În Monitorul Oficial nr. 327 din 28 aprilie a.c. a fost publicată Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2016 care reglementează procedura, condiţiile de autorizare şi documentele care trebuie depuse la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în procesul de autorizare a constituirii societăţii de pensii şi de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative, în cazul societăţilor de pensii, societăţilor de administrare a investiţiilor şi societăţilor de asigurare.


BECK HANDBOOK – Călăuza juristului. Cereri și acțiuni în justiție. Ediție online martie 2016. DOAR ÎN LEGALIS! Cere accesul la noua ediție!


În extras
Art. 1.

(1) Prezenta normă reglementează procedura, condiţiile de autorizare şi documentele care trebuie depuse la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în procesul de autorizare a constituirii societăţii de pensii şi de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative, în cazul societăţilor de pensii, societăţilor de administrare a investiţiilor şi societăţilor de asigurare.

(2) Dispoziţiile prezentei norme sunt aplicabile în evaluarea fondatorilor/acţionarilor ale căror deţineri din capitalul social şi/sau din drepturile de vot nu depăşesc pragul de 10% necesar pentru a deveni acţionar semnificativ.

(3) Pentru acţionarii semnificativi sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumit în continuare Regulamentul nr. 3/2016.

Art. 2.

Pot administra fonduri de pensii facultative societăţile de pensii, persoane juridice române, societăţile de administrare a investiţiilor şi societăţile de asigurare care sunt înfiinţate şi autorizate potrivit legislaţiei care reglementează domeniul lor de activitate şi care sunt autorizate de A.S.F. în acest scop.

Art. 3.

(1) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute la:

a) art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege;

b) art. 2 alin. (2) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumit în continuare Regulamentul nr. 14/2015;

c) art. 4 alin. (2) din Regulamentul nr. 3/2016.

(2) De asemenea, în înţelesul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) conducerea executivă – persoanele definite la art. 2 alin. (2) lit. e) din Regulamentul nr. 14/2015;

b) persoane autorizate – persoanele evaluate, definite la art. 2 alin. (2) lit. i) din Regulamentul nr. 14/2015, care se supun aprobării A.S.F.;

c) persoane care deţin funcţii-cheie autorizate – persoanele definite la art. 2 alin. (2) lit. h) pct. (i), (ii) şi (iv) din Regulamentul nr. 14/2015;

d) persoane care deţin funcţii-cheie notificate – persoanele definite la art. 2 alin. (2) lit. h) pct. (iii) şi (v) din Regulamentul nr. 14/2015;

e) structura de conducere – membrii consiliului de administraţie sau de supraveghere şi conducerea executivă.

CAPITOLUL II

Autorizarea de constituire a societăţii de pensii

SECŢIUNEA 1

Condiţii generale

Art. 4.

Pentru emiterea deciziei de autorizare de constituire a societăţii de pensii, în baza cererii, A.S.F. analizează documentaţia depusă de către fondatori sau de către reprezentanţii lor legali şi verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condiţiile prevăzute de Lege şi de reglementările incidente.

Art. 5.

Pentru obţinerea deciziei de autorizare de constituire, societatea de pensii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii generale:

a) să se constituie sub forma unei societăţi pe acţiuni;

b) să aibă ca obiect unic de activitate administrarea fondurilor de pensii facultative;

c) denumirea societăţii de pensii să conţină obligatoriu sintagma „societate de administrare a fondurilor de pensii facultative” şi să nu conţină elemente de natură să inducă în eroare participanţii, potenţialii participanţi sau alte persoane;

d) capitalul social să fie reprezentat prin acţiuni nominative, care nu pot fi transformate în acţiuni la purtător, nu pot fi acţiuni preferenţiale şi pot fi denominate;

e) actul constitutiv trebuie să prevadă că acţionarii nu pot beneficia de drepturi preferenţiale sau de alte privilegii şi că se interzice limitarea drepturilor sau impunerea de obligaţii suplimentare acţionarilor;

f) participaţiile mai mici de 1% să nu reprezinte, cumulat, mai mult de 33% din capitalul social al solicitantului;

g) să aibă un consiliu de administraţie/supraveghere alcătuit dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puţin de 3 persoane fizice;

h) fondatorii să facă dovada vărsării integrale şi în formă bănească a capitalului social, care trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Lege şi de reglementările incidente.

SECŢIUNEA a 2-a

Condiţii privind fondatorii

Art. 6.

(1) La evaluarea fondatorilor se urmăreşte ca aceştia să dispună de o situaţie financiară care să le permită onorarea obligaţiilor lor patrimoniale şi participarea la capitalul social al societăţii de pensii.

(2) Persoanele juridice care au calitatea de fondatori trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) să înregistreze, potrivit ultimei situaţii financiare, capital propriu pozitiv;

b) să fi funcţionat minimum 3 ani, cu excepţia celor rezultate în urma fuziunii sau divizării unei alte persoane juridice care înainte de fuziune sau de divizare a funcţionat minimum 3 ani;

c) să nu fie fondatori/acţionari ai unei societăţi de pensii ori ai altei entităţi înregistrate în state cu care România nu întreţine relaţii diplomatice sau în jurisdicţii care nu instituie obligativitatea organizării şi ţinerii contabilităţii şi/sau publicării situaţiilor financiare, ţinerii registrelor comerciale şi/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce priveşte identitatea acţionarilor/asociaţilor şi a administratorilor;

d) să nu fie în procedură de reorganizare judiciară sau de faliment, să nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice, după caz;

e) să nu aibă datorii restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale.

(3) Organismele de plasament colectiv fără personalitate juridică, asociaţiile, fundaţiile şi ligile nu pot participa ca fondatori ai unei societăţi de pensii.

(4) Organismele de plasament colectiv cu personalitate juridică pot participa ca fondator în limita a maximum 5% din capitalul social al unei societăţi de pensii.

Art. 7.

(1) Persoanele fizice care au calitatea de fondatori trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) să nu fie acţionari, membri în structura de conducere a altor administratori de fonduri de pensii facultative sau ai persoanelor afiliate acestora;

b) să nu fie acţionari, membri în structura de conducere a instituţiei de credit care îndeplineşte funcţia de depozitar al fondului de pensii facultative sau ai persoanelor afiliate acestuia;

c) să nu fie acţionari, membri în structura de conducere a societăţilor de servicii de investiţii financiare care prestează servicii pentru fondurile de pensii facultative sau ai persoanelor afiliate acesteia;

d) să dispună de venituri personale, neafectate îndeplinirii obligaţiilor lor patrimoniale faţă de terţi, care, prin nivelul lor anual, să justifice în mod corespunzător provenienţa fondurilor destinate participaţiei la capitalul social al societăţii de pensii şi care să aibă caracter de continuitate;

e) fondurile destinate participaţiei la capitalul social al societăţii de pensii să nu aibă ca surse venituri obţinute din activităţi desfăşurate în statele sau jurisdicţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. c);

f) să nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice.

(2) Nu pot deţine calitatea de fondatori persoanele nominalizate în lista întocmită în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele fizice sau juridice care fac obiectul unor sancţiuni internaţionale, definite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Nu pot deţine calitatea de fondatori persoanele care au fost condamnate printr-o sentinţă rămasă definitivă pentru infracţiuni de corupţie şi de serviciu, de spălare a banilor, infracţiuni contra patrimoniului, de fals, evaziune fiscală, mărturie mincinoasă ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase şi prudente a societăţii de pensii.

(4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică şi în cazul fondatorilor persoane juridice la care unul sau mai mulţi fondatori/acţionari a/au fost condamnat/condamnaţi printr-o sentinţă rămasă definitivă pentru infracţiunile prevăzute la alin. (2) şi (3).

SECŢIUNEA a 3-a

Documentaţia necesară pentru autorizarea de constituire a societăţii de pensii

Art. 8.

(1) Decizia de autorizare de constituire a unei societăţi de pensii se emite ca urmare a cererii pentru autorizarea de constituire a societăţii de pensii, întocmită conform anexei nr. 1.

(2) Cererea însoţită de documentaţia completă se depune la A.S.F. de către fondatori sau de către reprezentanţii lor legali.

Art. 9.

Cererea prevăzută la art. 8 este însoţită de următoarele documente:

a) procură specială şi autentică sau, după caz, împuternicire de reprezentare juridică, semnată de toţi membrii fondatori, prin care aceştia desemnează una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta în relaţia cu A.S.F., pe parcursul instrumentării dosarului aferent cererii de autorizare de constituire;

b) proiectul actului constitutiv, care trebuie să conţină denumirea societăţii de pensii, conform rezervării eliberate de registrul comerţului, şi care trebuie să fie întocmit cu respectarea prevederilor Legii, precum şi planul organizatoric şi financiar care trebuie să asigure gestiunea corectă şi prudentă a fondului de pensii pentru care se solicită autorizarea;

c) documentaţia privind fondatorii, prevăzută la art. 10 şi 11;

d) documentaţia privind membrii propuşi pentru structura de conducere a administratorului, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 14/2015;

e) declaraţia pe propria răspundere a fondatorilor, a membrilor propuşi pentru consiliul de administraţie sau pentru consiliul de supraveghere, din care să rezulte deţinerile, individuale sau în legătură cu alte persoane implicate, reprezentând cel puţin 5% din capitalul social ori din drepturile de vot ale oricărei societăţi, conform modelului Declaraţiei nr. 2 prevăzut în anexa nr. 5;

f) documente privind fondatorii referitoare la eventuala lor relaţie de afiliere conform art. 2 alin. (2) din Lege, precum şi natura legăturilor dintre ei, conform modelului Declaraţiei nr. 1 prevăzut în anexa nr. 4;

g) proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a societăţii de pensii, întocmit în conformitate cu art. 12, precum şi proiectul procedurilor interne, întocmit în conformitate cu art. 13;

h) actul juridic care atestă dreptul de folosinţă al societăţii în curs de înfiinţare asupra spaţiului destinat sediului social şi sediilor secundare, după caz, precum şi documente din care să reiasă că acestea îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14 şi 15;

i) dovada vărsării integrale şi în formă bănească a capitalului social;

j) dovada plăţii taxei de autorizare de constituire a societăţii de pensii.