În Monitorul Oficial nr. 432 din 9 iunie a.c. a fost publicat Ordinul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecție pentru evaluarea ex-ante a documentațiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică care intră sub incidența art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidența art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, precum și pentru stabilirea modului de interacțiune cu autoritățile/entitățile contractante verificate.


Interesat de legislație actualizată?

În Legalis ai acces la toată legislația consolidată a României și legislația UE. Click pentru detalii


În extras

CAPITOLUL I

Prevederi referitoare la metodologia de selecție aferentă evaluării ex-ante a documentațiilor de atribuire

Art. 1.

Evaluarea ex-ante a documentațiilor de atribuire, împreună cu strategia de contractare, aferente contractelor/ acordurilor-cadru care intră sub incidența art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, se realizează în urma aplicării, în mod automat, de către Sistemul electronic de achiziții publice, denumit în continuare SEAP, a metodologiei de selecție prevăzute în prezentul ordin.

Art. 2.

(1) Selecția documentațiilor de atribuire este asigurată, din punct de vedere tehnic, la nivelul SEAP și se realizează în fiecare zi lucrătoare, după cum urmează:

a) documentațiile de atribuire menționate la art. 1 se grupează în intervale de câte zece, în ordinea transmiterii acestora în sistem;

b) SEAP selectează în mod aleatoriu o singură documentație din fiecare interval, aceasta fiind transmisă spre evaluare la Agenția Națională pentru Achiziții Publice, denumită în continuare ANAP.

(2) În scopul evitării riscului de a selecta, într-un anumit interval de timp, mai multe documentații de atribuire aparținând aceleiași autorități contractante, mecanismul de selecție asigură limitarea numărului de documentații de atribuire transmise spre evaluare de către aceeași autoritate contractantă, prin selectarea următoarei documentații de atribuire încărcate de către o altă autoritate contractantă.

(3) Pentru documentațiile de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru care nu au fost selectate spre evaluare în baza metodologiei prevăzute la alin. (1), autoritățile/entitățile contractante sunt înștiințate, în mod automat, de către SEAP în legătură cu faptul că nu fac obiectul evaluării ANAP, prin afișarea în momentul publicării documentației a unui mesaj în acest sens.

Art. 3.

(1) ANAP evaluează, cel puțin o dată pe lună, mecanismul de selectare în vederea diminuării posibilității de neincludere în procesul de evaluare a documentațiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru menționate la art. 1, transmise în SEAP de către autoritățile contractante care inițiază un volum mic de proceduri de atribuire.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), ANAP stabilește lunar, în baza informațiilor puse la dispoziție de SEAP, un număr maxim de documentații de atribuire aparținând aceleiași autorități contractante care vor fi repartizate de către SEAP, pentru a face obiectul evaluării ex-ante, într-un interval de timp predefinit.

CAPITOLUL II

Prevederi referitoare la modul de interacțiune dintre ANAP și autoritățile/entitățile contractante în procesul de evaluare ex-ante a documentațiilor de atribuire

Art. 4.

(1) În aplicarea prevederilor art. 23 alin. (1)-(4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, precum și a prevederilor art. 25 alin. (1)-(5) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, ANAP are obligația să evalueze documentațiile de atribuire în ordinea primirii acestora în cadrul aplicației informatice specifice.

(2) Autoritatea contractantă va lua în calcul și perioada de timp alocată ANAP pentru evaluarea documentației de atribuire atunci când elaborează calendarul procedurii de atribuire aferent contractului/acordului-cadru de achiziție publică/sectorial.

Art. 5.

(1) Modificarea sau corectarea informațiilor cuprinse în documentația de atribuire, rezultate din procesul de evaluare a documentației de atribuire, ca urmare a formulării de observații și recomandări de către ANAP, se admit doar în secțiunile ce fac obiectul deblocării.

(2) Prin excepție, se admit modificări sau corectări de informații în alte secțiuni ale documentației de atribuire, în situația în care este necesară efectuarea unor corelări între informațiile ce fac obiectul observațiilor cu cele precizate în cadrul altor secțiuni, sub rezerva indicării exprese și motivate a acestora, printr-o solicitare transmisă prin intermediul portalului care asigură schimbul de informații dintre ANAP și autoritățile contractante verificate.

Art. 6.

Fără a afecta prevederile art. 5, orice solicitare formulată de autoritatea contractantă, indiferent de mijlocul de comunicare, cu privire la modificarea/corectarea/adăugarea de noi cerințe sau informații în alte secțiuni decât cele asupra cărora au fost formulate observații și recomandări ca urmare a evaluării documentației de atribuire de către ANAP conduce la încadrarea documentației de atribuire în cauză în categoria celor noi intrate în sistemul electronic specific, necesitând reluarea întregului proces de evaluare în condițiile prevederilor legale menționate mai sus.

CAPITOLUL III

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 7.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 773/2015 privind unele măsuri de eficientizare a activității de evaluare ex-ante a documentațiilor de atribuire, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 932 din 16 decembrie 2015.

Art. 8.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.