În Monitorul Oficial nr. 723 din 19 septembrie a.c. a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie. Actul abrogă Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România.


Acces non-stop la legislație actualizată

În Legalis ai acces la toată legislația consolidată a României și legislația UE. Click pentru detalii


În extras

Având în vedere rolul bine definit pe care asigurările obligatorii de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane (RCA) îl au în societate și în economie din perspectiva acoperirii riscului la adresa celorlalți participanți la trafic,

ca urmare a caracterului obligatoriu al RCA care face ca furnizarea de produse de asigurare RCA să reprezinte una din funcțiile critice pe care piața asigurărilor în ansamblul ei o îndeplinește în relația cu economia și societatea românească,

pentru că evoluțiile din această piață au un impact rapid și semnificativ asupra unor categorii largi de consumatori și operatori economici,

ținând cont de faptul că măsurile de modificare a legislației privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule au scopul de a reechilibra și consolida piața asigurărilor obligatorii RCA, având în vedere necesitatea completării pachetului de măsuri adoptat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în vederea stabilizării pieței asigurărilor RCA și a protejării intereselor consumatorilor prin modificarea legislației primare din acest domeniu, având în vedere că împrejurările excepționale manifestate prin disfuncționalitatea pieței asigurărilor obligatorii auto din România constituie o situație extraordinară ce necesită a fi reglementată, cu respectarea legislației din domeniul concurenței, ținând cont de faptul că evoluția legislației naționale și comunitare ce reglementează această formă de asigurare impune reformarea sistemului asigurărilor RCA din România și alinierea acestuia la practicile validate de experiența mai multor state membre ale Uniunii Europene,

întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public, constituind o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi întârziată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor ce vizează stabilitatea pieței asigurărilor RCA și protejarea intereselor consumatorilor,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I

Obiectul și domeniul de aplicare

ARTICOLUL 1

Obiectul de reglementare

Prezenta ordonanță de urgență reglementează asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie, denumită în continuare asigurare RCA, precum și organizarea și funcționarea Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România, denumit în continuare BAAR.

ARTICOLUL 2

Definiții

Termenii și expresiile utilizați/utilizate în prezenta ordonanță de urgență au înțelesul prevăzut la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, precum și următoarele semnificații:

 1. accident de vehicule — eveniment în care a fost implicat cel puțin un vehicul în urma căruia au rezultat prejudicii materiale și/sau vătămarea sănătății și a integrității corporale ori decesul uneia sau mai multor persoane;
 2. Acord multilateral — acordul între birourile naționale ale asigurătorilor din statele membre ale Uniunii Europene sau părți la Acordul privind Spațiul Economic European și ale altor state asociate Uniunii Europene încheiat pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 2 din Directiva 72/166/CEE a Consiliului în ceea ce privește controlul asigurării de răspundere civilă auto, intrat în vigoare pentru biroul național din România în baza Deciziei Comisiei 2007/482/CE;
 3. asigurat — proprietarul sau utilizatorul unui vehicul sau tramvai a cărui răspundere civilă delictuală este preluată contractual de un asigurător RCA în baza contractului RCA valabil pentru prejudiciile produse terțelor persoane din accidente de vehicule/tramvaie;
 4. asigurător RCA — asigurător autorizat să practice asigurare RCA;
 5. avizarea daunei — notificarea asigurătorului de către persoana prejudiciată, asigurat sau mandatarii acestora cu privire la producerea evenimentului asigurat, însoțită de documentele necesare stabilirii răspunderii asigurătorului RCA;
 6. BAAR — asociație profesională, independentă și autonomă a tuturor societăților de asigurare, indiferent de forma de organizare și de statul în care își au sediul social, care, în baza legii, au dreptul să practice în România asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule;
 7. bonus/malus — sistem prin care asiguratul/utilizatorul se încadrează în una dintre clasele de bonus (ceea ce conduce la reducerea primei de asigurare) sau în una dintre clasele de malus (ceea ce conduce la majorarea primei de asigurare), în funcție de istoricul de daunalitate realizat de asigurat/utilizator în perioada de referință;
 8. Carte Verde — certificat internațional de asigurare emis în numele biroului național auto, în conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul pentru transport rutier al Comitetului pentru transport pe uscat din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite;
 9. CEDAM — baza de date privind evidența contractelor RCA, gestionată și dezvoltată de BAAR;
 10. cerere de despăgubire — documentul prin care partea prejudiciată formulează către asigurătorul RCA pretențiile de despăgubire;
 11. compensare directă — mecanism facultativ de gestionare a daunelor prin care asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate recuperează contravaloarea daunei de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate de producerea prejudiciului;
 12. contract RCA — contractul de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie;
 13. contractant — persoana fizică sau juridică ce încheie contractul RCA și se obligă față de asigurătorul RCA să plătească prima de asigurare;
 14. daună totală economică — avarierea unui vehicul a cărui valoare de reparație depășește valoarea de piață a vehiculului respectiv;
 15. persoană prejudiciată — persoana îndreptățită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract RCA;
 16. polița de asigurare RCA — documentul prin care se constată încheierea contractului RCA și se atestă existența asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie;
 17. prejudiciu — efectul negativ suferit de către persoana prejudiciată prin producerea unui risc acoperit printr-un contract RCA;
 18. răscumpărare — partea din prejudiciu suportată de asigurat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;
 19. tehnologie telematică — tehnologie care folosește tehnica transmiterii la mare distanță și a valorificării informațiilor, care combină informatica cu sateliți și alte procedee moderne de comunicații;
 20. teritoriul în care staționează în mod obișnuit vehiculul:
 21. a) teritoriul statului de unde vehiculul are o plăcuță de înmatriculare sau înregistrare, fie că aceasta este permanentă sau temporară; sau
 22. b) în cazurile în care nu există înmatriculare/înregistrare pentru un anumit tip de vehicul, dar vehiculul are un contract RCA ori un semn distinctiv similar plăcuței de înmatriculare/înregistrare, teritoriul statului în care s-a eliberat contractul RCA sau semnul respectiv; sau
 23. c) în cazurile în care pentru anumite tipuri de vehicule nu există plăcuță de înmatriculare/înregistrare, contract RCA și nici vreun semn distinctiv, teritoriul statului în care proprietarul vehiculului este rezident permanent; sau
 24. d) în cazul în care vehiculul nu are plăcuță de înmatriculare/înregistrare sau are o plăcuță care nu corespunde ori nu mai corespunde cu vehiculul și a fost implicat într-un accident, teritoriul statului în care a avut loc accidentul, cu scopul de a soluționa cererea de despăgubire de către biroul național auto sau organismul de plată a despăgubirilor;
 25. unitate reparatoare auto — persoană juridică care are înscris ca obiect de activitate executarea de lucrări de întreținere și reparație a vehiculelor și este autorizată pentru această activitate de către Registrul Auto Român, conform legii;
 26. utilizator — persoana fizică sau juridică căreia, în baza unui contract încheiat cu proprietarul/coproprietarul, i s-a atribuit pe o anumită perioadă dreptul de folosință a unui vehicul;
 27. vehicul — mijloc de transport cu sau fără propulsie proprie, destinat deplasării pe uscat, inclusiv orice tip de remorcă, indiferent dacă este cuplată sau nu, cu excepția celor care se deplasează pe șine, bicicletelor sau vehiculelor cu tracțiune animală, pentru care nu există obligația legală de înmatriculare sau înregistrare.

ARTICOLUL 3

Limitele teritoriale de acoperire ale asigurării RCA

Limitele teritoriale de acoperire ale asigurării de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule sunt:

 1. a) teritoriul României;
 2. b) teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor părți la Acordul privind Spațiul Economic European și teritoriul Confederației Elvețiene;
 3. c) teritoriile statelor situate între două state membre ale Uniunii Europene, în care nu există birou național auto;
 4. d) teritoriile statelor în care sunt competente birourile naționale auto care au semnat Acordul multilateral.

ARTICOLUL 4

Obligativitatea încheierii contractului RCA

Persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării sau înregistrării în România, precum și tramvaie au obligația să se asigure pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de vehicule în limitele teritoriale prevăzute la art. 3.

ARTICOLUL 5

Excepții de la obligația încheierii contractului RCA

Prin excepție de la prevederile art. 4 nu au obligația încheierii unui contract RCA persoanele fizice și juridice care utilizează exclusiv vehicule în scopul antrenamentelor, curselor, întrecerilor sau raliurilor, organizate legal; pentru riscurile ce derivă din aceste activități, proprietarii de vehicule sau organizatorii competiției se pot asigura facultativ.

CAPITOLUL II

Dispoziții generale privind contractul RCA

ARTICOLUL 6

Încheierea contractului RCA

(1) Contractul RCA se încheie pe o perioadă cuprinsă între o lună și 12 luni, multiplu de o lună, în funcție de opțiunea asiguratului.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul RCA se poate încheia pe o perioadă mai mică de o lună în următoarele situații:

 1. a) pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în alte state membre pentru care se solicită asigurarea în vederea importului în România, pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii proprietății, dovedită cu documente justificative;
 2. b) pentru vehiculele destinate exportului, pe o perioadă de maximum 30 de zile.

(3) Plata primelor de asigurare se face integral sau în rate conform acordului dintre asigurat și asigurătorul RCA; contractul RCA produce efecte și în cazul în care rata primei de asigurare nu a fost plătită la termenul convenit între asigurat/ contractant/utilizator și asigurătorul RCA, dacă asigurătorul RCA nu și-a exercitat dreptul de reziliere a contractului RCA; contractul RCA constituie titlu executoriu pentru ratele scadente și neachitate.

(4) Asigurarea RCA produce efecte în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în aplicarea acesteia, precum și a încheierii contractului RCA între asigurat și un asigurător RCA, emis inclusiv prin mijloace electronice, conform reglementărilor A.S.F.

(5) Părțile pot conveni și includerea altor clauze suplimentare față de cele stabilite prin prezenta ordonanță de urgență și prin reglementările emise de A.S.F. în aplicarea acesteia, cu excepția celor care restrâng drepturile persoanei prejudiciate.

(6) Asiguratul se obligă să plătească prima de asigurare asigurătorului RCA, iar asigurătorul RCA se obligă ca la producerea riscului asigurat să plătească despăgubirea terțului prejudiciat pentru prejudiciile produse prin accidente de vehicule și tramvaie și pentru cheltuielile făcute de acesta în procesul civil, în condițiile legii și ale contractului RCA.

(7) La încheierea contractului RCA, precum și pe parcursul derulării acestuia, asiguratul are obligația să permită asigurătorului RCA accesul în baza de date CEDAM la evidența accidentelor și a cererilor de despăgubire anterioare și să furnizeze informațiile solicitate de asigurătorul RCA pentru evaluarea riscului și calculul primei de asigurare, stabilite prin reglementări ale A.S.F.

(8) Răspunderea asigurătorului RCA începe:

 1. a) din ziua următoare celei în care expiră valabilitatea contractului RCA anterior, pentru asiguratul care își îndeplinește obligația încheierii asigurării RCA cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a acesteia;
 2. b) din ziua următoare celei în care s-a încheiat contractul RCA, pentru persoanele care nu aveau o asigurare RCA valabilă la momentul încheierii noii asigurări;
 3. c) din momentul încheierii contractului RCA, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a autorizației provizorii de circulație sau a înmatriculării/înregistrării vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmează să fie înmatriculate/ înregistrate.

(9) În situația în care informațiile furnizate de asigurat nu sunt reale la momentul încheierii contractului RCA, prima de asigurare poate fi recalculată și modificată de asigurătorul RCA după notificarea prealabilă a asiguratului și exprimarea acordului acestuia.

(10) În cazul prevăzut la alin. (9), dacă asiguratul nu își exprimă acordul cu privire la modificarea condițiilor contractuale, acesta poate denunța contractul RCA în termen de 20 de zile de la data primirii notificării.

(11) Pentru menținerea clasei bonus/malus, prin contractul RCA părțile pot conveni posibilitatea răscumpărării, respectiv suportarea de către asigurat a contravalorii despăgubirii corespunzătoare evenimentului, asiguratul compensând asigurătorului RCA cuantumul acesteia, ulterior achitării despăgubirii cuvenite persoanei prejudiciate.

ARTICOLUL 7

Contractul RCA

(1) Contractul RCA conține informații privind:

 1. a) numărul și data încheierii contractului RCA;
 2. b) părțile contractului RCA;
 3. c) perioada de valabilitate;
 4. d) limitele maxime de răspundere stabilite de către asigurătorul RCA;
 5. e) prima de asigurare;
 6. f) numărul ratelor și scadența acestora;
 7. g) intermediarul, dacă este cazul;
 8. h) clasa bonus/malus;
 9. i) numărul de înmatriculare/înregistrare al vehiculului;
 10. j) numărul de identificare al vehiculului;
 11. k) statele în care acest document are valabilitate.

(2) Condițiile contractuale pentru asigurarea RCA sunt stabilite de prezenta ordonanță de urgență și de reglementările A.S.F. emise în aplicarea acesteia.

(3) Asigurătorii RCA solicită informațiile necesare pentru evaluarea riscului, conform propriilor criterii stabilite în tariful de primă, și verifică corectitudinea informațiilor privind datele de identificare și tehnice ale vehiculului, datele proprietarului/utilizatorului acestuia.

(4) Asigurătorii RCA își asumă răspunderea pentru toate contractele RCA și pentru erorile sau omisiunile apărute la emiterea contractelor RCA fie direct, fie prin intermediarii în asigurări, definiți conform Legii nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA conform reglementărilor Uniunii Europene sunt următoarele:

 1. a) pentru prejudicii materiale produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente, la un nivel de 1.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieței valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Națională a României;
 2. b) pentru vătămări corporale și decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente, la un nivel de 5.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieței valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Națională a României.

(6) Limitele de răspundere sunt revizuite din 5 în 5 ani, în funcție de evoluția indicelui european al prețurilor de consum (IEPC) stabilit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizați ai prețurilor de consum, cu modificările ulterioare, și sunt prevăzute în reglementările A.S.F.

(7) Contractul RCA dă dreptul persoanei prejudiciate, în cazul producerii unui prejudiciu, să se poate adresa pentru efectuarea reparației oricărei unități reparatoare auto, în condițiile legii.