În Monitorul Oficial nr. 187 din 28 februarie a.c. a fost publicat Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 565/2018 pentru aprobarea Procedurii de organizare și funcționare a Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.

I. Organizarea Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA

1. În temeiul dispozițiilor art. 2 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 275/2017, denumită în continuare „ordonanță”, Agenția Națională de Administrare Fiscală organizează Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA prin preluarea informațiilor înscrise în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, publicat pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

2. Registrul este gestionat cu ajutorul aplicației informatice.

3. Informațiile cuprinse în registrul prevăzut la pct. 1 sunt publice potrivit legii și se afișează pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro/Informații publice/informații privind agenții economici

4.1. Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA cuprinde, pentru fiecare persoană impozabilă, următoarele informații:

a) codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, denumită în continuare Codul fiscal;

b) denumirea/numele și prenumele persoanei impozabile/ instituției publice;

c) adresa domiciliului fiscal;

d) data înscrierii în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA;

e) data aplicării mecanismului de plată defalcată a TVA (ziua următoare înscrierii în registru);

f) modul de aplicare a mecanismului plății defalcate a TVA: obligatoriu sau opțional, cu specificarea datei de la care aplicarea mecanismului devine obligatorie sau opțională, după caz, pentru fiecare situație în parte;

g) data încetării aplicării mecanismului de plată defalcată a TVA (data radierii persoanei impozabile din registru) și motivul radierii persoanei impozabile din registru: opțional sau ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA;

h) informații privind istoricul actualizărilor în registru (date privind înscrierile și radierile persoanelor impozabile din registru, precum și modul de aplicare a mecanismului, pentru fiecare înregistrare în parte).

4.2. Aplicația informatică de gestionare a registrului permite organelor fiscale și accesul la informații privind motivul înscrierii persoanei impozabile în registru, respectiv una dintre următoarele situații:

a) exercitarea opțiunii persoanelor impozabile de a aplica mecanismul plății defalcate a TVA, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din ordonanță;

b) persoanele impozabile care intră sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, după 31 decembrie 2017, potrivit art. 2 alin. (6) din ordonanță;

c) persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie 2017, înregistrează obligații fiscale reprezentând TVA, restante, în cuantumul stabilit de ordonanță pentru fiecare tip de contribuabil în parte, dacă aceste obligații nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018;

d) persoanele impozabile care, începând cu data de 1 ianuarie 2018, înregistrează obligații fiscale reprezentând TVA, restante, în cuantumul stabilit de ordonanță pentru fiecare tip de contribuabil în parte, dacă acestea nu sunt achitate în termenul de 60 de zile lucrătoare de la scadență;

e) persoanele impozabile care se află sub Incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență la data de 31 decembrie 2017.

5.1. Registrul se actualizează prin înscrierea următoarelor categorii de persoane impozabile:

a) persoanele impozabile care depun notificare la organul fiscal competent pentru exercitarea opțiunii de aplicare a plății defalcate a TVA, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din ordonanță. Înscrierea în registru se face în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii notificării;

b) persoanele impozabile care intră sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de Insolvență, după 31 decembrie 2017, și care depun notificare privind aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA, potrivit art. 2 alin. (6) din ordonanță. Înscrierea în registru se face în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii notificării;

c) persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie 2017, înregistrează obligații fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, cu excepția celor a căror executare silită este suspendată în condițiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, dacă aceste obligații nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018. Înscrierea acestor persoane impozabile se face, din oficiu, începând cu data de 1 martie 2018;

d) persoanele impozabile care, începând cu data de 1 ianuarie 2018, înregistrează obligații fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Codul de procedură fiscală, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadență, cu excepția celor a căror executare silită este suspendată în condițiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabil. Înscrierea acestor persoane impozabile se face, din oficiu, începând cu data de 1 a celei de-a doua luni următoare celei în care s-a împlinit termenul de 60 de zile lucrătoare de la scadență;

e) persoanele impozabile care se află sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență la data de 31 decembrie 2017. Înscrierea acestor persoane impozabile se face, din oficiu, cu data de 1 martie 2018;

f) persoanele impozabile care intră sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, după 31 decembrie 2017, dar care nu au depus notificare în acest sens la organul fiscal competent. Înscrierea acestor persoane impozabile se face, din oficiu, cu data de 1 a lunii următoare celei în care se constată că persoana impozabilă a intrat sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

5.2. Registrul se actualizează și prin modificarea informațiilor privind modul de aplicare a mecanismului plății defalcate a TVA, în situația în care persoanele impozabile care aplicau, în mod opțional, mecanismul de plată defalcată îndeplinesc condițiile pentru aplicarea obligatorie a acestui mecanism. În această situație se specifică și data de la care aplicarea mecanismului devine obligatorie.

5.3. Registrul se actualizează și prin radierea următoarelor categorii de persoane impozabile:

a) persoanele impozabile care au aplicat opțional mecanismul de plată defalcată a TVA și care depun notificare la organul fiscal competent prin care renunță la aplicarea acestui mecanism potrivit art. 2 alin. (10) din ordonanță, dacă acestea nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanță. Astfel de persoane impozabile pot renunța la aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA la sfârșitul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la data la care au fost înscriși în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA. Radierea se face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării;

b) persoanele impozabile care au aplicat obligatoriu mecanismul de plată defalcată a TVA potrivit art. 2 alin. (1) lit. a) sau b) din ordonanță, întrucât au înregistrat obligații fiscale reprezentând TVA restante și care depun notificare la organul fiscal competent prin care renunță la aplicarea acestui mecanism potrivit art. 2 alin. (11) din ordonanță, dacă acestea nu se mai află în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanță. Astfel de persoane impozabile pot renunța la aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA după o perioadă de minimum 6 luni de la data în care nu se mai află în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanță. Radierea se face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării;

c) persoanele impozabile care au aplicat mecanismul de plată defalcată a TVA potrivit art. 2 alin. (1) lit. с) din ordonanță, întrucât s-au aflat sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și care depun notificare la organul fiscal competent prin care renunță la aplicarea acestui mecanism potrivit art. 2 alin. (12) din ordonanță, dacă acestea nu se mai află în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanță. Astfel de persoane impozabile pot renunța la aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA după ieșirea de sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Radierea se face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării;

d) persoanele impozabile pentru care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA. Radierea se face, din oficiu, cu data anulării înregistrării în scopuri de TVA.

II. Modul de furnizare a informațiilor din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA

1. Persoanele interesate pot accesa informații privind contribuabilii înscriși în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, utilizând codul de înregistrare în scopuri de TVA al contribuabilului despre care se caută informații.

2.1. Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA permite consultarea informațiilor pentru fiecare persoană în parte, identificată prin codul de înregistrare în scopuri de TVA.

2.2. Pentru furnizarea informațiilor din registru, la solicitarea oricărei persoane interesate, pe pagina de internet www.anaf.ro/Informațiipublice/informații privind agenții economici se publică un mesaj de informare, de tipul:

„Contribuabilul (denumirea/numele și prenumele), cu domiciliul fiscal în localitatea ………………., figurează la data de ……………. (data solicitării) în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, fiind înscris în acest registru începând cu data de …………………….. Contribuabilul aplică mecanismul de plată defalcată a TVA în mod opțional.” (Se afișează modul de aplicare a mecanismului valabil la data solicitării.)

sau

„Contribuabilul (denumirea/numele și prenumele), cu domiciliul fiscal în localitatea ……………………, figurează la data de ……………….. (data solicitării) în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, fiind înscris în acest registru începând cu data de ………………… Contribuabilul aplică mecanismul de plată defalcată a TVA în mod obligatoriu.” (Se afișează modul de aplicare a mecanismului valabil la data solicitării.)

2.3. În ipoteza în care contribuabilul despre care se solicită informații a aplicat mecanismul în mod opțional, dar ulterior a îndeplinit condițiile pentru aplicarea obligatorie a acestui mecanism, se publică un mesaj de informare, de tipul:

„Contribuabilul (denumirea/numele și prenumele), cu domiciliul fiscal în localitatea ……………….. figurează la data de ………………. (data solicitării) în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, fiind înscris în acest registru începând cu data de …………….. Contribuabilul aplică mecanismul de plată defalcată a TVA în mod obligatoriu începând cu data de ………………………. . (Se afișează data de la care aplicarea mecanismului a devenit obligatorie.).

În perioada ………………… – ………………… contribuabilul a aplicat mecanismul în mod opțional.”

2.4. În ipoteza în care contribuabilul despre care se solicită informații nu figurează la data solicitării în registru, se publică un mesaj de informare, de tipul:

„Contribuabilul (denumirea/numele și prenumele), cu domiciliul fiscal în localitatea …………………….., nu figurează la data de ………………… (data solicitării) în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.”

Astfel de mesaj poate fi publicat dacă persoana impozabilă nu a fost niciodată înscrisă în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.

2.5. În ipoteza în care contribuabilul despre care se solicită informații a mai fost înscris în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, dar a fost radiat, mesajul de informare va cuprinde și informații cu privire la istoricul înscrierilor, respectiv data la care a fost înscris în registru și data la care a fost radiat din registru respectivul contribuabil, precum și modul în care a aplicat mecanismul de plată defalcată a TVA, respectiv opțional sau obligatoriu, cu specificarea perioadelor corespunzătoare. În această situație se publică mesajul de informare de la pct. 2.2 sau pct. 2.4, după caz, însoțit de următorul mesaj:

„Contribuabilul a mai fost înscris în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA și în perioada/perioadele ………………….. (data înscrierii) – (data radierii). Contribuabilul a aplicat mecanismul de plată defalcată a TVA în mod …………………. ”

Modul în care a aplicat mecanismul de plată defalcată a TVA, respectiv opțional sau obligatoriu, inclusiv perioadele de aplicare opțională/obligatorie, se vor afișa pentru fiecare dintre perioadele în care persoana impozabilă a figurat în registru.