În Monitorul Oficial nr. 528 din 6 iulie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, al Ministerului Sănătăţii și al Ministerului Educației Naționale nr. 393/630/4.236/2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei.

Art. 1.

(1) Serviciul comunitar integrat este fundamentat pe o abordare integrată a evaluării nevoilor şi a intervenţiei pentru eliminarea cauzelor care generează sărăcie şi excluziune socială.

(2) Furnizarea integrată a serviciilor comunitare este legată de abordarea sistemică a nevoilor şi de corelarea eficientă a acestora cu pachetele de servicii din domenii diferite pentru reducerea suprapunerilor, armonizarea resurselor şi crearea unui proces sustenabil de ieşire din starea de sărăcie şi integrare socială şi economică şi vizează următoarele arii: asistenţa socială, sănătatea, educaţia, ocuparea, locuirea şi accesul la documente de identitate.

(3) Abordarea integrată a furnizării serviciilor comunitare va fi inclusă în strategia de dezvoltare locală a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale.

Art. 2.

(1) Ariile considerate relevante în procesul de combatere a excluziunii sociale şi a sărăciei sunt: participarea socială și accesul la drepturi şi resurse, sănătatea, educaţia, ocuparea, locuirea şi obţinerea documentelor de identitate.

(2) Dintre indicatorii ce vor fi urmăriţi prin intermediul serviciului comunitar integrat menţionăm:

a) din aria asistenţei sociale: accesul la resurse, planificarea resurselor şi corelarea acestora cu rezolvarea problemelor, participarea la viaţa socială şi activarea suportului social şi al vecinătăţii, dezvoltarea strategiilor de dezvoltare pe termen lung, modelele sociale de rezolvare a problemelor etc.;

b) din aria educaţiei: nivel scăzut de educaţie, abandonul şcolar şi participare şcolară scăzută, performanţe şcolare scăzute, accesul la programe de educaţie informală, accesul la servicii de consiliere şcolară şi orientare în carieră etc.;

c) din aria sănătăţii: supravegherea stării de sănătate a copilului şi gravidei, determinanţii comportamentali ai stării de sănătate, sănătatea reproducerii, planificarea familială, nutriţie, mişcare, furnizarea de servicii de profilaxie primară şi secundară, precum şi de asistenţă medicală curativă şi de recuperare, monitorizarea accesului la servicii de sănătate;

d) din aria ocupării: nivelul educaţiei şi al competenţelor relevante pentru creşterea gradului de angajabilitate, sursa principală de venit, inclusiv dacă îşi câştigă existenţa din sectorul informal, experienţa de muncă şi pregătirea pentru accesarea pieţei muncii etc.;

e) din aria locuirii: infrastructura şi baza de utilităţi, spaţiile disponibile pentru locuire şi gradul de aglomerare, calitatea spaţiului de locuire şi capacitatea acestuia de a acoperi nevoile esenţiale de odihnă, preparare a hranei, educaţie şi igienă, respectiv: spaţii pentru pregătirea temelor, spaţii pentru bucătărie şi baie, spaţii pentru îmbrăcăminte, grup sanitar şi acces la energia electrică şi apa potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate și a reziduurilor etc.

Art. 3.

(1) Echipa comunitară integrată care asigură paleta de servicii ce sunt furnizate prin intermediul serviciului comunitar integrat este compusă din: asistent social, asistent medical comunitar, respectiv mediator sanitar pentru comunităţile de romi şi consilier şcolar/mediator şcolar.

(2) Persoanele care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială şi economică beneficiază de suport prin intermediul serviciilor comunitare integrate care răspund adecvat nevoilor şi problemelor reale care le menţin şi le perpetuează starea de sărăcie, prin următorii specialişti: asistentul social, asistentul medical comunitar, mediatorul sanitar, consilierul şcolar și mediatorul şcolar, potrivit atribuţiilor pe care aceştia le au, conform prevederilor legale.

(3) Asistentul social are în principal următoarele atribuţii:

a) realizează evaluarea riscurilor de excluziune socială, în primul rând a celor care necesită intervenţie de urgenţă;

b) realizează evaluarea iniţială şi elaborează planul iniţial de intervenţie;

c) contactează asistentul medical comunitar/mediatorul sanitar, consilierul/mediatorul şcolar pentru evaluarea nevoilor specifice şi pentru coordonarea suportului oferit de fiecare în parte;

d) identifică şi accesează bănci de resurse pentru nevoile materiale ale unei familii (îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite etc.) sau bănci de alimente;

e) planifică şi monitorizează implementarea activităţilor din diferite arii de intervenţie, dar şi armonizarea acestor intervenţii şi impactul sau schimbările care apar în urma intervenţiilor;

f) solicită/participă la realizarea evaluării complexe;

g) revizuieşte planul iniţial de intervenţie, în urma rezultatelor evaluării complexe;

h) elaborează, în colaborare cu membri ai echipei comunitare integrate, planurile individualizate de servicii comunitare integrate;

i) implementează/participă la implementarea planurilor indivizualizate, monitorizează implementarea acestora şi le revizuieşte, în calitate de responsabil de caz;

j) comunică rezultatele implementării planului de către toţi specialiştii din domeniul furnizării serviciilor comunitare integrate, publice şi private, din ariile de suport menţionate în planul de intervenţie;

k) pregăteşte şi susţine persoanele care trăiesc în sărăcie pentru a contacta serviciile de ocupare şi a identifica şi accesa resursele necesare pentru transport şi participare la activităţile de pregătire organizate de către consilierii în ocupare din cadrul agenţiilor judeţene de ocupare a forţei de muncă;

l) corelează resursele şi suportul necesar legat de planificarea activităţilor de familie şi corelarea acestora cu viaţa profesională, resursele materiale, suportul din partea reţelelor comunitare, dezvoltarea competenţelor sociale şi relaţionarea cu grupurile de suport în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de locuit, eliberării documentelor de identitate, accesului la mijloace de transport etc.;

m) alte tipuri de intervenţii care sunt în relaţie cu aria asistenţei sociale sau care ţin de responsabilităţile asistentului social pentru eliminarea cauzelor care generează şi menţin starea de sărăcie şi excluziune socială.

(4) Atribuţiile asistentului medical comunitar sunt:

a) identifică în cadrul comunităţii persoanele şi grupurile vulnerabile din punct de vedere medical, social sau economic şi realizează catagrafia acestora;

b) identifică factorii de risc pentru sănătatea comunităţii, a persoanelor şi grupurilor vulnerabile şi evaluează nevoile de servicii de sănătate ale acestora;

c) desfăşoară programe şi acţiuni destinate protejării sănătăţii, promovării sănătăţii şi în directă legătură cu determinanţi ai stării de sănătate, respectiv stil de viaţă, condiţii de mediu fizic şi social, acces la servicii de sănătate şi efectuarea de activităţi de educaţie pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viaţă sănătos;

d) furnizează servicii de profilaxie primară şi secundară către membrii comunităţii, în special către persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau economic;

e) participă la desfăşurarea diferitelor acţiuni colective de pe teritoriul comunităţii: vaccinări, programe de screening populaţional şi implementarea programelor naţionale de sănătate şi mobilizează populaţia pentru participarea la programele de vaccinări şi controalele medicale profilactice;

f) semnalează medicului de familie cazurile suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activităţilor în teren şi participarea la aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a eventualelor focare de infecţii;

g) identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie, cu precădere copiii şi gravidele, şi facilitează accesul la medicul de familie în scopul obţinerii calităţii de asigurat de sănătate şi al asigurării accesului acestora la servicii medicale;

h) supraveghează în mod activ starea de sănătate a sugarului şi a copilului mic şi promovează alăptarea şi practicile corecte de nutriţie; efectuarea de vizite la domiciliul sugarilor cu risc medico-social şi urmărirea aplicării măsurilor terapeutice recomandate de medic;

i) efectuează vizite la domiciliul sugarilor cu risc medico-social şi urmăreşte aplicarea măsurilor terapeutice recomandate de medic;

j) identifică şi asigură urmărirea şi supravegherea medicală a gravidelor cu risc medico-social în colaborare cu medicul de familie şi cu asistenta medicală a acestuia, prin efectuarea de vizite periodice la domiciliul gravidelor şi lăuzelor;

k) identifică şi informează femeile de vârstă fertilă vulnerabile din punct de vedere medical, economic sau social despre serviciile de planificare familială şi contracepţie şi le facilitează accesul la aceste servicii;

l) monitorizează şi supraveghează în mod activ bolnavii din evidenţa specială, respectiv tuberculoză, HIV/SIDA, prematuri, anemici, persoane cu tulburări mintale şi de comportament, consumatori de substanţe psihotrope, alte categorii de persoane supuse riscului sau cu afecţiuni medicale înscrise în registre şi/sau evidenţe speciale;

m) efectuează vizite la domiciliu pentru asistenţa medicală a pacientului cronic sau în stare de dependenţă şi a vârstnicului, în special a vârstnicului singur, complementar asistenţei medicale primare, secundare şi terţiare;

n) asigură consilierea medicală şi socială, în limita competenţelor profesionale legale;

o) furnizează servicii de asistenţă medicală de urgenţă în limita competenţelor profesionale legale;

p) direcţionează persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile către unităţile care furnizează serviciile medicale, sociale sau educaţionale, facilitând accesul acestora la astfel de servicii, şi monitorizează accesul acestora;

q) derulează acţiuni în comun cu serviciile sociale din primărie şi personal din alte structuri de la nivel local sau judeţean, acţiunile necesare pentru rezolvarea problemelor sociale care pot afecta starea de sănătate sau accesul la servicii medicale al persoanei vulnerabile;

r) identifică şi notifică autorităţile competente despre cazurile de violenţă domestică, dizabilitate, abuz, precum şi alte situaţii care necesită intervenţia altor servicii decât cele care sunt de competenţa asistenţei medicale comunitare;

s) desfăşoară alte tipuri de intervenţii care sunt în relaţie cu aria asistenţei medicale comunitare sau care ţin de responsabilităţile asistentului medical comunitar pentru menţinerea stării de sănătate şi facilitarea accesului la serviciile medicale pentru persoanele care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea socială şi economică.

(5) Atribuţiile mediatorului sanitar sunt:

a) efectuează catagrafierea populaţiei de etnie romă, beneficiară de servicii de mediere sanitară;

b) informează, consiliază, însoţeşte gravidele şi lăuzele la medicul de familie sau medicul specialist pentru efectuarea controalelor medicale periodice prenatale şi post-partum;

c) facilitează şi urmăreşte înscrierea şi dispensarizarea nou- născutului/mamei la medicul de familie din comunitate;

d) informează şi explică avantajele includerii persoanelor beneficiare de servicii de mediere sanitară în sistemul asigurărilor de sănătate, precum şi etapele pentru obţinerea calităţii de asigurat;

e) informează şi explică în familiile cu copii noţiunile de bază privind alimentaţia sănătoasă, precum şi avantajele alăptării la sân;

f) explică femeilor de vârstă fertilă noţiunile de bază şi avantajele planificării familiale, metodelor contraceptive, ţinând cont de sistemul cultural tradiţional al comunităţii de romi;

g) mobilizează/anunţă şi însoţeşte membrii comunităţii la acţiunile de sănătate publică: campaniile de vaccinare, campaniile de informare, educare şi conştientizare din domeniul promovării sănătăţii, explică rolul şi scopul acestora;

h) informează imediat medicul de familie sau cadrele medicale din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti cu privire la suspiciunea cazurilor de TBC/hepatită; suspiciunea unui focar de boli transmisibile (hepatită, TBC), parazitoze, intoxicaţii acute etc.;

i) supraveghează administrarea medicamentelor, de exemplu: tratamentul strict supravegheat al pacientului cu tuberculoză;

j) anunţă imediat medicul de familie/serviciul judeţean de ambulanţă atunci când identifică în teren un beneficiar aflat într-o stare medicală de urgenţă;

k) informează şi explică în familiile de romi avantajele igienei personale, a igienei locuinţei şi spaţiilor comune; popularizează în comunitatea de romi măsurile de igienă dispuse de autorităţile competente;

l) însoţeşte cadrele medicale de specialitate în activităţile din teren legate de prevenirea sau controlul situaţiilor epidemice, facilitând accesul în comunitate şi implementarea măsurilor adecvate, explică membrilor comunităţii rolul şi scopul măsurilor de monitorizat;

m) participă în echipa comunitară integrată la identificarea şi monitorizarea cazurilor de abandon şcolar, violenţă în familie şi informează reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale (primarul) asupra acestor cazuri;

n) efectuează permanent activităţi de prevenţie (săptămânal-lunar) în colectivităţi şcolare/familii prin activităţi de educaţie pentru sănătate (I.E.C.) în vederea adoptării unui stil de viaţă sănătos;

o) desfăşoară activitatea în echipă cu asistentul medical comunitar;

p) colaborează cu alte instituţii şi organizaţii, inclusiv cu organizaţiile nonguvernamentale, pentru realizarea de programe, proiecte şi acţiuni care se adresează persoanelor de etnie din punct de vedere medical, economic sau social;

q) alte tipuri de intervenţii care sunt în relaţie cu aria asistenţei medicale comunitare sau care ţin de responsabilităţile mediatorului sanitar pentru eliminarea cauzelor care generează şi menţin starea de sărăcie şi excluziune socială.

(6) Consilierul şcolar are în principal următoarele atribuţii:

a) evaluează nevoile de consiliere în carieră ale elevilor;

b) identifică şi analizează problemele de carieră cu care se confruntă elevii: indecizie de carieră, anxietate generată de luarea unei decizii de carieră, conflicte între opţiunile elevilor şi cele ale părinţilor etc.;

c) stabileşte resursele necesare soluţionării problemelor identificate şi adoptă decizia de intervenţie;

d) evaluează interesele, abilităţile şi valorile elevilor;

e) întocmeşte profilul vocaţional al elevilor;

f) prezintă şi explică profesorilor, părinţilor şi elevilor rezultatele evaluării psihologice; consiliază elevii în luarea deciziilor legate de carieră şi oferă suport în elaborarea şi implementarea planurilor individualizate de carieră;

g) asistă părinţii în orientarea în carieră a copiilor lor;

h) asistă profesorii în parcurgerea etapelor procesului de orientare în carieră a copiilor;

i) alte tipuri de intervenţii care sunt în relaţie cu aria consilierii şcolare care ţin de consilierul şcolar pentru eliminarea cauzelor care generează şi menţin starea de sărăcie şi excluziune socială.

(7) Mediatorul şcolar are în principal următoarele atribuţii:

a) facilitează dialogul şcoală-familie-comunitate;

b) contribuie la menţinerea şi dezvoltarea încrederii şi a respectului faţă de şcoală în comunitate şi a respectului şcolii faţă de comunitate;

c) monitorizează copiii de vârstă preşcolară din comunitate care nu sunt înscrişi la grădiniţă şi sprijină familia/susţinătorii legali ai copilului în demersurile necesare pentru înscrierea acestora în învăţământul preşcolar;

d) monitorizează copiii de vârstă şcolară din circumscripţia şcolară care nu au fost înscrişi niciodată la şcoală, propunând conducerii şcolii soluţii optime pentru recuperarea lor şi facilitând accesul acestora la programele alternative de învăţământ (înscrierea în învăţământul de masă la cursuri de zi sau la cursuri cu frecvenţă redusă, includerea în Programul „A doua şansă” etc.);

e) alte tipuri de intervenţii care sunt în relaţie cu aria consilierii şcolare care ţin de mediatorul şcolar pentru eliminarea cauzelor care generează şi menţin starea de sărăcie şi excluziune socială.

(8) Pe lângă intervenţia specialiştilor menţionaţi, asistentul social care asigură managementul de caz contactează, în funcţie de nevoile identificate, personal din domeniile: evidenţei populaţiei, ocupării, evaluării persoanelor cu dizabilităţi, protecţiei copilului, asistenţei victimelor violenţei domestice etc.

Art. 4.

(1) Metoda de lucru în cadrul serviciilor comunitare integrate este managementul de caz.

(2) Managementul de caz este o metodă de lucru ce include un mecanism de coordonare a specialiştilor din diferite domenii pentru realizarea integrată a evaluării nevoilor şi a resurselor, a planificării şi intervenţiei, a monitorizării şi evaluării impactului.

(3) Prin intermediul managementului de caz creşte accesul persoanei la servicii, creşte impactul serviciilor furnizate, creşte gradul de valorificare a resurselor persoanei/familiei/comunităţii şi sustenabilitatea intervenţiei.

(4) În cadrul managementului de caz, asistentul social are următoarele atribuţii:

a) elaborarea planului iniţial de intervenţie pe baza evaluării iniţiale exhaustive/complete a nevoilor (locuire, ocupare, educaţie, sănătate etc.), a riscurilor de excluziune socială;

b) coordonarea şi integrarea tuturor activităţilor destinate grupurilor vulnerabile, de organizare şi gestionare a măsurilor de asistenţă socială specifice, realizate de către asistenţii sociali şi/sau diferiţi specialişti, în acord cu obiectivele stabilite în planurile de intervenţie;

c) solicitarea realizării/participarea la realizarea evaluării complexe;

d) contactarea asistentului medical comunitar/mediatorului sanitar, consilierului/mediatorului şcolar, dar şi a altor specialişti din domeniul furnizării serviciilor publice şi private din ariile de suport pentru evaluarea nevoilor în domeniile: ocupare, sănătate, educaţie, locuire, eliberarea documentelor de identitate;

e) stabilirea strategiei de intervenţie în echipa comunitară integrată şi pregătirea planului de intervenţie pentru priorităţile selectate;

f) revizuirea planului de intervenţie;

g) evaluarea impactului intervenţiei şi stabilirea următoarelor priorităţi asupra cărora să se intervină;

h) contactarea serviciilor şi a instituţiilor cu responsabilităţi în furnizarea serviciilor specializate;

i) evaluarea impactului intervenţiei şi stabilirea următoarelor priorităţi asupra cărora să se intervină pentru eliminarea totală a cauzelor care menţin starea de sărăcie şi asigurarea sustenabilităţii intervenţiei.

(5) Membrii echipei de management de caz beneficiază de instruire pentru dezvoltarea competenţelor necesare, în completarea competenţelor profesionale de bază.

Art. 5.

(1) Pentru implementarea abordării integrate a serviciilor comunitare şi accesarea eficientă a resurselor, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale elaborează harta serviciilor comunitare care va include furnizorii de servicii sociale, educaţionale, medicale şi de ocupare.

(2) Harta serviciilor comunitare este accesibilă în format online, cu un sistem dinamic de actualizare a datelor.

(3) Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei Naţionale participă la crearea interoperabilităţii datelor şi actualizarea permanentă a hărţii serviciilor comunitare.

Art. 6.

(1) Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei Naţionale vor dezvolta aplicaţii online care să deservească nevoile echipei comunitare integrate, care vor permite integrarea bazelor de date pentru identificarea indicatorilor sociali, medicali, educaţionali etc. monitorizaţi.

(2) Aplicaţia online SCI este un instrument de lucru mobil ce sprijină echipa comunitară integrată şi facilitează procesul de colectare a datelor, identificare, evaluare, informare şi monitorizarea online a fiecărui caz.

(3) Aplicaţia va permite monitorizarea cazurilor în timp real, la diferite niveluri de acces – local, judeţean, central -, ajutând astfel la facilitarea legăturii dintre diferitele niveluri, coordonare, oferirea suportului şi raportarea nevoilor locale. De asemenea ajută la realizarea managementului serviciilor oferite în ariile: asistenţă socială, sănătate, educaţie, ocupare, locuire şi pregătirea şi eliberarea documentelor de identitate.

(4) Aplicaţia online SCI va cuprinde o listă complexă şi unitară a vulnerabilităţilor legate de sărăcie şi excluziune socială, ca instrument de lucru în managementul de caz.

(5) Aplicaţia online SCI va cuprinde toate grupurile vulnerabile din comunităţile selectate şi va permite completarea în timp real a vulnerabilităţilor, nevoilor şi planului de intervenţie pentru fiecare beneficiar. Aplicaţia va fi concepută în aşa fel încât să poată extrage din problemele cu care se confruntă membrii comunităţii pentru a crea o hartă a problemelor la nivel comunitar.

(6) Ministerul Sănătăţii va asigura accesul la datele furnizate de aplicaţia online funcţională, cu numele de subdomeniu AMCMSR.gov.ro, înscrisă în REGISTRU GOV. RO cu asigurarea protecţiei datelor medicale.

Art. 7.

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale are ca responsabilităţi:

a) crearea unor modele sustenabile pentru furnizarea, dezvoltarea şi funcţionarea serviciilor comunitare integrate;

b) îmbunătăţirea sistemelor de evaluare a nevoilor şi de management al informaţiilor, precum şi corelarea acestora cu politicile şi practicile locale de luare a deciziilor, prin dezvoltarea unui program de formare profesională continuă şi a unor mecanisme de suport şi monitorizare pentru asistenţii sociali;

c) participarea la elaborarea mecanismului de colaborare Interinstituţională pentru furnizarea de servicii comunitare integrate;

d) nominalizarea experţilor şi a personalului relevant pentru grupul de lucru pentru elaborarea procedurilor privind furnizarea serviciilor comunitare integrate la nivelul comunităţii;

e) participarea la elaborarea procedurilor pentru furnizarea serviciilor comunitare integrate la nivelul comunităţii şi a managementului de caz;

f) iniţierea actelor normative pentru îmbunătăţirea cadrului legal pentru desfăşurarea activităţii asistenţilor sociali în cadrul echipelor comunitare integrate şi a managementului de caz;

g) participarea la analiza de impact a abordării integrate a evaluării şi intervenţiei pentru reducerea gradului de sărăcie şi excluziune socială;

h) asigurarea sprijinului pentru angajarea asistenţilor sociali în cadrul serviciilor publice de asistenţă socială, prin iniţierea unor programe de interes naţional;

i) asigurarea coordonării metodologice a activităţii asistenţilor sociali care furnizează servicii comunitare integrate în cadrul activităţii de îndrumare metodologică a serviciilor publice de asistenţă socială și colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale;

j) asigurarea directă şi prin serviciile deconcentrate a monitorizării, evaluării şi controlului serviciilor oferite de către asistenţii sociali;

k) stabilirea indicatorilor de performanţă pentru serviciile sociale în cadrul serviciilor comunitare Integrate;

l) colectarea şi analiza periodică a datelor privind activitatea asistenţilor sociali în vederea îmbunătăţirii continue a calităţii acestor servicii furnizare în cadrul serviciilor comunitare integrate.

Art. 8.

Ministerul Sănătăţii are ca responsabilităţi:

a) participarea la elaborarea mecanismului de colaborare interinstituţională pentru furnizarea de servicii comunitare integrate;

b) nominalizarea experţilor şi a personalului relevant pentru grupul de lucru pentru elaborarea procedurilor privind furnizarea serviciilor comunitare integrate la nivelul comunităţii;

c) participarea la elaborarea procedurilor pentru furnizarea serviciilor comunitare integrate la nivelul comunităţii;

d) iniţierea actelor normative pentru îmbunătăţirea cadrului legal pentru desfăşurarea activităţii asistenţilor medicali comunitari/mediatorilor sanitari în cadrul echipelor comunitare integrate;

e) participarea la elaborarea analizei impactului abordării integrate în sensul îmbunătăţirii indicatorilor stării de sănătate a populaţiei aparţinând grupurilor vulnerabile;

f) asigurarea sprijinului pentru angajarea asistentului medical comunitar/mediatorului sanitar;

g) coordonarea directă şi prin structurile sale deconcentrate din teritoriu, respectiv direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în cadrul mecanismului de colaborare interinstituţională a serviciilor de asistenţă medicală comunitară;

h) identificarea, prin structurile sale deconcentrate din teritoriu, respectiv direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, a nevoilor de tip medical şi de sănătate publică de la nivelul comunităţilor;

i) asigurarea directă şi prin structurile sale deconcentrate din teritoriu, respectiv direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, a monitorizării, evaluării şi controlului serviciilor de asistenţă medicală comunitară;

j) stabilirea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de asistenţă medicală comunitară în cadrul serviciilor comunitare integrate;

k) asigurarea funcţionării aplicaţiei AMCMSR.gov.ro şi analiza periodică a datelor activităţii asistentului medical comunitar/mediatorului sanitar în vederea îmbunătăţirii continue a calităţii acestor servicii furnizate în cadrul serviciilor comunitare integrate;

l) evaluarea periodică a competenţelor personalului din asistenţa medicală comunitară şi a nevoilor de formare ale acestora;

m) coordonarea procesului de educaţie continuă a asistenţilor medicali comunitari.

Art. 9.

Ministerul Educaţiei Naţionale are ca responsabilităţi:

a) participarea la elaborarea mecanismului de colaborare interinstituţională pentru furnizarea de servicii comunitare integrate;

b) nominalizarea experţilor şi a personalului relevant pentru grupul de lucru pentru elaborarea procedurilor pentru furnizarea serviciilor comunitare integrate la nivelul comunităţii;

c) participarea la elaborarea procedurilor pentru furnizarea serviciilor comunitare integrate la nivelul comunităţii;

d) iniţierea actelor normative pentru îmbunătăţirea cadrului legal pentru desfăşurarea activităţii consilierilor şcolari şi a mediatorilor şcolari în cadrul echipelor comunitare Integrate;

e) participarea la analiza impactului abordării integrate din perspectiva activităţii consilierilor şcolari şi a mediatorilor şcolari;

f) asigurarea, prin inspectoratele şcolare judeţene/ Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, a sprijinului pentru angajarea consilierilor şcolari şi a mediatorilor şcolari, în limita posturilor aprobate;

g) asigurarea coordonării metodologice a activităţii consilierilor şcolari şi a mediatorilor şcolari;

h) asigurarea, prin instituţiile deconcentrate, a monitorizării, evaluării şi controlului serviciilor oferite de către consilierii şcolari şi mediatorii şcolari;

i) stabileşte indicatorii de performanţă pentru serviciile de consiliere şi mediere şcolară în cadrul serviciilor comunitare integrate;

j) colectează şi analizează periodic datele activităţii consilierului şcolar şi a mediatorului şcolar în vederea îmbunătăţirii continue a calităţii acestor servicii furnizate în cadrul serviciilor comunitare integrate;

k) evaluează periodic, prin inspectoratele şcolare judeţene/inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, competenţele consilierilor şcolari şi ale mediatorilor şcolari, precum şi nevoile de formare.

Art. 10.

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.