicate de titulari.

Art. 3.

Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2018, autorităţile administraţiei publice locale pot utiliza excedentul bugetului local pentru a finanţa şi cheltuielile cu personalul, cheltuielile cu corecţiile financiare aferente proiectelor, cheltuielile cu sentinţele civile definitive, pentru plata arieratelor, precum şi pentru rambursarea împrumuturilor contractate numai în cazul în care din veniturile proprii şi din sumele de echilibrare primite conform Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 nu pot acoperi cheltuielile necesare acestor categorii de cheltuieli.

Art. 4.

După alineatul (12) al articolului 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu următorul cuprins:

„(13) Pe parcursul anului, în cazul în care o unitate/ subdiviziune administrativ-teritorială are trageri autorizate în cadrul limitei pentru anul curent din finanţări rambursabile contractate, ordonatorul principal de credite poate solicita comisiei de autorizare a împrumuturilor locale reautorizarea acestor trageri de la o finanţare rambursabilă la alta, în limita tragerilor totale autorizate pentru anul respectiv. În cazul în care din această compensare de trageri autorizate pentru anul curent rezultă sume care trebuie autorizate pentru anul sau anii următori, acestea se autorizează cu încadrarea în limitele anuale, în condiţiile legii. ”

Art. 5.

Contribuţiile de asigurări sociale şi impozitul pe venit, aferente drepturilor de natură salarială, inclusiv cele stabilite prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, achitate în luna decembrie 2017 personalului din învăţământul preuniversitar de stat, declarate şi neachitate până la 31 decembrie 2017, se achită în anul 2018 de către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din sume alocate din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, din veniturile proprii ale acestora şi din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.