Ordin nr. 162/2011 – privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.736/2010 – a fost publicat in Monitorul Oficial 99/2011

Va prezentam in continuare Anexele modificate ale Ordinului 1736/2010 si care sunt in vigoare incepand cu data de 7.02.2011

Textul integral al acestui act normativ dar si intreaga legislatie consolidata a Romaniei, poate fi accesata gratuit, timp de 14 zile, in aplicatia Legalis 2.0.

ANEXĂ
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Art. 1
(1) Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare comisia superioară, funcţionează în structura Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(2) Comisia superioară soluţionează contestaţiile la certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap, emise de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumite în continuare comisii de evaluare.

(3) În urma soluţionării contestaţiilor, comisia superioară emite o decizie de încadrare în grad şi tip de handicap, denumită în continuare decizia, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 2
(1) Comisia superioară se numeşte prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi este formată din 5 (cinci) membri.

(2) Preşedintele şi membrii comisiei superioare fac parte din structura de personal a Direcţiei generale protecţia persoanelor cu handicap.

(3) Activitatea de secretariat a comisiei superioare este asigurată de 3 (trei) angajaţi ai Direcţiei generale protecţia persoanelor cu handicap.

(4) În funcţie de numărul contestaţiilor, numărul membrilor comisiei superioare poate fi suplimentat, prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

Art. 3
(1) Comisia superioară are următoarele atribuţii:

a) soluţionează contestaţiile formulate în condiţiile art. 87 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap, eliberate de comisiile de evaluare, prin emiterea deciziilor, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei;

b) verifică dosarele aferente contestaţiilor, soluţionează contestaţiile la certificatele de încadrare în grad de handicap şi comunică deciziile în termenul legal;

c) coordonează şi monitorizează din punct de vedere metodologic activitatea comisiilor de evaluare;

d) în exercitarea atribuţiilor de coordonare a comisiilor de evaluare, comisia superioară poate emite precizări şi instrucţiuni cu caracter metodologic care sunt obligatorii pentru aplicarea unitară a prevederilor legale;

e) prezintă directorului general al Direcţiei generale protecţia persoanelor cu handicap, prin preşedinte, până la data de 5 a fiecărei luni, un raport privind activităţile desfăşurate în luna anterioară.

(2) Atribuţiile comisiei superioare, exercitate ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, sunt următoarele:

a) stabileşte reevaluarea persoanelor adulte cu handicap, prin decizie de reevaluare. Pe baza deciziei de reevaluare, emisă în 5 zile de la raportare, directorul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului suspendă dreptul la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale, până la încheierea procesului de reevaluare;

b) desemnează specialişti din domeniul medicină, psihologie şi asistenţă socială în vederea reevaluării, conform procedurii aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii;

c) emite decizia privind încadrarea corespunzătoare în grad şi tip de handicap pentru persoanele adulte cu handicap supuse reevaluării sau în situaţia în care se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale, dacă în urma reevaluării se schimbă încadrarea în grad de handicap;

d) emite decizia privind anularea certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap în situaţia în care diagnosticul şi reevaluarea nu susţin încadrarea în unul dintre gradele de handicap pentru persoanele adulte cu handicap supuse reevaluării, dacă în urma reevaluării nu se menţine încadrarea în grad de handicap, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament;

e) dispune, prin decizie, încetarea suspendării dreptului la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale, dacă în urma reevaluării se menţine încadrarea în grad de handicap. În această situaţie, persoana cu handicap va primi drepturile aferente perioadei suspendării.

(3) Punerea în executare a deciziilor se face de către Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului care a stabilit iniţial gradul şi tipul de handicap şi dreptul la prestaţiile sociale.

Art. 4
(1) Comisia superioară soluţionează contestaţiile la certificatele de încadrare în grad de handicap, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării în registrul comisiei superioare.

(2) Preşedintele primeşte contestaţia împreună cu dosarul persoanei şi dispune înregistrarea acesteia în registrul comisiei superioare şi verificarea termenului legal de depunere de 30 de zile calendaristice de la comunicarea certificatelor de încadrare în grad de handicap.

(3) Contestaţia depusă la alte organe de stat va fi considerată contestaţie în termen şi soluţionată ca atare în măsura în care a fost depusă în termenul prevăzut de lege.

(4) În situaţia în care contestaţia s-a depus în afara termenului prevăzut la alin. (2), preşedintele comisiei superioare va dispune respingerea acesteia ca tardiv introdusă, comunicând în scris atât contestatarului, cât şi comisiei de evaluare soluţia adoptată şi motivarea acesteia, în termen de 15 zile de la data înregistrării.

Art. 5
(1) Comisia superioară va proceda la examinarea dosarului contestatarului, pronunţându-se cu privire la contestaţia formulată, sens în care va emite decizia care va fi adoptată cu votul majorităţii membrilor acesteia.

(2) Decizia comisiei superioare se va aduce la cunoştinţa contestatarului/comisiei judeţene/de sector, după caz, prin poştă.

(3) În soluţionarea contestaţiei, comisia superioară poate pronunţa una dintre următoarele soluţii:

a) admiterea contestaţiei şi încadrarea contestatarului într-un alt grad de handicap;

b) respingerea contestaţiei şi menţinerea gradului de handicap stabilit de comisii. Respingerea contestaţiei se va pronunţa prin decizie şi va fi motivată.

Art. 6
(1) Decizia comisiei superioare atestă gradul şi tipul de handicap, precum şi faptul că persoana beneficiază sau nu beneficiază, după caz, de drepturile conferite de lege.

(2) Decizia are valabilitate de la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap emis de comisia de evaluare şi contestat la comisia superioară.

Art. 7
Reevaluarea prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. b) din prezentul regulament se efectuează în termen de până la 45 de zile de către o comisie formată din specialişti din domeniul medical, psihologic şi al asistenţei sociale, desemnaţi conform procedurii aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii; specialiştii vor evalua adultul cu handicap pe următoarele domenii obligatorii: medical, psihologic şi social.

Art. 8
Deciziile emise de comisia superioară pot fi atacate, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la instanţa judecătorească competentă, în condiţiile legii.

Art. 9
(1) Comisia superioară coordonează metodologic activitatea comisiilor de evaluare cu privire la:

a) respectarea prevederilor legale privitoare la încadrarea în grad de handicap a unei persoane;

b) respectarea metodologiei de lucru;

c) corectitudinea stabilirii deficienţei funcţionale, a încadrării în grad de handicap, a datei dobândirii handicapului (pentru cazurile ce solicită pensionarea pentru limită de vârstă ca persoană cu handicap în condiţiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice);

d) valabilitatea certificatelor.

(2) Comisia superioară se poate sesiza din oficiu cu privire la corectitudinea încadrării unei persoane în grad de handicap, situaţie în care va emite o decizie cu valabilitate de la data soluţionării ei.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), comisia superioară va prezenta şi concluzii referitoare la persoanele vinovate, precum şi măsurile legale care se impun.

Art. 10
În activitatea sa, comisia superioară va urmări respectarea prevederilor legale în vigoare privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru adulţi şi se aplică măsurile de protecţie a acestora.

ANEXA Nr. 1
DECIZIE
de încadrare în grad şi tip de handicap
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

DIRECŢIA GENERALĂ PROTECŢIA PERSOANELOR CU HANDICAP

Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Nr. ………. din data de ……….

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în temeiul Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, soluţionând contestaţia formulată la Certificatul nr. ………./………., emis de ………., de către domnul/doamna ………., CNP ………., domiciliat/domiciliată în ………., str. ………. nr. ………., bl. ………., sc. ………., et. ………., ap. ………., sectorul/judeţul ………., statut social: 1. fără venit; 2. cu pensie de urmaş; 3. cu pensie de invaliditate; 4. cu pensie de limită de vârstă; 5. salariat; 6. altele ………., stabileşte următoarele:

I. Se încadrează în gradul de handicap ……….

A. Cod boală ………., cod handicap ……….

B*). Deficienţa funcţională:

• uşoară;

• medie;

• accentuată;

• gravă: – cu asistent personal;

– fără asistent personal;

– cu indemnizaţie de însoţitor;

– fără indemnizaţie de însoţitor.

II. Nu se încadrează în grad de handicap

Motivare ……….

III**). Data dobândirii handicapului ………., documentul ……….

IV*). Valabilitate: – 6 luni – 12 luni – permanent de la data ………. .

Documentaţia cu care se va prezenta la revizuire ……….

V***) Termen de revizuire ……….

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Titularul prezentului certificat beneficiază de toate drepturile şi facilităţile prevăzute de Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările ulterioare, corespunzător gradului de handicap stabilit.

Decizia obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea ei în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Preşedinte,

……….
Membri:

Secretar,

……….

*)Se anulează ceea ce nu corespunde.

**)Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionarea în temeiul art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

***)Nu se completează în cazul certificatului cu caracter permanent.

ANEXA Nr. 2
la regulament
DECIZIE
privind anularea certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap
– Model –

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Direcţia generală protecţia persoanelor cu handicap

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Nr. ………. din data de ……….

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în temeiul Legii nr. 448/2006 pentru protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, analizând Raportul de reevaluare nr. ………. din data de ………., întocmit de către comisia de experţi, în urma reevaluării domnului/doamnei ………., CNP ………., domiciliat/domiciliată în ………., str. ………. nr. ………., bl. ………., sc. ………., et. ………., ap. ………., sectorul/judeţul ……….,

decide anularea Certificatului/Deciziei de încadrare în grad şi tip de handicap nr. ………. din data de ………. .

Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea ei, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare.

Preşedinte,

……….

Membri:

Secretar,

……….

*)Se anulează ceea ce nu corespunde.

**)Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionarea în temeiul art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

***)Nu se completează în cazul certificatului cu caracter permanent.

*)Se anulează ceea ce nu corespunde.

**)Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionarea în temeiul art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

***)Nu se completează în cazul certificatului cu caracter permanent.

Textul integral al acestui act normativ dar si intreaga legislatie consolidata a Romaniei, poate fi accesata gratuit, timp de 14 zile, in aplicatia Legalis 2.0.