În Monitorul Oficial nr. 398 din 25 mai a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 377/2016 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăți directe, a măsurii de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe, a măsurii de promovare a vinurilor, precum și pentru măsuri de piață și intervenție în agricultură.privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăți directe, a măsurii de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe, a măsurii de promovare a vinurilor, precum și pentru măsuri de piață și intervenție în agricultură.

Art. 1.

(1) În vederea stimulării gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăți directe pentru agricultură, a ajutoarelor excepționale cu caracter temporar, a măsurilor de piață și intervenție în agricultură, a măsurii de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe, a măsurii de promovare a vinurilor, care se finanțează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), se aprobă, până la 31 decembrie 2016, alocarea temporară din venituri din privatizare de către Ministerul Finanțelor Publice a sumei de 1.786.320 mii lei, în echivalent euro, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(2) Sumele alocate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din veniturile din privatizare și utilizate vor fi rambursate Ministerului Finanțelor Publice, în euro, din sumele restituite cu această destinație de către Uniunea Europeană, până la data de 31 decembrie 2016.

(3) Din suma prevăzută la alin. (1) se decontează cheltuielile eligibile aferente schemelor de plată directe pentru agricultură, inclusiv avansul aferent anului 2016, a ajutoarelor excepționale cu caracter temporar, a măsurilor de piață și intervenție în agricultură, a măsurii de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe, a măsurii de promovare a vinurilor, care se finanțează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

Art. 2.

(1) Ministerul Finanțelor Publice, prin Direcția generală de trezorerie și datorie publică, efectuează transferul în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1), în maximum două zile lucrătoare de la data solicitării de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(2) Echivalentul în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) se determină pe baza cursului Băncii Naționale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută din contul 3216.800000EUR „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Națională a României pe numele Ministerului Finanțelor Publice, în contul analitic denominat în euro 3216800200EUR „Disponibil fonduri nerambursabile aferente politicii agricole comune și a politicii de pescuit”, deschis la Banca Națională a României, administrat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale efectuează schimbul valutar al întregii sume în euro transferate potrivit alin. (1) și virează echivalentul în lei al sumei rezultate în contul 54.04.03.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanțare și fonduri în cazul indisponibilităților temporare FEGA”, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.

Art. 3.

(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale virează în contul 54.04.03.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanțare și fonduri în cazul indisponibilităților temporare FEGA”, deschis pe numele Agenției de Plăti și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, suma rezultată în urma operațiunii de schimb valutar prevăzute la art. 2 alin. (3), eșalonat pe baza solicitărilor de fonduri ale acesteia.

(2) Decontarea plăților reprezentând cheltuieli aferente schemelor de plăți directe, măsurii de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe, măsurii de promovare a vinurilor și măsurilor de piață și intervenție se efectuează de către APIA prin virament în contul beneficiarului până la data de 30 noiembrie 2016.

(3) APIA va restitui Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale sumele neutilizate până la data de 2 decembrie 2016, urmând ca acesta să restituie la rândul său Ministerului Finanțelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate din veniturile din privatizare în contul prevăzut la art. 2 alin. (2), până la data de 30 decembrie 2016.

(4) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale raportează Ministerului Finanțelor Publice sumele virate APIA, potrivit alin. (1), la data efectuării acestui transfer.

Art. 4.

(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are obligația ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării sumelor de la Comisia Europeană, să reconstituie veniturile din privatizare utilizate, prin transferarea echivalentului în euro, din contul analitic denominat în euro „Disponibil fonduri nerambursabile aferente politicii agricole comune și a politicii comune de pescuit”, deschis la Banca Națională a României pe numele său, în contul Ministerului Finanțelor Publice „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Națională a României.

(2) În cazul în care sumele restituite de Uniunea Europeană, reprezentând cheltuielile efectuate pe seama veniturilor din privatizare, sunt diminuate cu sumele corespunzătoare prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e)-g) și i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, reconstituirea veniturilor din privatizare în euro până la sfârșitul perioadei prevăzute la art. 1 alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Contravaloarea în euro a acestor sume se virează în contul Ministerului Finanțelor Publice „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Națională a României, prevăzut la art. 2 alin. (2).

Art. 5.

Sumele în euro încasate potrivit prevederilor art. 3 alin. (3) și art. 4, până la concurența totală a sumei alocate de Ministerul Finanțelor Publice potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) se înregistrează ca venituri din privatizare în valută și se stinge obligația Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de restituire a sumei alocate din venituri din privatizare în euro.