În Monitorul Oficial nr. 253 din 16 aprilie a.c. a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.


Codul insolvenței. Legea nr. 85/2014. Comentariu pe articole. Ediția 5 este acum Legalis®. Comandă cartea în Raftul Legalis®


În extras
Obiect

Art. 1.

Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte măsuri pentru protejarea mediului şi a sănătăţii populaţiei prin prevenirea sau reducerea efectelor negative ale generării şi gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare DEEE, prin reducerea efectelor globale ale utilizării resurselor şi prin îmbunătăţirea eficienţei utilizării acestor resurse, potrivit prevederilor art. 1 şi 4 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, pentru a contribui astfel la o dezvoltare durabilă.

Domeniu de aplicare

Art. 2.

(1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică echipamentelor electrice şi electronice, denumite în continuare EEE, după cum urmează:

a) până la data de 14 august 2018, pentru EEE incluse în categoriile prevăzute în anexa nr. 1, cu excepţia celor prevăzute la art. 4;

b) de la data de 15 august 2018, pentru toate EEE clasificate în categoriile prevăzute în anexa nr. 2, cu excepţia celor prevăzute la art. 4 şi 5.

(2) Anexa nr. 3 cuprinde lista EEE care fac parte din categoriile prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Anexa nr. 4 cuprinde lista EEE care fac parte din categoriile prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3.

Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică fără a aduce atingere prevederilor legislaţiei privind siguranţa şi sănătatea, legislaţiei privind produsele chimice, în special Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, precum şi legislaţiei privind gestionarea deşeurilor şi legislaţiei privind proiectarea produselor.

Art. 4.

Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică pentru următoarele EEE:

a) echipamente necesare pentru protecţia intereselor naţionale esenţiale de securitate, inclusiv armele, muniţiile şi materialul de război destinate scopurilor specific militare;

b) echipamente care sunt proiectate şi instalate special ca parte a unui alt tip de echipament ce este exclus sau nu intră în domeniul de aplicare al prezentei ordonanţe de urgenţă, care îşi pot îndeplini rolul doar dacă sunt incluse în echipamentul respectiv;

c) becuri cu filament.

Art. 5.

În plus faţă de echipamentele prevăzute la art. 4, începând cu data de 15 august 2018, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică pentru următoarele EEE:

a) echipamente proiectate pentru a fi trimise în spaţiu;

b) unelte industriale fixe de mari dimensiuni;

c) instalaţii fixe de mari dimensiuni, cu excepţia echipamentelor care sunt în astfel de instalaţii, dar care nu sunt special proiectate şi instalate ca parte a instalaţiilor respective;

d) mijloace de transport de persoane sau de marfă, cu excepţia vehiculelor electrice cu două roţi care nu sunt omologate;

e) echipamente mobile fără destinaţie rutieră accesibile exclusiv pentru uz profesional;

f) echipamente proiectate special doar în scopuri de cercetare şi dezvoltare şi accesibile doar în cadrul unor tranzacţii între întreprinderi;

g) dispozitive medicale şi dispozitive medicale pentru diagnostic în vitro, atunci când se preconizează că aceste dispozitive vor fi infectate înaintea încheierii ciclului de viaţă, precum şi dispozitive medicale implantabile active.

Definiţii

Art. 6.

(1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, semnificaţia termenilor şi expresiilor specifice este prevăzută în anexa nr. 5.

(2) Definiţiile prevăzute la alin. (1) utilizate în prezenta ordonanţă de urgenţă se completează cu definiţiile din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată.

Proiectarea produsului

Art. 7.

Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului promovează cooperarea dintre producători şi reciclatori pentru identificarea de măsuri care să promoveze proiectarea şi producerea de EEE, în special pentru a facilita reutilizarea, demontarea şi valorificarea acestora sau a componentelor şi materialelor atunci când devin DEEE, fără a aduce atingere cerinţelor privind buna funcţionare a pieţei şi proiectarea produselor, inclusiv prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 55/2011 privind stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic.

Art. 8.

Producătorii care introduc în fabricaţie EEE sunt obligaţi:

a) să aplice cerinţele de proiectare ecologică ce facilitează reutilizarea şi tratarea DEEE prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 55/2011;

b) să nu împiedice reutilizarea DEEE prin caracteristici specifice de proiectare sau prin procedee specifice de fabricare, cu excepţia cazului în care aceste caracteristici specifice de proiectare sau procedee specifice de fabricare prezintă avantaje determinante, de exemplu, în ceea ce priveşte protecţia mediului şi/sau cerinţele de siguranţă.

Colectarea separată

Art. 9.

(1) Pentru a asigura tratarea corectă a tuturor DEEE colectate şi pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare separată a DEEE, preluarea DEEE provenite de la gospodăriile particulare se realizează de către:

a) serviciul public de colectare a DEEE organizat potrivit art. 36 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) distribuitori, potrivit prevederilor art. 11;

c) centre de colectare organizate de operatori economici autorizaţi pentru colectarea DEEE care acţionează în baza unui contract cu producători/organizaţii colective sau a unui contract cu operatori economici care desfăşoară operaţii de tratare a DEEE în numele producătorilor/organizaţilor colective.

(2) Activitatea desfăşurată de distribuitori potrivit prevederilor alin. (1) lit. b) nu se supune cerinţelor de înregistrare sau de autorizare prevăzute în Legea nr. 211/2011, republicată.

(3) Distribuitorii prevăzuţi la alin. (1) lit. b) sunt obligaţi să predea DEEE colectate către centrele de colectare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) sau direct operatorilor economici care desfăşoară activităţi de tratare a DEEE în vederea valorificării, în numele producătorilor.

(4) Centrele de colectare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) au obligaţia de a prelua toate DEEE de la deţinători şi distribuitori, în mod gratuit, şi de a asigura evidenţa DEEE intrate şi ieşite din centrele de colectare, inclusiv a DEEE încredinţate în vederea pregătirii pentru reutilizare unităţilor specializate pentru desfăşurarea acestei activităţi.

(5) Se interzice eliminarea DEEE sub formă de deşeuri municipale nesortate, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (4) pct. 3 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, precum şi predarea DEEE către, respectiv, preluarea DEEE de către alţi operatori economici decât cei prevăzuţi la alin. (1).