În Monitorul Oficial nr. 299 din 19 aprilie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 529/2016 al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2016, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.


BECK HANDBOOK – Călăuza juristului. Cereri și acțiuni în justiție. Ediție online martie 2016. DOAR ÎN LEGALIS! Cere accesul la noua ediție!


În extras

CAPITOLUL I

Situații financiare trimestriale

1. Situațiile financiare care se întocmesc de instituțiile publice la finele trimestrelor I, II și III în anul 2016 se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturi de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare, care includ politici contabile și note explicative.

Situațiile financiare trimestriale se întocmesc utilizând conturile contabile la nivel de cont sintetic de gradul III prevăzute în Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, pe modelele aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare.

Modelele formularelor actualizate, valabile pentru raportările trimestriale și lunare în anul 2016, sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/institutii publice/legislatie

2.(1). La întocmirea conturilor de execuție – venituri (anexele 5, 9, 12, 17) și a conturilor de execuție – cheltuieli (anexele 6, 7, 7b, 11, 13, 15, 16, 18) în anul 2016 se au în vedere următoarele:

– informațiile referitoare la prevederi bugetare se completează potrivit structurii indicatorilor aprobați prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 340/2015, prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și celorlalte acte normative în vigoare;

– cap. IV pct. 4.2.(2)-4.2.(5), 4.3.(1)-4.3.(3), 4.4-4.8, 4.10-4.13, 4.16-4.19 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 82/2016, cu completările ulterioare;

– La întocmirea conturilor de execuție – venituri (anexele 5, 9, 12, 17) se au în vedere și veniturile încasate în numerar nedepuse în conturile de trezorerie;

– Sumele raportate în conturile de execuție – venituri la coloana 4 reprezentând „Drepturi constatate din anii precedenți” trebuie să corespundă cu sumele raportate la coloana 8 „Drepturi constatate de încasat” din aceleași formulare, întocmite la 31 decembrie 2015.

– La întocmirea conturilor de execuție – venituri, Autoritatea de Supraveghere Financiară cumulează veniturile bugetare evidențiate în contul de trezorerie la subcap. 41.09 „Disponibilități din venituri curente constituite în depozite/titluri de stat la bănci comerciale” (cu semnul minus), cu sumele aflate în depozite constituite la instituțiile de credit din acestea (cu semnul plus).

Conturile de execuție – cheltuieli întocmite de Casa Națională de Pensii Publice, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Casa Națională de Asigurări de Sănătate depuse la Ministerul Finanțelor Publice vor purta viza Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru sumele deduse direct de către angajator din contribuțiile datorate potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) și (2) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 340/2015 și respectiv ale art. 4 alin. (7) și (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

2.(2). La completarea formularului „Situația fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situațiile financiare) în anul 2016 se au în vedere următoarele prevederi:

– pct. 3.1 „Modul de completare a situațiilor financiare” din Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2006, precum și modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006;

– cap. I pct. 2.(3).1 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 465/2015;

– cap. IV pct. 4.1.(1) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 82/2016.

Instituțiile publice au obligația să prezinte la unitățile Trezoreriei Statului la care au deschise conturile „Situația fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situațiile financiare) pentru obținerea vizei privind exactitatea plăților nete de casă și a soldurilor conturilor de disponibilități, după caz, pentru asigurarea concordanței datelor din contabilitatea instituțiilor publice cu cele din contabilitatea unităților Trezoreriei Statului. Datele înscrise în „Situația fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situațiile financiare) trebuie să corespundă cu datele din evidența Trezoreriei Statului, altfel aceasta va restitui situația instituției publice respective pentru a introduce corecțiile corespunzătoare. Viza Trezoreriei Statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14 și 15 coloana 3 și următoarele.

2.(3). În formularul „Situația fluxurilor de trezorerie” (anexa 4 la situațiile financiare), la rândurile 15 și 16 se înscriu numai diferențele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei de raportare.

La depunerea la ordonatorul de credite superior sau la administrațiile județene ale finanțelor publice și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, după caz, formularul „Situația fluxurilor de trezorerie” (anexa 4 la situațiile financiare) va fi însoțit de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilități deschise la instituțiile de credit.

2.(4). Formularul „Disponibil din mijloace cu destinație specială” (anexa 14a la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice de subordonare centrală.

Rândul 12 „Alte fonduri cu destinație specială” se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț.

La completarea formularului se au în vedere prevederile pct. 2.(11) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare.

2.(5). Formularul „Disponibil din mijloace cu destinație specială” (anexa 14b la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice de subordonare locală.

La completarea formularului se au în vedere prevederile pct. 2.(12) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare.

2.(6). Formularul „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare” (anexa 19 la situațiile financiare) se întocmește potrivit prevederilor:

– cap. IV pct. 4.20 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 71/2013;

– cap. I pct. 5 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013;

– cap. I pct. 2.(6) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 465/2015;

– cap. IV pct. 4.20 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 82/2016.

2.(7). Formularul „Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare” (anexa 20a la situațiile financiare) se completează de către toate instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare, care primesc direct de la Comisia Europeană/alți donatori fonduri externe nerambursabile postaderare (de exemplu: Autoritatea de certificare și plată, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice etc.) și apoi efectuează plăți către autoritățile de management, agenții de plăți, instituții publice subordonate în calitate de beneficiar, beneficiari de fonduri externe nerambursabile care efectuează cheltuieli pentru propriile proiecte cu finanțare externă nerambursabilă postaderare.

Anexa 20a se completează potrivit prevederilor cap. IV pct. 4.21.(1) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 71/2013.

2.(8). Formularul „Situația sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare” (anexa 20b la situațiile financiare) se completează de toate instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare, care primesc fonduri externe nerambursabile postaderare, prin autorități de certificare, instituții publice ierarhic superioare, după caz, și care ulterior efectuează plăți din aceste sume (de exemplu: autorități de management, agenții de plăți, operatori de program, alte instituții publice).

Anexa 20b nu se completează de către instituțiile publice care au calitatea de beneficiari sau de lideri de proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, care primesc prefinanțări și rambursări prin autoritățile de management din România, în conturile de venituri ale bugetelor proprii.

Anexa 20b se completează potrivit prevederilor cap. IV pct. 4.21.(2) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 71/2013.

2.(9). Formularul „Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)” (anexa 27 la situațiile financiare) se completează de instituțiile publice care derulează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare potrivit prevederilor cap. IV pct. 4.25 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 82/2016.

2.(10). Formularul „Situația plăților efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă» „(anexa 28 la situațiile financiare) se completează de instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, din venituri proprii de subordonare centrală, cu informații privind plățile efectuate pentru programele cu finanțare rambursabilă.

2.(11). Formularul „Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (anexa 29 la situațiile financiare) se completează de toate instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare.

Rândul 16 se completează cu soldurile altor conturi de disponibil în lei deschise la trezorerie sau disponibil în lei și valută deschise la instituțiile de credit, al căror sold provine din finanțarea bugetară (contul 770 „Finanțare de la buget”).

2.(12).1 Formularul „Plăți restante” (anexa 30 la situațiile financiare) se completează de autoritățile publice, ministere, celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, cu sumele reprezentând plăți restante din: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, bugetul Fondului pentru mediu, al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii. Se completează câte un formular distinct pentru fiecare cod înscris în subsolul acestuia.

2.12.(2). Formularul „Plăți restante”

[anexa 30b la situațiile financiare modificată conform prevederilor Ordinului viceprim – ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (131) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și de modificare și completare a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009] se completează de unitățile administrativ – teritoriale, precum și de instituțiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare.

2.12.(3) Plățile restante se completează potrivit prevederilor cap. IV pct. 4.28.(3)-4.28.(7) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 96/2015, cu modificările ulterioare.

2.(13). Formularul „Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat” (anexa 32 la situațiile financiare) se completează de către creditorii bugetari (Ministerul Finanțelor Publice, Casa Națională de Pensii Publice, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casa Națională de Asigurări de Sănătate) care, potrivit legii, gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea raportării prin situațiile financiare a bunurilor sechestrate ca măsură asigurătorie dispusă prin procedură administrativă și ca modalitate de executare silită a garanțiilor depuse de contribuabili pentru înlesnirile acordate etc.

Această anexă se completează cu soldurile conturilor în afara bilanțului specifice operațiunilor respective.

2.(14). Sectoarele instituționale potrivit manualului Sistemul European de Conturi (SEC 2010) sunt cele prevăzute la pct. 2.(10) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 465/2015.

În vederea întocmirii corecte a formularului „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de …” (anexa 40a la situațiile financiare), a formularului „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de …” (anexa 40b la situațiile financiare) și a formularului „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de …” (anexa 40c la situațiile financiare), instituțiile publice trebuie să dezvolte conturile contabile în analitice distincte, astfel încât acestea să poată furniza informații detaliate pe sectoare, precum și pe subsectoarele administrației publice: subsectorul administrație publică centrală, subsectorul administrație publică locală, subsectorul asigurări sociale.

2.(15). La situațiile financiare trimestriale în anul 2016, unitățile de învățământ preuniversitar ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite depun la unitatea administrativ-teritorială formularul „Bilanț”, cuprinzând toate activele, datoriile și capitalurile proprii, indiferent de sectorul sau sursa de finanțare a acestora.

De asemenea, unitățile de învățământ preuniversitar ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite, în bugetele cărora au fost aprobate credite bugetare aferente cluburilor sportive școlare fără personalitate juridică, iau măsuri în vederea includerii în situațiile financiare trimestriale în anul 2016 și a operațiunilor efectuate de acestea.

Formularul „Contul de rezultat patrimonial” (anexa 2 la situațiile financiare) ce se depune la unitatea administrativ- teritorială cuprinde veniturile și cheltuielile instituției efectuate din bugetul local.

„Situația fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situațiile financiare) ce se depune la unitatea administrativ-teritorială cuprinde și coloana 3 pentru finanțarea de la bugetul de stat în scop informativ, fără a fi adunată la coloana 1 – Total.

Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unitățile teritoriale ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, unitățile de învățământ preuniversitar întocmesc formularele: „Contul de execuție a bugetului de stat” (anexele 6 și 7 la situațiile financiare), „Contul de rezultat patrimonial” (anexa 2 la situațiile financiare) și „Situația fluxurilor de trezorerie” (anexele 3 și 4 la situațiile financiare), pe care le prezintă inspectoratelor școlare în vederea centralizării. Aceste formulare cuprind veniturile și cheltuielile instituției efectuate din bugetul de stat.

În mod experimental, unitățile de învățământ preuniversitar de stat întocmesc formularul „Bilanț” distinct pe cele două sectoare, buget de stat și, respectiv, buget local. O copie a formularului „Bilanț” întocmit experimental pentru sectorul buget de stat se depune în scop informativ și pentru verificare la inspectoratele școlare, fără a fi centralizat de acestea în bilanțul propriu. Acesta conține numai operațiunile din fonduri de la bugetul de stat derulate cu data de 1 ianuarie 2016, având ca solduri inițiale soldurile finale raportate la 31 decembrie 2015.

Bilanțul întocmit experimental pentru sectorul buget de stat depus de unitățile de învățământ preuniversitar de stat la inspectoratele școlare se centralizează distinct la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

2.(16). Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune depun trimestrial la Ministerul Finanțelor Publice formularul „Contul de execuție a bugetului instituției publice – Cheltuieli” (anexa 6 la situațiile financiare) și formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situațiile financiare).

2.(17).1. La instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat și la instituțiile de subordonare locală finanțate integral din bugetul local (sursa A), sumele recuperate în anul curent care provin din finanțarea bugetară a anilor precedenți se evidențiază cu ajutorul contului 4480100 „Alte datorii față de buget” (461,117 etc. = 44801).

Scăderea datoriei către bugetul de stat sau bugetul local se înregistrează pe baza extrasului de cont care confirmă încasarea sumei în contul de venituri al bugetului de stat 20.A.36.32.01 „Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți” sau în conturile de venituri ale bugetului local 21.A.36.32.02(03) deschise la Trezoreria Statului (44801 = 461,117 etc.). Sumele încasate în aceste conturi nu se raportează în Situația fluxurilor de trezorerie (anexa 3 la situațiile financiare).

Sumele încasate se raportează în conturile de execuție și în Situația fluxurilor de trezorerie ale instituțiilor publice care evidențiază în contabilitate veniturile bugetului respectiv.

2.(17).2. În cazul instituțiilor publice care au bugete de venituri și cheltuieli, sumele recuperate în anul curent care provin din finanțarea bugetară a anilor precedenți, încasate pe codurile de venituri 36.xx.32, se evidențiază în conturile contabile de venituri bugetare ale bugetelor respective și se raportează în Conturile de execuție – Venituri (anexele 5, 9, 12, 17 la situațiile financiare) și în Situația fluxurilor de trezorerie (anexa 3 la situațiile financiare).

2.(18). Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, eventualele sume reprezentând contribuții la pensii private aferente anului 2015 transferate de casele sectoriale de pensii din bugetul asigurărilor sociale de stat se evidențiază în contabilitatea Casei de Pensii a Municipiului București pe baza documentelor justificative prin care s-a efectuat virarea sumelor și a extraselor de cont eliberate de Trezoreria Statului puse la dispoziție acesteia de către casele sectoriale.

2.(19). Soldul inițial debitor al contului 4890101 rezultat din închiderea la 31 decembrie 2015 a contului de excedent al bugetului de stat (52002), reprezentând venituri ale bugetului de stat (52001), se raportează în bilanț la rândul cu codul 21 „Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări” și, respectiv, rândul cu codul 21.1 „Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent”. Soldul debitor poate fi negativ în situația în care restituirile din venituri sunt mai mari decât încasările. La aceleași rânduri, Trezoreria Centrală a Statului completează soldul inițial debitor al contului 4890301 reprezentând deficitul bugetului de stat (52002) stabilit la 31 decembrie 2015, preluat din extrasul de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală.

Soldul inițial creditor al contului 4890201 rezultat din închiderea la 31 decembrie 2015 a contului de deficit al bugetului de stat (52002) reprezentând cheltuieli ale bugetului de stat (770), la instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, precum și la alte instituții publice din administrația locală (unități de învățământ preuniversitar) și asigurări sociale (case de pensii) care efectuează plăți în limita creditelor deschise din bugetul de stat, se raportează în bilanț la rândul cu codul 60 „Datorii comerciale, avansuri și alte decontări” și, respectiv, rândul cu codul 60.1 „Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent”.

2.(20). Precizările privind dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice, prevăzute în cap. III la pct. 10 lit. b.5) și b.6) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare, rămân valabile și în anul 2016.

CAPITOLUL II

Depunerea situațiilor financiare trimestriale și a raportărilor financiare lunare

1. Situațiile financiare trimestriale întocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale, precum și de administrațiile județene ale finanțelor publice și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București pentru bugetele locale se depun la Ministerul Finanțelor Publice la termenul prevăzut la art. 36 alin. (7) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru trimestrul I – 10 mai, pentru trimestrul II – 9 august, iar pentru trimestrul III – 9 noiembrie 2016.

2. Situațiile financiare trimestriale întocmite de instituțiile publice de subordonare centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari și terțiari de credite se depun la instituțiile ierarhic superioare, potrivit prevederilor art. 36 alin. (8) și (9) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. Situațiile financiare trimestriale întocmite de instituțiile de subordonare locală ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite se depun la administrațiile județene ale finanțelor publice și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, potrivit prevederilor art. 36 alin. (10) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4.1. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome, precum și unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanțare, întocmesc raportările financiare lunare potrivit:

– cap. II „Raportări financiare lunare” din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013;

– cap. II pct. 4.1 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 465/2015;

– la raportarea lunară a indicatorilor din bilanț se au în vedere și rândurile 22.1 „Avansuri acordate” și 61.1 „Avansuri primite”.

4.2. Termenele de depunere la Ministerul Finanțelor Publice a raportărilor financiare lunare în anul 2016 sunt cele prevăzute la cap. III „Depunerea situațiilor financiare trimestriale și a raportărilor financiare lunare” din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.

5. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome, precum și unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanțare, transmit raportările financiare lunare și în format electronic, însoțite de o adresă de înaintare scanată și semnată de conducătorul instituției publice și de conducătorul compartimentului financiar – contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.

6. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome, precum și unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate acestora, care raportează lunar conturile de execuție bugetară solicitate prin prezentele norme metodologice și indicatori din bilanț, vor urmări concordanța datelor lunare transmise cu cele raportate prin situațiile financiare trimestriale. În cazul unor diferențe majore, se vor comunica cauzele acestor diferențe, precum și corecția datelor raportate.

7. Sancțiunile pentru nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice cu privire la întocmirea, semnarea și depunerea la Ministerul Finanțelor Publice și la unitățile teritoriale ale acestuia, precum și la instituțiile publice ierarhic superioare a situațiilor financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor publice sunt prevăzute la art. 42 alin. (1) și (8) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

8. Situațiile financiare trimestriale și anuale/Raportările financiare lunare întocmite la nivelul activităților de trezorerie și contabilitate publică din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București se semnează de persoanele care au calitatea de ordonatori terțiari de credite ai bugetului Trezoreriei Statului și ai bugetului Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale și de conducătorul compartimentului financiar-contabil (serviciul contabilitatea generală a statului/serviciul administrarea și contabilitatea contului curent al trezoreriei) sau de alte persoane cărora le-a fost delegată exercitarea acestor competențe.

9. În măsura în care, în situațiile financiare centralizate întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice și instituții publice autonome, inclusiv în cele întocmite pentru activitatea proprie de către ordonatorii principali de credite care nu au alte instituții subordonate, precum și în situațiile financiare centralizate întocmite de către administrațiile județene ale finanțelor publice și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice pentru bugetele locale, depuse la Ministerul Finanțelor Publice, se constată necorelări între formulare sau în cadrul formularelor, generate de aplicarea normelor aprobate prin prezentul ordin, se autorizează Direcția de metodologie contabilă instituții publice din cadrul Direcției generale trezorerie și contabilitate publică din Ministerul Finanțelor Publice să emită precizări în aplicarea acestor norme metodologice, la solicitarea instituțiilor publice.