În Monitorul Oficial nr. 396 din 9 mai a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Apelor şi Pădurilor nr. 398/2018 pentru stabilirea caracteristicilor armelor de foc, a calibrelor acestora și a categoriilor de muniție care se pot folosi la vânătoare în România.

Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 52.918/IM din 9.11.2017 la Direcţia generală păduri,

văzând Avizul nr. 1/2018 al Consiliului Naţional de Vânătoare,

luând în considerare Adresa nr. 8.281/2018 a Ministerului Afacerilor Interne,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit. s) şi ş), art. 33 alin. (1) lit. a), art. 39 alin. (1) lit. i), p) şi u) şi art. 56 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1.

(1) La acţiunile de vânătoare autorizate pe teritoriul României, în condiţiile legii, se pot folosi arme de foc înscrise în documentele care atestă dreptul de port şi folosire cu destinaţia vânătoare.

(2) Armele cu ţevi lise şi armele cu ţevi ghintuite care se pot folosi la vânătoare sunt cele prevăzute în anexa la Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2.

Armele prevăzute la art. 1 trebuie să aibă percuţia cartuşului centrală şi să poată fi ţinute în mână.

Art. 3.

(1) Armele cu ţevi lise care se pot folosi la vânătoare sunt cele care au calibrele cuprinse între 10 mm şi 36 mm, conform sistemului internaţional.

(2) Armele cu ţevi ghintuite care se pot folosi la vânătoare sunt cele care au calibrele cuprinse între 5,6 mm şi 11,63 mm.

Art. 4.

(1) Vânarea exemplarelor din speciile de mamifere: bizam, câine enot, dihor comun, hermelină, iepure-de-câmp, iepure-de-vizuină, jder şi nevăstuică, precum şi din speciile de păsări admise la vânătoare, cu excepţia speciei cocoş de munte, prevăzute în anexa nr. 1 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se poate face numai cu arme de vânătoare cu ţevi lise şi ţevi slug-ghintuite şi muniţia aferentă ale cărei caracteristici minime sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Vânarea exemplarelor din speciile capră neagră, căprior, cerb comun, cerb lopătar şi muflon, precum şi din specia urs, în situaţiile în care se emite derogare pentru recoltare, se poate face numai cu arme de vânătoare cu ţevi ghintuite şi muniţia aferentă ale cărei caracteristici minime sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Vânarea exemplarelor din speciile mistreţ, şacal, viezure, vulpe, marmotă şi cocoş de munte, precum şi a exemplarelor din speciile castor, lup, pisică sălbatică, râs şi vidră, în situaţiile în care se emite derogare pentru recoltare, se poate face cu arme de vânătoare atât cu ţevi lise, cât şi cu ţevi ghintuite şi muniţia aferentă ale cărei caracteristici minime sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

Art. 5.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 264/2003 pentru stabilirea caracteristicilor minime ale muniţiei permise pentru vânarea unor specii de vânat în România cu arme de vânătoare cu ţevi ghintuite, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 17 aprilie 2003.

Art. 6.

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apelor şi pădurilor,

Ilie Covrig,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1

Categoriile de muniţie şi caracteristicile minime ale acesteia care se poate folosi pentru vânarea exemplarelor unor specii de vânat în România cu arme de vânătoare cu ţevi lise şi ţevi slug-ghintuite

Nr. crt. Specia/Speciile de vânat Categoria de muniţie şi caracteristicile minime ale acesteia
Cartuş cu proiectil unic admis (DA/NU) Cartuş cu alice admis
(DA/NU) Diametrul alicelor (mm)
0 1 2 3 4
1 Mistreţ DA NU  
2 Şacal, viezure, vulpe DA DA 3,5
3 Iepure-de-câmp, iepure-de-vizuină, câine enot, jder, marmotă, pisică sălbatică* şi vidră* NU DA 3,5
4 Bizam, dihor comun, hermelină şi nevăstuică NU DA 2,5
5 Cocoş de munte NU DA 4,0
6 Gâscă-de-vară şi gârliţă mare NU DA 3,0
7 Cioară grivă, cioară grivă sudică, cioară-de-semănătură, fazan, ieruncă, lişiţă, porumbel gulerat şi raţe admise la vânătoare NU DA 2,5
8 Coţofană, gaiţă, găinuşă de baltă, guguştiuc, porumbel-de-scorbură, potârniche, sitar-de-pădure, stăncuţă şi turturică NU DA 2,0
9 Alte specii de păsări admise la vânătoare NU DA 1,7
10 Castor*, lup* şi râs* DA DA 4,5

ANEXA Nr. 2

Categoriile de muniţie şi caracteristicile minime ale acesteia permise pentru vânarea exemplarelor unor specii de vânat în România cu arme de vânătoare cu ţevi ghintuite

Nr. crt. Specia/Speciile de vânat Categoriile de muniţie şi caracteristicile minime ale acesteia
    Diametrul minim al proiectilului unic (mm) Lungimea minimă a tubului cartuşului (mm) Greutatea minimă a proiectilului (g) Energia minimă la 100 m (J/100 m)
0 1 2 3 4 5
1 Căprior, şacal, viezure, vulpe, marmotă, cocoş de munte, castor*, lup*, pisică sălbatică*, râs* şi vidră* 5,6 39 3 800
2 Capră neagră şi muflon 6,0 50 6 2000
3 Cerb lopătar şi mistreţ 6,5 51 8 2000
4 Cerb comun 7 51 10 2700
5 Urs* 7 57 12 2700

Note de subsol:

* În situaţiile în care se emite derogare pentru recoltare.