În Monitorul Oficial nr. 447 din 29 mai a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 418/2018 privind procedura de avizare a structurilor și personalului care gestionează asistența financiară nerambursabilă europeană, prevăzute la art. 7 alin. (7) și art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Art. 1.

(1) Pentru a beneficia de majorarea salarială prevăzută la art. 17 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile publice nominalizate la art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice solicită Ministerului Fondurilor Europene avizarea structurilor şi a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene sau desfăşoară activităţi-suport pentru sistemul de management şi control al fondurilor europene.

(2) Dosarul în baza căruia se solicită avizarea structurilor ŞI a personalului prevăzut la alin. (1), conform art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018, se depune la registratura Ministerului Fondurilor Europene şi conţine următoarele documente:

a) cererea cuprinzând solicitarea de aviz, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin;

b) regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei publice/structurii care solicită avizul;

c) structura organizatorică a instituţiei publice care solicită avizul;

d) ordinul/decizia de constituire/desemnare a structurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) pct. 4, 17, 19 şi 22 din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018, emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective;

e) ordinul/decizia de numire/încadrare a personalului pentru care se solicită avizarea, pe posturi cu atribuţii în gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene, emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective, care va cuprinde şi lista persoanelor numite/încadrate în funcţie;

f) fişele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea, aprobate în condiţiile legii, care să cuprindă toate atribuţiile privind gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene;

g) statul de funcţii al structurii din care face parte personalul pentru care se solicită avizarea sau extras din statul de funcţii, după caz;

h) nota de fundamentare întocmită conform 8 alin. (1) lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018.

Art. 2.

(1) Avizul favorabil sau scrisoarea de respingere se emite de către ministrul fondurilor europene, în baza unui aviz consultativ, respectiv a unui document justificativ, cu caracter consultativ, elaborat de Direcţia generală managementul resurselor umane din Ministerul Fondurilor Europene, responsabilă cu verificarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018.

(2) În cazul personalului cu atribuţii de gestionare a Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European şi a Mecanismului financiar norvegian, avizul consultativ, respectiv documentul justificativ, emis de Direcţia generală managementul resurselor umane, va fi avizat de direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene care coordonează acele instrumente.

(3) Documentul justificativ cuprinde motivele care stau la baza propunerii respingerii cererii de avizare, motive care sunt preluate în scrisoarea de respingere emisă de ministrul fondurilor europene.

Art. 3.

Motivele de respingere a cererii de avizare sunt:

a) netransmiterea de către instituţia publică care solicită eliberarea avizului favorabil a unuia sau a mai multor documente dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (2);

b) neîndeplinirea criteriilor prevăzute la 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018;

c) nerespectarea condiţiilor de formă şi fond ale documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2) în cazul documentelor reglementate prin acte normative;

d) netransmiterea tuturor informaţiilor solicitate de Ministerul Fondurilor Europene pentru eliberarea avizului favorabil.

Art. 4.

Instituţia publică a cărei cerere de avizare a fost respinsă poate înainta o nouă cerere numai după remedierea problemelor constatate şi menţionate în scrisoarea de respingere emisă de ministrul fondurilor europene.

Art. 5.

(1) Ministrul fondurilor europene poate retrage avizul favorabil acordat în următoarele cazuri:

a) în cazul în care instituţiile publice al căror personal beneficiază de majorări salariale nu comunică Ministerului Fondurilor Europene orice modificare de personal, structură, organizare şi/sau funcţionare, intervenită după obţinerea avizului, împreună cu documentele constatatoare, conform prevederilor 12 din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018;

b) în cazul în care Ministerul Fondurilor Europene constată încălcări ale prevederilor 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018.

(2) După remedierea problemelor constatate care au stat la baza retragerii avizului favorabil, eliberarea unui nou aviz favorabil se va face la cerere, potrivit aceloraşi reguli generale.

Art. 6.

Cererea de avizare, avizul favorabil, avizul consultativ şi documentul justificativ se întocmesc potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 7 martie 2013, cu modificările ulterioare.

Art. 8.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul fondurilor europene,

Rovana Plumb