În Monitorul Oficial nr. 249 din 7 aprilie a.c. a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 225/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice.


Timp de 10 zile puteti evalua GRATUIT continutul Legalis 2.0 – Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie.
Afla totul despre cele mai noi module Legalis 2.0: Dreptul UE si CEDO | Drept Public


În extras:

În sensul prezentelor norme metodologice, denumite în continuare normele, termenii de mai jos au următoarea semnificaţie:

a)suportabilitate – reprezintă posibilitatea ca proiectul de investiţii publice să beneficieze de resursele financiare necesare acoperirii costurilor sau, după caz, posibilitatea ordonatorului principal de credite de a asigura fondurile necesare realizării proiectului de investiţii publice în orizontul de timp aferent, conform estimărilor;

b)sustenabilitate – reprezintă posibilitatea ordonatorului principal de credite de a achita obligaţiile de plată asumate în perioada implementării proiectului de investiţii publice, evaluată ca sumă a fluxurilor anuale. Pentru ca un proiect de investiţii publice să fie considerat sustenabil financiar, fluxul financiar înregistrat în fiecare an trebuie să fie pozitiv. Sustenabilitatea proiectului propus va fi evaluată şi din punctul de vedere al încadrării obiectivului în politicile de investiţii generale, sectoriale sau regionale.

Principalele etape în realizarea proiectelor de investiţii publice semnificative sunt detaliate la art. 3–9.

(1) Etapa de identificare a proiectului de investiţii publice semnificative presupune:

a) elaborarea studiilor de prefezabilitate, memoriilor tehnico-economice sau a notelor de fundamentare ale proiectelor de investiţii publice, în forma stabilită de prevederile legale în vigoare;

b) analizarea de către ordonatorul principal de credite a programului de investiţii publice existent, ce include, după caz, proiectele de investiţii publice semnificative prioritizate, din punct de vedere al alocaţiilor bugetare şi al necesarului de finanţat, în sume existente şi estimate pentru anii următori, până la sfârşitul perioadei estimate de implementare a proiectului de investiţii propus, pentru care a fost elaborat studiul de prefezabilitate;

c) transmiterea de către ordonatorul principal de credite a studiilor de prefezabilitate, memoriilor tehnico-economice sau a notelor de fundamentare întocmite în etapa de identificare a proiectului de investiţii publice, împreună cu celelalte informaţii menţionate la prezentul alineat, către Ministerul Finanţelor Publice pentru analiză, evaluare şi avizare;

d) transmiterea de către ordonatorul principal de credite către Ministerul Finanţelor Publice, în scopul evaluării sustenabilităţii şi suportabilităţii proiectului de investiţii publice aflat în faza de proiectare de studiu de prefezabilitate, în plus faţă de informaţiile şi documentele specificate la lit. b) şi c), şi a informaţiilor referitoare la eşalonarea valorii estimate a investiţiei pe durata estimată din punct de vedere tehnic de realizare a investiţiei, precum şi a perioadei estimate pentru implementarea proiectului de investiţii publice propus.

(2) Documentaţia se transmite în format electronic, la o adresă de corespondenţă electronică ce va fi indicată, sub semnătură electronică, însoţită de o solicitare din partea ordonatorului principal de credite adresată Ministerului Finanţelor Publice; în cazul în care ordonatorul nu deţine semnătură electronică, documentaţia va fi transmisă pe suportul hârtie.

(3) Ministerul Finanţelor Publice procedează la analizarea şi evaluarea din punctul de vedere al suportabilităţii şi sustenabilităţii proiectului de investiţii publice propus, pe baza informaţiilor furnizate, şi la emiterea şi comunicarea avizului către ordonatorul principal de credite solicitant.

(4) Ministerul Finanţelor Publice emite avizul în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii tuturor informaţiilor solicitate.

(5) În cazul avizului favorabil, ordonatorul principal de credite este autorizat să treacă la faza de elaborare a studiului de fezabilitate.

Etapa de elaborare sau, după caz, actualizare şi aprobare a studiului de fezabilitate presupune:

a) elaborarea sau actualizarea studiului de fezabilitate, după caz;

b) transmiterea de către ordonatorul principal de credite a documentaţiei tehnico-economice în vederea obţinerii avizului Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe conform art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, cu modificările ulterioare;

c) aprobarea documentaţiei tehnico-economice, conform prevederilor legale în vigoare.

(1) Un proiect de investiţii publice semnificativ nou este considerat a fi pregătit dacă, în urma evaluării prin aplicarea criteriilor de prioritizare prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, îndeplineşte cumulativ condiţia de a obţine un punctaj total minim de 59 puncte şi condiţia de a obţine cel puţin:

a) 5 puncte la criteriul 1.1;

b) 5 puncte la criteriul 1.2;

c) 10 puncte la criteriul 2.1;

d) 10 puncte la criteriul 2.2;

e) 10 puncte la criteriul 2.3;

f) 10 puncte la criteriul 3.1;

g) 5,5 puncte la criteriul 4.1;

h) 3,5 puncte la criteriul 4.2.

(2) În cazul în care din evaluarea proprie a ordonatorului principal de credite rezultă că proiectul de investiţii publice semnificativ nou nu îndeplineşte cerinţele minime privind gradul de pregătire, conform alin. (1), ordonatorul principal de credite procedează la efectuarea tuturor demersurilor necesare aducerii proiectului de investiţii publice la un nivel de pregătire corespunzător.

(3) Ordonatorii principali de credite vor promova spre avizare şi aprobare, în scopul selecţiei şi bugetarii, doar acele proiecte de investiţii publice semnificative noi care îndeplinesc cerinţele prezentului articol.