În Monitorul Oficial nr. 584 din 16 septembrie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor.


Timp de 10 zile puteti evalua GRATUIT continutul Legalis 2.0 – Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie.
Nou! Din 2 septembrie, clientii Legalis 2.0 pot accesa noul modul Dreptul UE si CEDO


În extras:

Acordarea de garanţii potrivit prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013

Art. 1

În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)Fond pentru acordarea de microcredite în agricultură – fond constituit în conformitate cu art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul „Împrumuturi“, din sumele existente la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale provenite din sumele rambursate în baza art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, de instituţiile de credit şi din sumele disponibilizate ca urmare a restituirii împrumuturilor acordate fondurilor de garantare, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru emiterea scrisorilor de garanţie în favoarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit;

b)procedură de selecţie – totalitatea activităţilor întreprinse de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul desemnării instituţiilor financiare bancare şi nebancare prin intermediul cărora va fi accesat şi derulat fondul de microcreditare prevăzut la cap. III – Fondul pentru creditarea fermelor de familie din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013;

c)cost minim al finanţării din Fond către instituţiile finanţatoare bancare/nebancare – nivelul dobânzii pentru sumele alocate din Fond în vederea acordării de microcredite în agricultură. Costul minim al finanţării reprezintă un nivel de referinţă pentru aplicarea primului criteriu de selecţie a instituţiilor financiare bancare şi nebancare prin intermediul cărora se vor acorda microcreditele prevăzute la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, care nu poate fi mai mic decât dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României la data publicării anunţului procedurii de selecţie;

d)costul microcreditelor – totalul sumelor plătite de beneficiarii microcreditelor prevăzute la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 pe toată perioada derulării acestora, exprimat ca procent anual din suma microcreditului acordat. Costul microcreditelor reprezintă o valoare de referinţă pentru aplicarea celui de-al doilea criteriu de selecţie a instituţiilor financiare prin intermediul cărora se vor acorda microcredite;

e)marjă de operare – diferenţa dintre costul microcreditelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 şi costul finanţării obţinute din Fond pentru acordarea de microcredite în agricultură. Marja de operare acoperă integral toate cheltuielile de operare şi va trebui prevăzută distinct în oferta financiară a instituţiilor selectate.