În Monitorul Oficial nr. 420 din 7 iunie a.c. a fost publicat Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C. nr. 140/2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local.

Art. 1.
Procedura competitivă de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local de călători efectuate cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie, ce se supun prevederilor art. 29 alin. (8) lit. b) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale competente, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.

Art. 2.
Fără a aduce atingere prevederilor art. 1, atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local de călători se realizează în condiţiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.

Art. 3.
(1) Autorităţile administraţiei publice locale competente au obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anunţ cu privire la intenţia de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local de călători, cu cel puţin un an înainte de atribuirea directă sau de lansarea invitaţiei de participare la procedura competitivă de atribuire, în condiţiile menţionate la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică contractelor a căror prestaţie anuală de servicii publice de transport de călători este mai mică de 50.000 de kilometri şi contractelor de servicii publice atribuite prin măsuri de urgenţă în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.

Art. 4.
Autorităţile administraţiei publice locale/asociaţiile de dezvoltare intercomunitară competente având ca scop serviciile de transport public local de călători vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5.
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 27 decembrie 2007.

Art. 6.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.