În Monitorul Oficial nr. 589 din 6 august a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 650/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei centrale de arbitraj.


Descoperă Raftul Legalis® – cea mai flexibilă soluție de doctrină online


În extras

(1) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, împreună cu Colegiul Medicilor din România, denumit în continuare CMR, Colegiul Medicilor Dentişti din România, denumit în continuare CMDR, Colegiul Farmaciştilor din România, denumit în continuare CFR, în temeiul art. 298 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi în condiţiile prezentului regulament, organizează Comisia centrală de arbitraj.

(2) Comisia centrală de arbitraj, denumită în continuare comisia, funcţionează pe lângă CNAS, nu are personalitate juridică, fiind independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, şi este organizată şi funcţionează în conformitate cu prezentul regulament.

(3) Sediul comisiei este în municipiul Bucureşti, Calea Călăraşilor nr. 248, bl. S19, sectorul 3.

(1) Comisia are ca scop organizarea soluţionării prin arbitraj a litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi casele de asigurări de sănătate, la solicitarea uneia dintre părţi.

(2) Principala atribuţie a comisiei constă în organizarea şi soluţionarea pe calea arbitrajului a litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi casele de asigurări de sănătate, în baza convenţiei părţilor.

(3) Comisia are şi următoarele atribuţii:

a) la cererea părţilor, asigură organizarea arbitrajului;

b) dezbate în cadrul comisiei aspectele de drept deosebite ivite în practica arbitrală, precum şi problematica generală a arbitrajului în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

c) colaborează cu Ministerul Sănătăţii, CNAS, CMR, CMDR şi CFR pentru desfăşurarea unor acţiuni comune de promovare a arbitrajului în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

d) ţine evidenţa practicii arbitrale;

e) face propuneri privind îmbunătăţirea organizării şi desfăşurării arbitrajului din sistemul de asigurări sociale de sănătate.

(1) Comisia este formată din 6 arbitri: 3 arbitri sunt numiţi de CNAS şi câte un arbitru este numit de către CMR, CMDR şi CFR.

(2) Preşedintele comisiei este desemnat în condiţiile art. 298 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Preşedintele comisiei asigură conducerea curentă a şedinţelor comisiei şi exercită atribuţiile referitoare la organizarea şi administrarea litigiului arbitraj, prevăzute în prezentul regulament.

(1) Poate fi numit arbitru de către CNAS, CMR, CMDR şi CFR orice persoană fizică de cetăţenie română, cu domiciliul în România, care cunoaşte limba română, are capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor sale şi se bucură de o bună reputaţie.

(2) În aceleaşi condiţii, pentru fiecare arbitru va fi numit câte un membru supleant.

(3) Arbitrii sunt independenţi şi imparţiali în îndeplinirea atribuţiilor lor, nu sunt reprezentanţii părţilor şi sunt datori să asigure respectarea drepturilor părţilor referitoare la soluţionarea litigiilor civile în ceea ce priveşte dreptul la apărare, egalitatea de tratament, contradictorialitatea şi buna-credinţă.

(4) CNAS, CMR, CMDR şi CFR sau oricare altă persoană juridică ori persoană fizică nu are dreptul să intervină ori să influenţeze în vreun mod activitatea comisiei privind luarea hotărârilor.

(5) În orice stadiu al litigiului comisia încearcă soluţionarea litigiului pe baza înţelegerii părţilor, cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile în cauză.

(1) Pe lângă comisie funcţionează un secretariat tehnic. Înfiinţarea şi componenţa secretariatului tehnic se aprobă prin ordin al preşedintelui CNAS.

(2) CNAS va asigura secretariatul comisiei din cadrul personalului propriu.