În Monitorul Oficial nr. 432 din 22 mai a.c. a fost publicată Decizia Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 99/2018 privind încetarea aplicabilității unor acte normative cu caracter administrativ emise în aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Având în vedere faptul că din data de 25 mai 2018 se aplică Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),

luând în considerare proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede abrogarea expresă a Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, de la data de 25 mai 2018, emis în aplicarea Regulamentului general privind protecția datelor,

având în vedere existența deciziilor cu caracter normativ emise de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în aplicarea Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și a ordinelor emise de Avocatul Poporului, în calitate de autoritate de supraveghere în domeniul protecției datelor, în perioada 2002-2005, în aplicarea Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare,

raportat la necesitatea existenței unui cadru juridic predictibil și clar, în concordanță cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului general privind protecția datelor,

luând în considerare Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European și Consiliu din 24 ianuarie 2018, intitulată „Protecție sporită, noi oportunități – Orientările Comisiei privind aplicarea directă a Regulamentului general privind protecția datelor de la 25 mai 2018”, în care se precizează că „În momentul adaptării legislației lor naționale, statele membre trebuie să ia în considerare faptul că orice măsuri naționale care ar avea ca rezultat crearea unui obstacol în calea aplicării directe a regulamentului și punerea în pericol a aplicării simultane și uniforme a acestuia în întreaga UE sunt contrare tratatelor.”,

văzând Nota nr. 61 din 9 martie 2018 referitoare la unele măsuri interne la nivelul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în anul 2018, în vederea aplicării Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, întocmită de Biroul juridic și comunicare,

având în vedere dispozițiile art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) și art. 8 din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Senatului României nr. 48/2013 privind numirea președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

președintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal emite următoarea decizie:

Art. 1.

La data intrării în vigoare a prezentei decizii își încetează aplicabilitatea:

a) Decizia Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 167/2006 privind aprobarea Clauzelor contractuale standard în cazul transferurilor de date cu caracter personal către un împuternicit stabilit într-un stat a cărui legislație nu prevede un nivel de protecție cel puțin egal cu cel oferit de legea română, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2007;

b) Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 172/2006 privind recunoașterea unui nivel de protecție adecvat a datelor cu caracter personal în Argentina, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2007;

c) Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 173/2006 privind recunoașterea unui nivel de protecție adecvat a datelor cu caracter personal, asigurat de Legea canadiană din 13 aprilie 2000 cu privire la protecția informațiilor personale și documentele electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2007;

d) Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 174/2006 privind recunoașterea unui nivel de protecție adecvat a datelor cu caracter personal în Elveția, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2007;

e) Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 175/2006 privind recunoașterea unui nivel de protecție adecvat a datelor cu caracter personal în Guernsey, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2007;

f) Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 176/2006 privind recunoașterea unui nivel de protecție adecvat a datelor cu caracter personal în Insula Man, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2007;

g) Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 105/2007 cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidență de tipul birourilor de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 27 decembrie 2007;

h) Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 90/2008 privind recunoașterea unui nivel de protecție adecvat a datelor cu caracter personal în Jersey, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 8 decembrie 2008;

i) Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 95/2008 privind stabilirea formularului tipizat al notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 24 decembrie 2008, cu modificările ulterioare;

j) Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 101/2008 privind procedura emiterii autorizației pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, în condițiile art. 9 alin. (3) și (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 19 ianuarie 2009;

k) Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 10/2009 privind stabilirea unui model de autorizație pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal în baza art. 29 alin. (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 10 martie 2009;

l) Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 132/2011 privind condițiile prelucrării codului numeric personal și a altor date cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate generală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 28 decembrie 2011;

m) Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 11 iunie 2012;

n) Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 41/2014 privind stabilirea unui model de autorizație pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal în baza regulilor corporatiste obligatorii (Binding Corporate Rules – BCR), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 27 martie 2014;

o) Decizia președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 200/2015 privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu este necesară notificarea, precum și pentru modificarea și abrogarea unor decizii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969 din 28 decembrie 2015;

p) Ordinul Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 5 iunie 2002;

q) Ordinul Avocatului Poporului nr. 75/2002 privind stabilirea unor măsuri și proceduri specifice care să asigure un nivel satisfăcător de protecție a drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal fac obiectul prelucrărilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 26 iunie 2002.

Art. 2.

Decizia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 25 mai 2018.