În Monitorul Oficial nr. 418 din 7 iunie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 144/2017 privind aprobarea documentelor de evidenţă a producţiei vitivinicole.

Art. 1.
Se aprobă documentele-tip pentru evidenţa producţiei vitivinicole, respectiv declaraţia de stocuri, declaraţia de recoltă şi declaraţia de producţie, situaţia operatorilor la care s-au vinificat, s-au vândut struguri şi/sau musturi şi situaţia provenienţei strugurilor şi/sau musturilor pentru obţinerea vinurilor, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1, 2, 2a), 3 şi 3a), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.
(1) Persoanele fizice şi persoanele juridice care produc, depozitează, achiziţionează şi comercializează produse vitivinicole au obligaţia, după caz, de a întocmi şi de a depune în termen documentele prevăzute la art. 1.

(2) Documentele prevăzute în anexele nr. 1, 2, 2a), 3 şi 3a) se depun şi se înregistrează la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti în trei exemplare, după cum urmează:

a) un exemplar se transmite către consilierii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol în vederea verificării şi centralizării datelor înscrise;

b) un exemplar, în cazul producerii vinurilor cu denumire de origine controlată, denumite în continuare vinuri cu D.O.C., vinurilor cu indicaţie geografică, denumite în continuare vinuri cu I.G., a vinurilor varietale, aşa cum sunt definite în art. 17 alin. (1) din Legea nr. 164/2015, se transmite la inspectoratul teritorial al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.);

c) un exemplar se păstrează la declarant.

Art. 3.
(1) Declaraţia de stocuri de vinuri şi musturi, prevăzută în anexa nr. 1, se întocmeşte şi se depune de către producătorii, depozitarii şi comercianţii de vinuri şi alte produse vinicole, alţii decât comercianţii cu amănuntul, până la data de 15 august a fiecărui an, pentru producţia aflată în stoc la data de 31 iulie a anului în curs.

(2) Declaraţia de stocuri nu include produsele vitivinicole obţinute din strugurii recoltaţi în acelaşi an calendaristic.

(3) Sunt scutiţi de întocmirea şi depunerea declaraţiei de stocuri comercianţii a căror activitate economică constă în vânzarea produselor vinicole în cantităţi mici, direct către consumatori, cu excepţia celor care utilizează depozite specializate sau comercializează într-un an o cantitate mai mare de 2.000 l de produse vinicole.

Art. 4.
(1) Producătorii de struguri, persoane fizice sau juridice, întocmesc şi depun la sfârşitul campaniei de recoltare a strugurilor, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a anului în curs, la direcţiile pentru agricultură din judeţul pe raza căruia se găsesc plantaţiile de viţă-de-vie, declaraţia de recoltă a strugurilor şi situaţia operatorilor la care s-au vinificat, s-au vândut struguri şi/sau musturi, cuprinse în anexele nr. 2 şi 2a).

(2) Sunt scutiţi să completeze şi să depună această declaraţie următorii producători de struguri persoane fizice sau juridice:

a) producătorii de struguri a căror producţie totală este destinată consumului în stare neprelucrată sau este destinată uscării sau transformării directe în suc de struguri;

b) producătorii care deţin până la 0,1 ha suprafaţă de plantaţie de viţă-de-vie, iar întreaga producţie de struguri obţinută o procesează în propria cramă sau la terţi, în nume propriu, iar întreaga producţie de vin obţinută nu face obiectul comercializării;

c) viticultorii care deţin până la 0,1 ha şi care livrează întreaga recoltă.

Art. 5.
(1) Producătorii de vin şi/sau alte produse vitivinicole completează şi depun la sfârşitul campaniei de vinificare, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a anului în curs, la direcţiile pentru agricultură din judeţul în care se găsesc centrele de vinificaţie, declaraţia de producţie şi situaţia provenienţei strugurilor şi/sau musturilor pentru obţinerea vinurilor, conform anexelor nr. 3 şi 3a).

(2) Sunt scutite de întocmirea şi depunerea declaraţiei de producţie persoanele fizice sau juridice care obţin prin vinificare proprie sau încredinţată altui procesator până la 10 hl vin, care este destinat consumului familial.

(3) Producătorii de vin şi/sau alte produse vitivinicole care procesează strugurii prin contracte de prestări servicii înregistrează în propria declaraţie de producţie datele legate de produsele şi cantităţile obţinute în urma procesării.

(4) Cantităţile de vin sau alte produse vitivinicole, valorificate până la data întocmirii declaraţiei de producţie, se vor include în totalul produselor rezultate în urma campaniei de vinificaţie.

(5) Cantitatea de vin ce se include în declaraţia de producţie este cantitatea totală obţinută la încheierea fermentaţiei alcoolice, inclusiv drojdia de vin.

Art. 6.
(1) Consilierii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din judeţele în care se depun şi se înregistrează declaraţiile prevăzute la art. 1 verifică corectitudinea datelor înscrise în declaraţii şi respectarea termenelor de depunere şi înregistrare a acestora.

(2) Pentru nedepunerea în termen sau înscrierea eronată ori incompletă a datelor în conţinutul declaraţiilor, consilierii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol vor aplică sancţiunile prevăzute în art. 66 lit. a) pentru contravenţia prevăzută în art. 65 alin. (1) lit. s) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, cu modificările ulterioare.

Art. 7.
(1) Informaţiile prevăzute în declaraţiile menţionate la art. 1 vor fi centralizate de către consilierii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din judeţele în care se depun şi se înregistrează acestea şi vor fi transmise structurii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 60 de zile de la data expirării termenelor de depunere.

(2) După verificare şi centralizare, declaraţiile prevăzute la art. 1 vor fi înaintate consilierului cu atribuţii de operare în Registrul plantaţiilor viticole din judeţul respectiv, în vederea operării lor în Sistemul informatic naţional al viei şi vinului, în termen de 90 de zile de la depunerea acestora.

Art. 8.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9.
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 75/2004 privind aprobarea documentelor de evidenţă a producţiei vitivinicole: declaraţii de stocuri, declaraţii de recoltă şi declaraţii de producţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie 2004.