În Monitorul Oficial nr. 252 din 8 aprilie a.c. a fost publicată Legea nr. 32/2014 ratificarea Tratatului privind comerţul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York la 3 iunie 2013.


Timp de 10 zile puteti evalua GRATUIT continutul Legalis 2.0 – Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie.
Afla totul despre cele mai noi module Legalis 2.0: Dreptul UE si CEDO | Drept Public


În extras:

TRATAT privind comerţul cu arme

Preambul

Statele părţi la prezentul tratat,

ţinând cont de scopurile şi principiile Cartei Naţiunilor Unite,

reamintind articolul 26 al Cartei Naţiunilor Unite, care urmăreşte promovarea stabilirii şi menţinerii păcii şi securităţii internaţionale prin alocarea minimă către armament a resurselor umane şi economice ale lumii,

subliniind necesitatea de a preveni şi eradica comerţul ilicit de arme convenţionale şi de a împiedica deturnarea acestora către comerţul ilicit sau către utilizări finale şi utilizatori finali neautorizaţi, în special în scopul comiterii de acte teroriste,

recunoscând interesele legitime de ordin politic, de securitate, economice şi comerciale ale statelor în comerţul internaţional cu arme convenţionale,

reafirmând dreptul suveran al oricărui stat de a reglementa şi controla armele convenţionale exclusiv pe teritoriului său, în conformitate cu propriul sistem legal sau constituţional,

cunoscând că pacea şi securitatea, dezvoltarea şi drepturile omului sunt piloni ai sistemului Naţiunilor Unite şi fundamentul securităţii colective şi recunoscând că dezvoltarea, pacea şi securitatea şi drepturile omului sunt interdependente şi se susţin mutual,

reamintind Liniile directoare privind transferurile internaţionale de arme elaborate de Comisia pentru Dezarmare a Naţiunilor Unite şi adoptate de către Adunarea Generală prin Rezoluţia 46/36H din 6 decembrie 1991,

luând notă de contribuţia adusă de Programul de acţiune al Naţiunilor Unite pentru prevenirea, combaterea şi eliminarea traficului ilicit cu arme uşoare în toate aspectele de Protocolul împotriva fabricării şi traficului ilegale de arme de foc, de piese şi de componente ale acestora, precum şi de muniţii, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, şi de Instrumentul internaţional care permite statelor să identifice şi să urmărească, rapid şi sigur, armele de calibru mic şi armamentele uşoare,

recunoscând consecinţele de securitate, sociale, economice şi umanitare ale comerţului ilicit şi ale comerţului nereglementat cu arme convenţionale,

conştienţi că civilii, în special femeile şi copiii, reprezintă marea majoritate a persoanelor afectate de conflictele armate şi violenţa armată,

recunoscând şi dificultăţile cu care se confruntă victimele unui conflict armat şi nevoia acestora pentru o îngrijire adecvată, readaptare şi reintegrare socială şi economică,

subliniind că nimic din prezentul tratat nu împiedică statele de la adoptarea şi menţinerea unor măsuri suplimentare efective pentru a promova realizarea obiectivului şi scopului prezentului tratat,

conştienţi de faptul că comerţul, posesia şi folosirea anumitor arme convenţionale în special pentru activităţi recreative, culturale, istorice şi sportive sunt licite şi legale, în cazul în care un astfel de comerţ, posesie şi utilizare sunt autorizate sau protejate prin lege,

conştienţi, de asemenea, de rolul pe care îl pot juca organizaţiile regionale în sprijinirea statelor părţi, la cerere, în implementarea prezentului tratat,

recunoscând că societatea civilă, în special organizaţiile nonguvernamentale şi sectorul industrial, pot contribui în mod activ, din proprie iniţiativă, la creşterea conştientizării obiectului şi scopului tratatului şi la realizarea acestora,

considerând că reglementarea comerţului internaţional cu arme convenţionale şi prevenirea deturnării acestora nu ar trebui să împiedice cooperarea internaţională şi comerţul licit de materiale, echipamente şi tehnologie pentru scopuri paşnice,

subliniind dorinţa de a obţine adeziunea universală la acest tratat, hotărâte să acţioneze în conformitate cu următoarele principii:

Principii

– dreptul natural la legitima apărare, individuală sau colectivă, recunoscut tuturor statelor în articolul 51 din Carta Naţiunilor Unite;

– reglementarea diferendelor internaţionale prin mijloace paşnice astfel încât pacea, securitatea şi justiţia internaţională să nu fie periclitate, în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din Carta Naţiunilor Unite;

– abţinerea, în relaţiile lor internaţionale, de la ameninţarea sau utilizarea forţei împotriva integrităţii teritoriale sau independenţei politice a oricărui stat, sau în orice altă manieră neconformă cu scopurile Organizaţiei Naţiunilor Unite, conform articolului 2 alineatul (4) din Carta Naţiunilor Unite;

– neamestecul în probleme care sunt exclusiv în jurisdicţia internă a oricărui stat, conform articolului 2 alineatul (7) al Cartei Naţiunilor Unite;

– obligaţia de a respecta şi a asigura respectarea dreptului internaţional umanitar, în conformitate cu convenţiile de la Geneva din 1949, precum şi respectarea şi asigurarea respectării drepturilor omului, în conformitate, printre altele, cu Carta Naţiunilor Unite şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului;

– responsabilitatea fiecărui stat, conform obligaţiilor sale internaţionale, de a reglementa comerţul internaţional cu arme convenţionale, de a preveni deturnarea acestora, şi, în primul rând, de a institui şi aplica un sistem naţional de control corespunzător;

– respectarea interesului legitim al fiecărui stat de a achiziţiona arme convenţionale pentru a-şi exercita dreptul la legitimă apărare şi să poată contribui la operaţiuni de menţinere a păcii şi de a produce, exporta, importa şi transfera arme convenţionale;

– necesitatea aplicării acestui tratat de manieră coerentă, obiectivă şi nediscriminatorie,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Obiect şi scop

Prezentul tratat are ca obiect:

– instituirea normelor comune celor mai stricte pentru reglementarea sau îmbunătăţirea reglementării comerţului internaţional cu arme convenţionale;

– prevenirea şi eradicarea comerţului ilicit cu arme convenţionale şi prevenirea deturnării acestora;

pentru a:

– contribui la pacea, securitatea şi stabilitatea internaţionale şi regionale;

– reduce suferinţa umană;

– promova cooperarea, transparenţa şi acţiunea responsabilă a statelor părţi în comerţul internaţional cu arme convenţionale, dezvoltând în acest mod încrederea reciprocă între state.

ARTICOLUL 2

Domeniu de aplicare

1. Prezentul tratat se aplică armelor convenţionale din următoarele categorii:

a) tancuri de luptă;

b) vehicule blindate de luptă;

c) sisteme de artilerie de calibru mare;

d) avioane de luptă;

e) elicoptere de atac;

f) nave de război;

g) rachete şi lansatoare de rachete;

h) arme de calibru mic şi armamente uşoare.

2. În scopul prezentului tratat, activităţile de comerţ internaţional cuprind exportul, importul, tranzitul, transbordarea şi brokerajul, denumite în continuare transfer.

3. Prezentul tratat nu se aplică transportului internaţional de către orice stat parte sau în numele său de arme convenţionale destinate uzului propriu, cu condiţia ca acestea să rămână în proprietatea acelui stat.