Hotararea 749/2011 modifica Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti (HG 387/2005) la articolele: Art. 83 , Art. 961 , Art. 962 , Art. 108 , Art. 110.

Va prezentam formele consolidate/actualizate ale articolelor care au suferit modificari/completari, asa cum pot fi acestea vizualizate in Biblioteca online pentru informare juridica Legalis 2.0:


  Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie


Regulament …..Art. 83

(1) Pentru evidenţa activităţii instanţelor se întocmesc şi se păstrează:

1. Registrul general de dosare

În acest registru se trec, în ordinea intrării, toate dosarele înregistrate la judecătorii, tribunale, tribunale specializate, curţi de apel sau la secţiile acestora, cu rubricile stabilite în acest scop; sub acelaşi număr se vor înregistra toate cererile depuse ulterior sau corespondenţa în legătură cu dosarul.

La instanţele unde există registratură generală şi câte o registratură şi o arhivă pentru fiecare secţie se ţine un registru la registratura generală în care se va trece şi secţia la care a fost repartizat dosarul şi câte un registru general la fiecare secţie.

După numărul dosarului înregistrat la secţie se va trece indicativul secţiei (C – civilă, P – penală, CAF – contencios administrativ şi fiscal, Com. – comercială) şi numărul cu care a fost înregistrat la registratura generală. La instanţele unde funcţionează mai multe secţii pentru aceeaşi materie se utilizează indicative numerice pentru identificarea acestora.

În cazul utilizării înregistrărilor în sistem informatizat, se va constitui un singur registru general de dosare care va conţine date suplimentare menite să asigure obţinerea unor evidenţe derivate. În acest scop, registrul informatizat va fi completat, conform instrucţiunilor ce însoţesc programul de evidenţă, cu toate informaţiile prevăzute în structura bazei de date. Aceste date suplimentare, legate de fiecare cauză, vor fi completate permanent în cursul judecăţii.

La sfârşitul fiecărei zile de lucru se va proceda la asigurarea bazei de date prin salvarea acesteia pe suport magnetic de tip compact-disc, conform instrucţiunilor de exploatare a bazei informatice.

2. Opisul alfabetic

În acest registru se trec numele şi prenumele sau, după caz, denumirea părţilor din dosar, inclusiv a celor introduse ulterior în proces, precum şi numărul dosarului.

La instanţele la care funcţionează secţii, opisul alfabetic se ţine pe secţii.

3. Registrul informativ

În acest registru se menţionează, pentru fiecare dosar trecut în ordinea numerică, primul termen de judecată şi termenele ulterioare; data ieşirii dosarului din arhivă şi persoana căreia i s-a predat, data reintrării dosarului în arhivă; numărul şi data sentinţei, deciziei sau încheierii, după caz, şi soluţia pe scurt; data trimiterii dosarului la alte instanţe, la parchet sau la alte autorităţi şi data revenirii dosarului, conexarea sau ataşarea dosarului la alt dosar.

La instanţele unde funcţionează secţii se ţine câte un registru informativ pentru fiecare secţie.

4. Registrul de termene al arhivei

În acest registru se trec toate dosarele pe termenele de judecată fixate, consemnându-se numărul şi data înregistrării lor.

La instanţele la care funcţionează secţii se ţine câte un registru de termene pentru fiecare secţie.

5. Condica şedinţelor de judecată

În acest registru se trec, în ordinea înscrisă în listă, dosarele din fiecare şedinţă, separat pe complete, noul termen de judecată în caz de amânare a judecăţii, hotărârea pronunţată şi numărul acesteia, precum şi iniţialele judecătorului care o va redacta.

La judecătoriile cu volum mare de activitate se ţin două condici, una pentru cauzele penale şi una pentru cauzele civile.

La instanţele unde funcţionează secţii se ţine câte o condică pentru fiecare secţie; la instanţele unde nu există secţii, condicile se ţin pe materii.

La curţile de apel şi tribunale se ţin condici separate pentru activitatea de primă instanţă, de apel şi de recurs.

Se vor ţine condici separate pentru şedinţele de judecată desfăşurate în camera de consiliu, pentru şedinţele de judecată privind adopţia, pentru şedinţele de judecată a sesizărilor privind efectuarea percheziţiilor şi a interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice şi a şedinţelor de judecată a recursurilor soluţionate prin încheiere.

6. Registrul privind arestarea preventivă

În acest registru se vor face următoarele menţiuni: numărul curent; numele şi prenumele învinuitului/inculpatului; numărul şi data adresei parchetului; numărul dosarului instanţei; data şi soluţia pronunţată; numărul şi data mandatului de arestare preventivă; durata arestării, cu indicarea datei la care începe măsura şi a datei la care expiră; numele şi prenumele judecătorului care a emis mandatul; data declarării recursului; data înaintării recursului la instanţa de control judiciar; soluţia instanţei de recurs, precum şi prelungirile arestării preventive.

7. Registrul de evidenţă a mandatelor de arestare preventivă emise de judecător în cursul judecăţii

În acest registru se vor face următoarele menţiuni: numărul curent; numele şi prenumele inculpatului; numărul dosarului; numărul şi data încheierii prin care s-a dispus arestarea; numărul şi data mandatului de arestare preventivă; durata arestării, cu indicarea datei la care începe măsura şi a datei la care expiră; data declarării recursului; data înaintării dosarului la instanţa de recurs; soluţia instanţei de recurs; observaţii.

Instanţa de recurs va ţine un registru distinct pentru aceste speţe.

În cazul căilor de atac de reformare, în aceste registre se trec, în ordinea datei declarării căilor de atac, calea de atac promovată, numele şi prenumele părţii care a declarat calea de atac, numărul dosarului, numărul şi data pronunţării hotărârii atacate, data declarării căii de atac, data înaintării dosarului la instanţa competentă, data restituirii dosarului, observaţii.

În cazul căilor de atac de retractare, în registre se vor trece, în ordinea datei declarării căilor de atac, calea de atac promovată, numele şi prenumele părţii care a declarat calea de atac, numărul dosarului, numărul şi data pronunţării hotărârii atacate, data declarării căii de atac, numărul şi data hotărârii prin care s-a soluţionat calea de atac, observaţii.

8. Registrul de evidenţă a sesizărilor privind autorizarea efectuării percheziţiilor date de judecător în cursul urmăririi penale

În acest registru se vor face următoarele menţiuni: numărul curent, numărul şi data adresei parchetului, numărul dosarului instanţei, numărul şi data încheierii, numărul de autorizaţie, data şi ora emiterii, numele şi prenumele persoanei, sediul unităţii publice sau al persoanei juridice la care se efectuează percheziţia, a sistemelor informatice şi a suporturilor de stocare a datelor informatice, perioada de valabilitate a autorizaţiei de percheziţie, numele şi prenumele judecătorului care a emis autorizaţia.

Registrul de evidenţă a sesizărilor privind autorizarea efectuării percheziţiilor nu este destinat publicităţii.

9. Registrul de evidenţă a sesizărilor privind confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice alt tip de suport

În acest registru se vor face următoarele menţiuni: numărul curent; numărul şi data adresei parchetului, data înregistrării cererii persoanei vătămate; numărul dosarului instanţei; data pronunţării încheierii; numărul de autorizaţie, data şi ora emiterii; numele, prenumele, mijlocul de comunicare sau locul supus supravegherii; judecătorul care a emis autorizaţia; data comunicării de către parchet a finalizării operaţiunii de interceptare şi înregistrare; data efectuării comunicării către persoana a cărei convorbire sau comunicare a fost interceptată; data prelungirii.

Registrul de evidenţă a sesizărilor privind autorizarea efectuării interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice tip de suport nu este destinat publicităţii.

10. Registrul privind evidenţa şi punerea în executare a plângerilor introduse împotriva actelor şi măsurilor luate de procuror în faza urmăririi penale

În acest registru se vor face următoarele menţiuni: numărul curent; numărul dosarului şi data înregistrării, numele şi prenumele petentului, numărul şi data rezoluţiei sau ordonanţei, data pronunţării şi soluţia, data declarării recursului, data trimiterii dosarului la instanţa de recurs, numărul dosarului instanţei de recurs, numărul deciziei pronunţate în recurs, cheltuieli judiciare, punerea în executare a cheltuielilor judiciare, menţiuni cu privire la modul de închidere a poziţiei, semnătura judecătorului delegat.

11. Registrul de evidenţă a căilor de atac declarate împotriva hotărârilor civile şi penale

În acest registru se trec, în ordinea datei declarării apelurilor sau, după caz, a recursurilor: numele şi prenumele părţii care a declarat apelul sau recursul; numărul dosarului, data declarării căii de atac şi data înaintării dosarului la instanţa competentă.

12. Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor

În acest registru se trec în ordinea numerică, separat pe materii, după caz, toate sentinţele, deciziile sau încheierile pronunţate şi se notează: numărul dosarului, numele judecătorului care a redactat hotărârea, data predării de către judecător a conceptului pentru tehnoredactare, data redactării (care se consideră data depunerii la mapă a hotărârii tehnoredactate, făcându-se, când este cazul, menţiune separată despre data predării de către judecător a conceptului pentru tehnoredactare).

13. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale

În acest registru se trec, în ordinea numerică, hotărârile penale, înscriindu-se datele şi lucrările prevăzute în „art. 117–125″.

Evidenţa în legătură cu amânarea sau întreruperea executării pedepselor privative de libertate, a măsurii educative a internării minorului într-un centru de reeducare şi a plăţii amenzii, eşalonată în rate lunare, se ţine separat.

Se va ţine separat o evidenţă a condamnaţilor la pedeapsa închisorii cu suspendarea condiţionată a executării sau cu suspendarea condiţionată a executării sub supraveghere, precum şi a celor condamnaţi la închisoare cu executare la locul de muncă.

Separat se va ţine şi evidenţa condamnaţilor de alte instanţe, care execută pedeapsa la locul de muncă în una dintre unităţile din circumscripţia instanţei.

14. Registrul de evidenţă şi punere în executare a încheierilor penale pronunţate în recurs

În acest registru se vor face următoarele menţiuni: numărul curent, data încheierii, numărul dosarului, numele şi prenumele inculpatului, domiciliul inculpatului sau locul de detenţie, soluţia pronunţată în recurs, cheltuielile judiciare tn recurs, data trimiterii şi confirmării primirii extrasului, data trimiterii şi confirmării titlului executoriu pentru cheltuielile judiciare, menţiuni cu privire la modul de închidere a poziţiei, semnătura judecătorului delegat.

15. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile

În acest registru se ţine evidenţa creanţelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti pentru care executarea se face din oficiu, inclusiv cele care provin din amenzi contravenţionale.

16. Registrele judecătorilor-sindici

La secţiile comerciale ale tribunalelor, respectiv la tribunalele comerciale se păstrează registre pentru evidenţa măsurilor luate şi a operaţiunilor efectuate de judecătorul-sindic, în condiţiile legii.

17. Registrul valorilor şi corpurilor delicte

În acest registru de evidenţă se va face descrierea amănunţită a valorilor care constituie mijloc de probă în procesele civile, precum şi, separat de aceasta, a obiectelor-corpuri delicte, arătându-se starea calitativă, materialul din care sunt confecţionate, dimensiunile, greutatea, marca de fabrică, seria, culoarea, precum şi orice alte elemente de identificare pentru a se evita confuzia sau posibilitatea de înlocuire. Această evidenţă se completează cu procesul-verbal de primire şi cu procesul-verbal încheiat la sfârşitul fiecărui an, potrivit art. 131 alin. (3) din prezentul regulament.

18. Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative

În acest registru se înregistrează corespondenţa care nu are legătură cu dosarele. Corespondenţa de serviciu care nu este destinată publicităţii se va înregistra într-un registru separat.

La fiecare instanţă se ţine un singur registru de intrare-ieşire a corespondenţei administrative.

19. Registrul de evidenţă a petiţiilor

În acest registru se vor înscrie în ordinea primirii toate petiţiile adresate instanţei, cu menţionarea datei primirii, a termenului fixat pentru soluţionare, a compartimentului căruia i-au fost repartizate şi a datei înaintării la acest compartiment, a datei la care răspunsul redactat a fost înaintat spre semnare persoanei competente, a datei la care răspunsul a fost comunicat petiţionarului sau, după caz, cu menţionarea altei soluţii date petiţiei (conexare sau clasare).

20. Registrul de evidenţă pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public

Acest registru cuprinde: numărul şi data cererii, numele şi prenumele solicitantului, informaţiile solicitate şi răspunsul comunicat. La rubrica răspuns se va trece:

a) da – acces liber la informaţii;

b) termen – 30 de zile, dacă soluţionarea necesită un termen de răspuns;

c) trimis la altă instituţie;

d) nu – informaţie exceptată;

e) nu – informaţie inexistentă.

21. Registrul de control

În acest registru se vor înscrie constatările şi măsurile dispuse de către persoana care efectuează controlul, menţionându-se numărul şi data actului de control. La curţile de apel şi tribunale se va ţine câte un registru de control şi la fiecare secţie.

22. Registrul privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar

În acest registru se înregistrează toate dosarele sosite de la instanţele de control judiciar, soluţiile pronunţate în căile de atac şi caracterul reformării.

23. Registrul special pentru înregistrarea datelor privind cazierul fiscal

În acest registru se vor face următoarele menţiuni: numărul curent; numele şi prenumele condamnatului, datele de stare civilă, codul numeric personal; domiciliul; infracţiunea săvârşită; hotărârea pronunţată; măsuri asigurătorii ori măsuri privind latura civilă; comunicarea hotărârii către Ministerul Finanţelor Publice; semnătura judecătorului-delegat.

24. Registrul privind persoanele ocrotite

La judecătorii se ţine un registru privind persoanele ocrotite, pentru evidenţa măsurilor luate şi a atribuţiilor exercitate în ceea ce priveşte tutela minorului, ocrotirea interzisului judecătoresc şi curatela. Pe o pagină a acestui dosar se vor face înregistrări privind o singură persoană ocrotită, iar toate evidenţele privind aceeaşi persoană ocrotită se vor completa în continuare şi, în măsura posibilităţii, pe aceeaşi pagină.

Registrul are o rubrică superioară în care se menţionează numărul dosarului de ocrotire, numele persoanei ocrotite şi obiectul dosarului, iar în continuare conţine un tabel cu următoarele rubrici: numărul curent, numărul dosarului, data înregistrării cererii sau sesizării, numele şi prenumele persoanei care a sesizat instanţa, obiectul sesizării, soluţia instanţei, data soluţiei, data declarării căii de atac, data înaintării dosarului la instanţa de control judiciar, numărul hotărârii pronunţate în calea de atac şi data soluţiei, data restituirii dosarului la instanţa de fond, menţiuni privind trimiterea dosarului sau a copiilor certificate de pe acesta la instanţe, parchete sau alte instituţii.

(2) Pentru evidenţa activităţii instanţelor vor fi ţinute orice alte registre prevăzute de lege sau stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii.

modificat de
Hotărâre nr. 749/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 din 18 octombrie 2011, M. Of. 836/2011 ;

Rectificare m. of. 1018/2005 din 16 noiembrie 2005, M. Of. 1018/2005 ;


Regulament ….. Art. 961

(1) Cererile accesorii referitoare la un dosar repartizat aleatoriu se judecă de acelaşi complet.

(2) Cererile privind măsurile asigurătorii se repartizează aleatoriu, dacă nu este pe rol o judecată asupra fondului.

(3) Sesizările privind deschiderea tutelei minorului se repartizează aleatoriu unui complet specializat pentru judecarea cauzelor cu minori şi de familie. Pe toată durata tutelei, actele procesuale referitoare la exercitarea atribuţiilor instanţei de tutelă se efectuează în acelaşi dosar.

(4) Cererile sau plângerile formulate în temeiul cap. II «Tutela minorului» din titlul III cartea I a Codului civil se înregistrează ca dosare asociate, cu excepţia acţiunilor în anulare, care se înregistrează ca dosare distincte şi se repartizează aleatoriu. După soluţionarea irevocabilă a acestor cauze, dosarele se ataşează la dosarul de tutelă.

(5) Cererile referitoare la deschiderea tutelei fraţilor şi/sau surorilor minorului cu privire la care există pe rolul instanţei o sesizare similară se soluţionează de acelaşi complet.

(6) Sesizările privind punerea sub interdicţie judecătorească se repartizează aleatoriu unui complet specializat pentru judecarea cauzelor cu minori şi de familie. Pe toată durata ocrotirii interzisului judecătoresc, actele procesuale referitoare la exercitarea atribuţiilor instanţei de tutelă se efectuează în acelaşi dosar.

(7) Cererile sau plângerile formulate în temeiul cap. III «Ocrotirea interzisului judecătoresc» din titlul III cartea I a Codului civil se înregistrează ca dosare asociate, cu excepţia acţiunilor în anulare, care se înregistrează ca dosare distincte şi se repartizează aleatoriu. După soluţionarea irevocabilă a acestor cauze, dosarele se ataşează la dosarul având ca obiect ocrotirea interzisului judecătoresc.

(8) Cererea de instituire a curatelei majorului se repartizează aleatoriu unui complet specializat pentru judecarea cauzelor cu minori şi de familie. Pe toată durata curatelei majorului, actele procesuale referitoare la exercitarea atribuţiilor instanţei de tutelă se efectuează în acelaşi dosar.

(9) Cererile sau plângerile formulate în temeiul cap. IV «Curatela» din titlul III cartea I a Codului civil se înregistrează ca dosare asociate, cu excepţia acţiunilor în anulare, care se înregistrează ca dosare distincte şi se repartizează aleatoriu. După soluţionarea irevocabilă a acestor cauze, dosarele se ataşează la dosarul de curatelă.

(10) În cazul în care o altă instanţă este învestită ulterior cu cereri în materia ocrotirii unei persoane fizice, aceasta solicită copii certificate de pe toate înscrisurile dosarului în care s-a dispus, după caz, instituirea tutelei minorului, ocrotirea interzisului judecătoresc sau curatela persoanei respective, inclusiv copiile certificate de pe toate înscrisurile din dosarele asociate sau ataşate.

modificat de
Hotărâre nr. 749/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 din 18 octombrie 2011, M. Of. 836/2011 ;

Hotărâre nr. 614/2008 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 din 26 iunie 2008, M. Of. 563/2008 ;

Hotărâre nr. 352/2006 – pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti din 10 mai 2006, M. Of. 491/2006 ;


Regulament ….. Art. 962

Dacă se constată că pe rolul instanţei există sau au existat cel puţin două cereri pendinte în acelaşi timp, formulate de aceeaşi parte, având acelaşi obiect principal şi aceeaşi cauză, toate cererile aflate pe rol la momentul constatării vor fi judecate de către primul complet învestit, chiar dacă partea a renunţat la judecarea cererii aflate pe rolul acestui complet sau cererea a fost anulată ca netimbrată ori ca nesemnată.

modificat de
Hotărâre nr. 749/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 din 18 octombrie 2011, M. Of. 836/2011 ;


Regulament ……Art. 108

(1) Judecătorii sunt obligaţi să verifice efectuarea în termen a încheierilor şi a celorlalte lucrări întocmite de grefierul de şedinţă, restituindu-le pe cele necorespunzătoare şi dând îndrumările necesare pentru refacerea lor.

(2) După redactarea şi semnarea încheierilor, grefierii de şedinţă predau dosarele amânate grefierului arhivar şef, care semnează de primirea lor pe listele de şedinţă.

(2) După redactarea şi semnarea încheierilor, grefierii de şedinţă închid documentele finale, altele decât documentul final «Hotărâre», din pagina Ecris intitulată «Documente în dosar», după care predau dosarele amânate grefierului arhivar-şef sau grefierului arhivar desemnat, care semnează pentru primirea lor pe listele de şedinţă.

(3) Citaţiile şi mandatele de aducere se întocmesc în ordinea urgenţei, cel mai târziu a doua zi după întocmirea conceptelor de citare. Notele telefonice sau telegrafice de citare se transmit de îndată, în primul caz făcându-se menţiunea datei, orei şi persoanei care le-a primit, după care se depun la dosarul cauzei.

modificat de
Hotărâre nr. 749/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 din 18 octombrie 2011, M. Of. 836/2011 ;


Regulament ….. Art. 110

(1) Cel mai târziu a patra zi după pronunţare sau după înregistrarea căii de atac, grefierul de şedinţă va preda dosarele judecătorilor, în vederea motivării hotărârilor, după ce, în prealabil, a întocmit partea introductivă a acestora.

(2) Dacă se apreciază că este necesară amânarea pronunţării hotărârii, aceasta poate fi dispusă potrivit legii.

(3) Hotărârile tehnoredactate vor purta, pe ultima pagină, următoarele menţiuni: data tehnoredactării, iniţialele redactorului şi ale tehnoredactorului şi numărul exemplarelor, iar la instanţele de control judiciar se va trece numele judecătorilor care au pronunţat hotărârile supuse controlului. Hotărârile se vor redacta în numărul de exemplare necesar, spre a se asigura comunicarea acestora tuturor persoanelor pentru care legea prevede că hotărârea se comunică integral. Două exemplare de pe fiecare hotărâre vor fi semnate de membrii completului de judecată şi de grefierul de şedinţă.

(31) După verificarea şi semnarea hotărârii de către membrii completului de judecata, grefierul de şedinţă va închide documentul final «Hotărâre» din pagina Ecris intitulată «Documente în dosar».

(4) După verificarea şi semnarea hotărârii, grefierul de şedinţă va preda în aceeaşi zi al doilea exemplar de pe hotărâre grefierului-şef, respectiv grefierului şef de secţie, în vederea depunerii la mapă.

(5) După întocmirea procedurilor de comunicare, grefierul de şedinţă va preda dosarele grefierului arhivar şef, sub semnătură pe lista de şedinţă. Listele purtând semnătura de predare-primire vor fi îndosariate şi păstrate pentru evidenţă.

modificat de
Hotărâre nr. 749/2011 – pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 din 18 octombrie 2011, M. Of. 836/2011 ;

Hotărâre nr. 352/2006 – pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti din 10 mai 2006, M. Of. 491/2006 ;


 Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie