În Monitorul Oficial nr. 384 din 23 mai a.c. a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.


Timp de 10 zile puteti evalua GRATUIT continutul Legalis 2.0 – Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie.
Afla totul despre cele mai noi module Legalis 2.0: Dreptul UE si CEDO | Drept Public


Text integral

Având în vedere că anul 2014 este un an de tranziţie, pe parcursul căruia statele membre trebuie să pregătească punerea în aplicare integrală a reformei politicii agricole comune, prin Regulamentul (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014, fiind stabilite anumite dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), privind resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014, precum şi cu privire la aplicarea sistemelor de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune pentru anul 2014,

totodată, întrucât Regulamentul (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 prevede ca România să decidă până la data de 1 februarie 2014 că nu se acordă în 2014 nicio plată directă naţională complementară, pentru a putea acorda ajutoare naţionale tranzitorii,

având în vedere că modificarea sistemelor de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune pentru anul 2014 vizează o schemă de plată naţională tranzitorie în locul plăţilor naţionale directe complementare care se aplică în prezent,

în considerarea faptului că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în calitate de autoritate competentă, este responsabilă cu implementarea schemelor de plăţi şi elaborarea formularisticii şi documentaţiei necesare aferente accesării acestor ajutoare pentru agricultori,

luând în considerare calendarul de depunere de către fermieri a cererii unice de plată pe suprafaţă pentru campania 2014, care este 3 martie 2014–10 iunie 2014 şi cuprinde două perioade, prima perioadă 3 martie–15 mai 2014, fără aplicarea de penalizări, respectiv perioada 16 mai–10 iunie 2014, cu aplicarea de penalizări de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, care se calculează la suma cuvenită ca plăţi pe suprafaţă conform art. 23 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, se impune modificarea urgentă şi armonizarea în consecinţă a dispoziţiilor legale existente care reglementează acest domeniu, astfel încât fermierii să poată beneficia de sprijin financiar pentru desfăşurarea activităţii agricole în vederea menţinerii competitivităţii acestora pe piaţa comunitară.

Ţinând cont de faptul că prezenta ordonanţă de urgenţă creează cadrul juridic pentru alte acte normative care reglementează condiţiile implementării schemelor de plăţi menţionate, neadoptarea acesteia ar conduce la disfuncţionalităţi în procesul de accesare a formelor de sprijin financiar.

Având în vedere faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor de reglementare propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va avea ca efect imposibilitatea respectării calendarului stabilit prin legislaţia comunitară din domeniu referitor la perioada de depunere a cererilor de plată, cu impact asupra celor peste un milion de beneficiari ai acestor scheme,

ţinând cont de faptul că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol unic

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din data de 29 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) Schema de ajutoare naţionale tranzitorii.“

2. După articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 21 şi 22, cu următorul cuprins:

Art. 21

(1) În anul 2014 se pot acorda ajutoare naţionale tranzitorii, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli în sectoarele prevăzute la art. 2 lit. b) şi c).

(2) Condiţiile de acordare a ajutoarelor prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător cu cele prevăzute pentru acordarea plăţilor naţionale directe complementare aferente anului 2013.

Art. 22

În anul 2014, acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii, aşa cum sunt prevăzute la art. 21, se face în condiţiile art. 6 pct. 14 din Regulamentul (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014.“

3. La articolul 7 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) să respecte normele de ecocondiţionalitate: bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) şi cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor, reglementate prin legislaţia naţională, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei şi pentru activitatea agricolă pe care o desfăşoară;“.

4. La articolul 7, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Responsabilitatea privind valabilitatea şi legalitatea documentelor menţionate la alin. (5) aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz.“

5. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Cuantumul ajutoarelor naţionale tranzitorii prevăzute la art. 21se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în limita sumelor alocate de la bugetul de stat şi a plafoanelor maximale aprobate României cu această destinaţie de către Comisia Europeană.“

6.Articolul 121se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 121

Sumele necuvenite acordate sub formă de sprijin din fondurile europene şi/sau din fondurile publice naţionale aferente acestora se recuperează cu aplicarea accesoriilor fiscale calculate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.“

7. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

Art. 131

Modul de implementare, condiţiile specifice, criteriile de eligibilitate şi termenii de referinţă pentru aplicarea schemelor de ajutoare naţionale tranzitorii prevăzute la art. 21se aplică în mod corespunzător cu cele prevăzute pentru plăţile naţionale directe complementare aferente anului 2013, aprobate prin ordine ale ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.“