În Monitorul Oficial nr. 652 din 25 august a.c. a fost publicat Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 3/2016 privind activele eligibile pentru participarea la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a României și acordarea de facilități permanente de către Banca Națională a României.


Acces non-stop la legislație actualizată

În Legalis ai acces la toată legislația consolidată a României și legislația UE. Click pentru detalii


În extras

CAPITOLUL I

Obiect și domeniul de aplicare

Art. 1.

(1) Prezentul regulament se aplică participanților eligibili la operațiunile de piață monetară efectuate de către Banca Națională a României și la facilitățile permanente acordate acestora de către Banca Națională a României potrivit Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2000 privind operațiunile de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și facilitățile permanente acordate de aceasta participanților eligibili, republicat, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 1/2000.

(2) Prezentul regulament stabilește:

a) termenii și condițiile pentru acceptarea de către Banca Națională a României de instrumente financiare pentru tranzacționare și garantare, denumite în continuare active eligibile, în cadrul operațiunilor de piață monetară ale Băncii Naționale a României desfășurate cu participanți eligibili și pentru accesarea de facilități de creditare acordate de către Banca Națională a României participanților eligibili, denumite în continuare operațiunile Băncii Naționale a României;

b) reguli privind utilizarea și alocarea activelor eligibile;

c) sistemul de gestionare a activelor eligibile și măsuri de control al riscurilor asociate activelor eligibile;

d) metodologia de evaluare a activelor eligibile.

(3) Pentru a participa la operațiunile Băncii Naționale a României desfășurate în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2000, precum și cu reglementările emise în aplicarea acestuia, participanții eligibili furnizează instrumente financiare care sunt eligibile pentru tranzacționare și pentru garantare în conformitate cu prevederile prezentului regulament. În sensul prezentului regulament, referirile la active eligibile pentru participarea la operațiunile Băncii Naționale a României includ referirile la activele eligibile utilizate în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2000, precum și cu reglementările emise în aplicarea acestuia.

(4) În cuprinsul prezentului regulament sintagma „participanți eligibili” are înțelesul prevăzut la art. 2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 1/2000.

(5) Instrumentele financiare care pot fi incluse în lista de active eligibile pentru operațiunile Băncii Naționale a României sunt instrumente de datorie, liber tranzacționabile, admise la tranzacționare și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite de Banca Națională a României în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 2.

(1) Pentru acceptarea instrumentelor financiare ca active eligibile, Banca Națională a României stabilește în conformitate cu prevederile prezentului regulament criteriile de eligibilitate a instrumentelor financiare, metodologia de evaluare a activelor eligibile, măsurile de control al riscurilor asociate activelor eligibile, precum și modalitatea de gestionare a activelor eligibile, cu respectarea principiilor referitoare la:

a) menținerea solidității activelor Băncii Naționale a României, fiind acceptate pentru tranzacționare și pentru garantare doar instrumente financiare care îndeplinesc condițiile corespunzătoare de lichiditate și solvabilitate;

b) asigurarea eficienței operaționale;

c) tratamentul egal pentru toți participanții eligibili;

d) transparență;

e) utilizarea eficientă a informațiilor din piață.

(2) Sunt considerate active eligibile activele tranzacționabile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 doar dacă acestea au fost deja emise.

CAPITOLUL II

Criterii generale de eligibilitate pentru instrumentele financiare

Art. 3.

Pentru a putea fi acceptate drept active eligibile pentru operațiunile Băncii Naționale a României, instrumentele financiare vor fi evaluate având în vedere următoarele criterii generale de eligibilitate:

a) tipul de emitent:

(i) statul român, prin administrația centrală;

(ii) Banca Națională a României;

(iii) instituții financiare internaționale prevăzute la art. 9 lit. a) din prezentul regulament;

(iv) unități administrativ-teritoriale ale statului român, regionale și locale;

(v) instituții de credit eligibile în conformitate cu legislația națională în materie aplicabilă să emită instrumente de natura datoriei în baza unui portofoliu de creanțe;

b) tipul activelor:

(i) să fie instrument de datorie;

(ii) să aibă valoare nominală individuală fixă și necondiționată, pe întreaga durată de viață a activului;

(iii) să fie denominate în moneda națională a României (lei), euro (EUR) sau dolar american (USD);

(iv) cuponul trebuie să fie unul dintre următoarele: cupon zero, cupon cu rată fixă, cupon cu rată variabilă indexat cu o rată de referință, respectiv o rată de dobândă sau un indice de inflație; în cazul cuponului variabil acesta trebuie să fie cunoscut/determinat înainte de efectuarea operațiunii cu Banca Națională a României;

(v) cuponul nu trebuie să determine un flux de numerar negativ;

c) nivelul de rating:

(i) emitentul instrumentelor financiare să dețină un nivel de rating de credit situat cel puțin la nivelul ratingului suveran al României, acordat de una dintre agențiile de rating de credit Fitch Ratings, Moody’s sau Standard&Poor’s, cu un nivel de performanță financiară cotat cu risc investițional scăzut, acordat în baza unor performanțe operaționale solide înregistrate de emitent și a existenței unei balanțe financiare echilibrate;

(ii) o emisiune de instrumente financiare poate avea un calificativ distinct de cel al emitentului, acordat ca urmare a evaluării distincte a emisiunii de către agențiile de rating de credit menționate la pct. (i), caz în care nivelul de rating al emisiunii trebuie să fie cel puțin la nivelul de rating al emitentului; nivelul de rating asociat emisiunii respective nu se poate înlocui cu nivelul de rating de credit acordat emitentului;

d) înregistrarea și decontarea instrumentelor financiare:

– depozitarul acestora va fi Sistemul de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR, denumit în continuare Sistemul SaFIR, sau alți depozitari, cu condiția ca instrumentele financiare să poată fi preluate în Sistemul SaFIR prin intermediul conexiunilor existente între acești depozitari și Sistemul SaFIR.

Art. 4.

Ca parte a evaluării privind includerea în lista activelor eligibile a unei emisiuni de instrumente financiare, pentru a asigura protecția corespunzătoare împotriva riscurilor, Banca Națională a României poate lua în considerare și stabili pe baza oricăror informații pe care le consideră relevante și alte criterii de eligibilitate în vederea acceptării acesteia ca activ eligibil.

Art. 5.

Banca Națională a României poate solicita emitentului, deținătorului, agentului intermediar sau oricărui terț relevant orice clarificări necesare privind elemente/informații de natură juridică și/sau tehnică necesare pentru a evalua eligibilitatea instrumentelor financiare.

CAPITOLUL III

Criterii specifice de eligibilitate aferente categoriilor de instrumentele financiare acceptate drept active eligibile de către Banca Națională a României

Art. 6.

(1) Banca Națională a României acceptă drept active eligibile pentru tranzacționare și garantare în vederea participării la operațiunile Băncii Naționale a României următoarele categorii de active eligibile:

a) instrumente de datorie emise de statul român;

b) instrumente de datorie emise de Banca Națională a României;

c) instrumente de datorie emise de instituțiile financiare internaționale specificate la art. 9 lit. a) din prezentul regulament;

d) instrumente de datorie emise de unități administrativ- teritoriale ale statului român, regionale sau locale;

e) instrumente de datorie emise de instituții de credit eligibile, în baza unui portofoliu de creanțe, conform legislației naționale aplicabile în materie.

(2) Instrumentele financiare prevăzute la alin. (1) lit. e) vor putea fi incluse în lista de active eligibile pentru operațiunile Băncii Naționale a României ulterior definitivării cadrului legislativ specific (legislație primară și secundară), inclusiv în ceea ce privește nominalizarea entității/entităților cu atribuții specifice de agent de calcul pentru aceste instrumente financiare.

Art. 7.

Criteriile de eligibilitate specifice pentru instrumentele de datorie emise de statul român, denumite în continuare titluri de stat, care trebuie îndeplinite în mod cumulativ în vederea acceptării de către Banca Națională a României ca active eligibile sunt:

a) emitentul trebuie să fie statul român, iar emisiunea să fie plasată pe piața internă sau pe piața externă/internațională;

b) moneda de denominare poate fi moneda națională a României (lei), euro (EUR) sau dolarul american (USD);

c) valoarea nominală individuală să fie fixă și necondiționată, pe întreaga durată de viață a activului;

d) cuponul trebuie să fie pozitiv și să fie unul dintre următoarele: cupon zero, cupon cu rată fixă, cupon cu rată variabilă indexat cu o rată a dobânzii considerată ca referință sau indexat cu un indice de inflație; în cazul cuponului variabil acesta trebuie să fie cunoscut/determinat înainte de efectuarea operațiunii cu Banca Națională a României;

e) valoarea totală a fiecărei emisiuni (calculată incluzând valoarea redeschiderilor și/sau răscumpărărilor efectuate, după caz), aflată în circulație la data efectuării operațiunii cu Banca Națională a României, trebuie să fie de minimum 100 milioane lei sau echivalent, în cazul denominării emisiunii în altă monedă;

f) depozitarul acestor instrumente financiare trebuie să fie Sistemul SaFIR sau, în cazul altor depozitari, titlurile de stat să poată fi preluate în Sistemul SaFIR prin intermediul conexiunilor existente între acești depozitari și Sistemul SaFIR.