HOTĂRÂRE Nr. 1/2011 privind aprobarea nivelului taxei de inscriere in evidentele Camerei Consultantilor Fiscali pentru anul 2011 si al nivelului taxei de autorizare a societatilor comerciale de consultanta fiscala.
HOTĂRÂRE Nr. 2 /2011 privind aprobarea nivelului taxei de inscriere la examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal
HOTĂRÂRE Nr. 3 /2011 privind modalitatea si termenele de plata a cotizatiilor fixe in anul 2011 si a cotizatiilor variabile datorate de consultantii fiscali pentru veniturile realizate in anul 2010 si depunerea declaratiilor in anul 2011

Toate textele integrale al acestor acte normative dar si intreaga legislatie consolidata a Romaniei, pot fi accesate gratuit, timp de 14 zile, in aplicatia Legalis 2.0.

Va prezentam in continuare textul Hotararii 3/2011 asa cum acesta poate fi gasit in Legalis 2.0

HOTĂRÂRE Nr. 3/2011 privind modalitatea şi termenele de plată a cotizaţiilor fixe în anul 2011 şi a cotizaţiilor variabile datorate de consultanţii fiscali pentru veniturile realizate în anul 2010 şi depunerea declaraţiilor în anul 2011

 M.Of. nr. 99 din 07.02.2011

 Având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) lit. h), ale art. 51 alin. (1) lit. d) şi e) şi ale art. 52 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 5/2007,

 în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4), ale art. 10 alin. (2) şi ale art. 13 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 17 ianuarie 2011, hotărăşte:

 Art. 1

 (1) Pentru anul 2011, cuantumul cotizaţiei fixe, precum şi cel al cotizaţiei variabile (aferentă veniturilor realizate în anul 2010 din activitatea de consultanţă fiscală) datorate de consultanţii fiscali, persoane fizice şi juridice, se prezintă astfel:

 1. pentru persoane fizice:

a) cotizaţia fixă pentru consultanţii fiscali activi 210 lei; 

b) cotizaţia fixă pentru consultanţii fiscali inactivi 70 lei; 

c) cotizaţia variabilă – din cifra de afaceri 0,35%; 

2. pentru societăţile comerciale de consultanţă fiscală: 

a) cotizaţia fixă 350 lei; 

b) cotizaţia variabilă: 

– la o cifră de afaceri de până la 100.000 euro, cota este de 0,35%; 

– la o cifră de afaceri cuprinsă între 100.001 euro şi 1.000.000 euro, cota este de 0,7%; 

– la o cifră de afaceri ce depăşeşte 1.000.000 euro, cota este de 1,05%. 

(2) În anul 2011 plata cotizaţiilor fixe şi variabile datorate de consultanţii fiscali, persoane fizice şi juridice, se efectuează până la data de 15 martie a anului în curs. 

(3) Cotizaţia variabilă pentru consultanţii fiscali activi persoane fizice se calculează din luna următoare înregistrării la Camera Consultanţilor Fiscali. 

(4) Cotizaţia variabilă pentru societăţile comerciale de consultanţă fiscală se calculează începând cu luna următoare autorizării de către Biroul permanent al Camerei Consultanţilor Fiscali. 

(5) Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali îşi vor achita cotizaţiile variabile anuale în raport cu veniturile obţinute, diminuate cu sumele care au fost cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali, membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali. 

Art. 2 

(1) Consultanţii fiscali activi au obligaţia să depună la Camera Consultanţilor Fiscali, până la data de 15 martie, declaraţia privind veniturile obţinute în anul precedent de raportare (anexele nr. 1 şi 2). 

(2) În cazul în care consultanţii fiscali, persoane fizice active, nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei persoane juridice, ori nu au desfăşurat deloc activitate de consultanţă fiscală, vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie în care vor specifica această situaţie, până la data de 15 martie (anexa nr. 3). 

(3) Societăţile comerciale de consultanţă fiscală care nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie până la data de 15 martie (anexa nr. 4). 

Art. 3 

Pentru anul 2011, viza anuală pentru exercitarea profesiei de către consultanţii fiscali se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

a) achitarea în întregime a obligaţiilor faţă de Camera Consultanţilor Fiscali; 

b) depunerea declaraţiei anuale completate la toate rubricile, conform art. 2; 

c) depunerea dovezii privind asigurarea de risc profesional; 

d) nu este suspendat dreptul de exercitare a profesiei. 

Art. 4 

Plata sumelor datorate reprezentând cotizaţii fixe şi variabile se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (CUI 18677097) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani – IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau în contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 4 – IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum şi în numerar la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13–19, et. 2, ap. 9, sectorul 2. 

Art. 5 

Declaraţiile prevăzute la art. 2 se depun la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13–19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, sau se transmit prin servicii poştale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax la nr. 021/340.40.60, prin e-mail: viza@ccfiscali.ro 

Art. 6 

Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali, persoane fizice/persoane juridice care înregistrează obligaţii restante faţă de Cameră, conform înştiinţărilor de plată primite (anexele nr. 5 şi 6), le vor achita în termenul specificat în acestea. 

Art. 7 

Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri se sancţionează conform prevederilor art. 19 pct. 1 lit. c) şi pct. 2 lit. c) şi ale art. 25 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 54 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 5/2007. 

Art. 8 

Secretariatul general, Direcţia de servicii pentru membri şi Direcţia de servicii generale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 9 

Anexele nr. 1–6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 10 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali, 

Daniel Chiţoiu 

ANEXA Nr. 1 

DECLARAŢIE 

cu privire la veniturile realizate de persoanele fizice autorizate din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2010 

Carnetul profesional 

Nr. |_|_|_|_|_|/anul |_|_|_|_| 

1. Numele şi prenumele ………. 

C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

2. Domiciliul: 

Localitatea ………., str. ………. nr. ………., bl. ………., sc. ………., et. ………., ap. ………., judeţul/sectorul ………., 

telefon fix |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail ………. 

3. Venituri din activitatea de consultanţă fiscală realizate în anul 2010 

Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei, 

din care sume cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali 

Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei 

4. Sume datorate Camerei Consultanţilor Fiscali (cotizaţie variabilă) |_|_|_|_|_|_|_|_|_| (lei)

Data |_|_|_|_|_|_|_|_| ziua luna anul  Semnătura şi parafa ………. 

ANEXA Nr. 2 

DECLARAŢIE 

cu privire la veniturile realizate de persoanele juridice din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2010 

Autorizaţie 

Nr. |_|_|_|_|_|/data ziua luna anul |_|_|_|_|_|_|_|_| 

1. Date de identificare: 

1.1. Denumirea societăţii de consultanţă fiscală ………., reprezentată prin administrator ………. 

1.2. Sediul social, localitatea ………., str. ………. nr. ………., bl. ………., sc. ………., et. ………., ap. ………., judeţul/sectorul ………., telefon fix |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail ………. 

1.3. Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, nr. de înregistrare în registrul comerţului J |_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| 

1.4. Capital social la 31 decembrie 2010 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei 

2. Asociaţi, acţionari, administratori:

Numele şi prenumele ………. ………. 

………. 

Nr./An carnet profesional |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| 

|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| 

Calitatea ………. ………. 

………. 

Localitatea de domiciliu ………. ………. 

………. 

3. Persoane fizice care efectuează consultanţă fiscală în numele societăţii:

Numele şi prenumele ………. ………. 

………. 

Nr./An carnet profesional |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| 

|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| 

Localitatea de domiciliu ………. ………. 

………. 

4. Birouri, sucursale, agenţii, puncte de lucru:

Denumirea ………. ……….  Sediul ………. ………. 

5. Cifra de afaceri din consultanţă fiscală realizată în anul 2010: 

Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei, 

din care sume cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali 

Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei 

6. Sume datorate Camerei Consultanţilor Fiscali (cotizaţia variabilă) 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

Data ziua luna anul |_|_|_|_|_|_|_|_|  Semnătura autorizată şi ştampila ………. 

ANEXA Nr. 3 

DECLARAŢIE 

cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2010 

– persoane fizice – 

Carnetul profesional 

Nr. |_|_|_|_|_|/anul |_|_|_|_| 

1. Numele şi prenumele ………. 

C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

2. Domiciliul: 

Localitatea ………., str. ………. nr. ………., bl. ………., sc. ………., et. ………., ap. ………., judeţul/sectorul ………., 

telefon fix |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail ………., 

având calitatea de membru activ al Camerei Consultanţilor Fiscali, declar pe propria răspundere că nu am desfăşurat activităţi de consultanţă fiscală şi, prin urmare, nu am obţinut venituri din exercitarea acestei profesii în anul 2010.

Data ziua luna anul |_|_|_|_|_|_|_|_|  Semnătura şi parafa ………. 

ANEXA Nr. 4 

DECLARAŢIE 

cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2010 

– persoane juridice – 

Nr. |_|_|_|_|_|/data ziua luna anul |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Societatea Comercială ………., având cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, număr de înregistrare la registrul comerţului J |_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|, membră a Camerei Consultanţilor Fiscali, cu sediul în localitatea ………., str. ………. nr. ………., bl. ………., sc. ………., et. ………., ap. ………., judeţul/sectorul ………., telefon fix |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail ………., reprezentată prin administrator ………., declar că societatea nu a desfăşurat activităţi de consultanţă fiscală şi, prin urmare, nu a obţinut venituri din exercitarea acestei profesii în anul 2010.

Data ziua luna anul |_|_|_|_|_|_|_|_|  Semnătura autorizată şi ştampila ………. 

ANEXA Nr. 5 

ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ 

pentru persoane fizice 

Nr. ………./data ………. 

Numele şi prenumele debitorului ………. 

Domiciliul în localitatea ………., str. ………. nr. ………., bl. ………., sc. ………., et. ………., ap. ………., sectorul/judeţul ………. 

Nr. carnet ………./an ………. 

Vă notificăm că figuraţi în evidenţele Camerei Consultanţilor Fiscali cu obligaţii de plată restante, reprezentând:

Natura obligaţiei faţă de Camera Consultanţilor Fiscali  Termenul legal de plată  Cuantumul sumei datorate – lei – 
        
        

Având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (2) lit. c) şi/sau d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 5/2007, vă rugăm ca în termen de 15 zile de la primirea prezentei să achitaţi sumele menţionate mai sus, pentru care termenul legal de plată a expirat, sau să faceţi dovada plăţii acestora. 

Am aprecia dacă sumele datorate ar fi plătite cât mai curând posibil, evitând astfel aplicarea sancţiunilor prevăzute de art. 19 pct. 1 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de art. 54 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 5/2007. 

Pentru orice lămuriri suplimentare puteţi contacta pe domnul/doamna ………. la telefonul nr. ………. sau direct la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13–19, et. 4, ap. 9, sectorul 2. 

Cu mulţumiri,

Director, ……….  Întocmit ………. 

ANEXA Nr. 6 

ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ 

pentru persoane juridice 

Nr. ………./data ………. 

Denumirea debitorului ………. 

Sediul în localitatea ………., str. ………. nr. ………., bl. ………., sc. ………., et. ………., ap. ………., sectorul/judeţul ………. 

Nr. autorizaţie ………./an ………. 

Vă notificăm că figuraţi în evidenţele Camerei Consultanţilor Fiscali cu obligaţii de plată restante, reprezentând:

Natura obligaţiei faţă de Camera Consultanţilor Fiscali  Termenul legal de plată  Cuantumul sumei datorate – lei – 
        
        

Având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (2) lit. c) şi d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 5/2007, vă rugăm ca în termen de 15 zile de la primirea prezentei să achitaţi sumele menţionate mai sus, pentru care termenul legal de plată a expirat, sau să faceţi dovada plăţii acestora. 

Am aprecia dacă sumele datorate ar fi plătite cât mai curând posibil, evitând astfel aplicarea sancţiunilor prevăzute de art. 19 pct. 2. lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de art. 54 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 5/2007. 

Pentru orice lămuriri suplimentare puteţi contacta pe domnul/doamna ………. la telefonul nr. ………. sau direct la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13–19, et. 4, ap. 9, sectorul 2. 

Cu mulţumiri,

Director, ……….  Întocmit ………. 

Toate textele integrale al acestor acte normative dar si intreaga legislatie consolidata a Romaniei, pot fi accesate gratuit, timp de 14 zile, in aplicatia Legalis 2.0.