În Monitorul Oficial nr. 201 din 26 martie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 170/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu.


Codul insolvenței. Legea nr. 85/2014. Comentariu pe articole. Ediția 5 este acum Legalis®. Comandă cartea în Raftul Legalis®


În extras

Art. I.

Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 29 octombrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

  1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) GNM este un corp specializat de inspecţie şi control, iar comisarii sunt funcţionari publici numiţi în funcţii publice specifice, în condiţiile legii, care pot lua măsuri de sancţionare, de suspendare/încetare a activităţii ca urmare a poluării şi deteriorării mediului sau pentru nerespectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare emise de autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi a măsurilor stabilite în notele de constatare şi în rapoartele de inspecţie şi control.”

  1. La articolul 8, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) şi (42), cu următorul cuprins:

„(41) Comisarul general conduce aparatul de lucru al GNM, numeşte şi eliberează din funcţie personalul acestuia, în condiţiile legii.

(42) În cazul absenţei comisarului general, precum şi în cazul în care comisarul general se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita funcţia, calitatea de ordonator terţiar de credite, precum şi celelalte atribuţii care revin comisarului general se exercită în numele acestuia de către unul dintre comisarii generali adjuncţi desemnat prin decizie în acest sens.”

  1. La articolul 13 alineatul (1), literele a), f), o) şi ş) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) propune autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului elaborarea, promovarea şi reactualizarea periodică a reglementărilor, ghidurilor şi normelor tehnice privind activitatea de control şi inspecţie;

……………………

  1. f) propune organului emitent suspendarea şi/sau anularea acordului/avizului/autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu ale cărei prevederi nu sunt respectate de către titularul actelor de reglementare;

……………………

  1. o) constată faptele ce au condus la prejudiciul asupra mediului, eventualele ameninţări iminente cu un astfel de prejudiciu şi efectuează investigaţii pentru identificarea persoanei(lor) responsabile;

……………………

ş) participă la schimbul rapid de informaţii cu instituţiile şi organele competente, naţionale şi internaţionale, privind domeniul de competenţă;”.

  1. La articolul 13 alineatul (1), după litera b) se introduc două noi litere, literele bl) şi b2), cu următorul cuprins:

„b1) controlează activităţile cu impact asupra mediului şi aplică, după caz, sancţiuni contravenţionale persoanelor fizice sau juridice care le desfăşoară;

b2) controlează respectarea măsurilor de protecţie a mediului prevăzute în actele de reglementare emise de autoritatea

competentă pentru protecţia mediului, verifică îndeplinirea măsurilor stabilite prin programele pentru conformare şi planurile de acţiuni pentru activităţi economice şi asigură controlul de specialitate;”.