În Monitorul Oficial nr. 189 din 1 martie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1.275/2018 privind procedura internă de avizare a personalului care gestionează asistența financiară nerambursabilă europeană, prevăzut la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Art. 1.

(1) Pentru a beneficia de majorarea salarială prevăzută la art. 17 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, structurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, respectiv: Autoritatea de Certificare şi Plată, structura de control fonduri europene din cadrul Direcţiei generale de inspecţie economico-financiară, structura responsabilă de soluţionarea contestaţiilor administrative din cadrul Serviciului de soluţionare a plângerilor prealabile şi a contestaţiilor şi structura din cadrul Unităţii centrale de armonizare pentru auditul public intern cu rol de autoritate de audit pentru Mecanismul financiar Spaţiul Economic European şi Mecanismul financiar norvegian, solicită Direcţiei generale managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Finanţelor Publice avizarea personalului care are ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 29/2018.

(2) Dosarul în baza căruia Direcţia generală managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Finanţelor Publice solicită avizul ministrului finanţelor publice trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea privind avizarea personalului care are ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene;

b) avizul consultativ emis de Direcţia generală managementul resurselor umane din care să rezulte că persoanele pentru care se solicită avizarea îndeplinesc criteriile prevăzute la 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 şi pot beneficia de majorare salarială;

c) regulamentul de organizare şi funcţionare al structurii solicitante;

d) structura organizatorică a structurii solicitante;

e) ordinul de numire/de încadrare a personalului pentru care se solicită avizarea pe posturi cu atribuţii în gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene, emis de către ministrul finanţelor publice, care va cuprinde şi lista persoanelor numite/încadrate în funcţie;

f) fişele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea, aprobate în condiţiile legii, care să cuprindă toate atribuţiile privind gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene;

g) statul de funcţii al structurii din care face parte personalul pentru care se solicită avizarea sau extras din statul de funcţii, după caz.

(3) Structurile prevăzute la alin. (1), care solicită avizarea personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă europeană, depun la Direcţia generală managementul resurselor umane cererea de solicitare de aviz menţionată la alin. (2) lit. a).

Art. 2.

Dosarul de avizare se completează de către Direcţia generală managementul resurselor umane cu documentele menţionate la alin. (2) lit. b)-g).

Art. 3.

(1) Avizul favorabil sau negativ se emite de către ministrul finanţelor publice, în baza avizului consultativ favorabil sau negativ elaborat de către Direcţia generală managementul resurselor umane potrivit art. 8 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018.

(2) Direcţia generală managementul resurselor umane poate cere structurii solicitante a avizului orice alte documente/informaţii necesare pentru justificarea emiterii avizului consultativ.

(3) Avizul consultativ în baza căruia se emite un aviz negativ cuprinde motivele care stau la baza propunerii respingerii cererii de avizare, care sunt preluate în avizul negativ al ministrului finanţelor publice.

(4) Avizele prevăzute la alin. (1) se emit în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet.

Art. 4.

Neîndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 conduce la emiterea unui aviz negativ.

Art. 5.

Structura solicitantă a cărei cerere de avizare a primit aviz negativ poate înainta o nouă cerere numai după remedierea problemelor constatate şi menţionate în avizul negativ emis de ministrul finanţelor publice.

Art. 6.

(1) Direcţia generală managementul resurselor umane transmite ministrului finanţelor publice un nou dosar de avizare, în vederea emiterii unui nou aviz favorabil sau negativ, în următoarele cazuri:

a) constată orice modificare de personal, atribuţii, structură, organizare şi/sau funcţionare, intervenită după obţinerea avizului, în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea modificării, conform prevederilor 12 din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018;

b) constată că nu mai sunt îndeplinite criteriile prevăzute la 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018.

(2) Structurile prevăzute la art. 1 alin. (1) au obligaţia de a comunica Direcţiei generale managementul resurselor umane, în termen de două zile lucrătoare, orice modificare de personal, atribuţii, structură, organizare şi/sau funcţionare, intervenită după obţinerea avizului iniţial.

(3) Ministrul finanţelor publice, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data propunerii Direcţiei generale managementul resurselor umane, emite un nou aviz favorabil sau negativ, după caz.

Art. 7.

Cererea de avizare, avizul consultativ favorabil, avizul consultativ negativ, avizul favorabil şi avizul negativ se întocmesc potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.739/2013 privind procedura de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa comunitară, conform art. 4 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 31 octombrie 2013, cu modificările ulterioare.

Art. 9.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Consultă documentul integral în legalis Debut