În Monitorul Oficial nr. 141 din 26 februarie a.c. a fost publicată Hotărârea Camerei Deputaților nr. 6/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru operaţiunile de plată pe bază de card – COM (2013) 550.


Timp de 10 zile puteti evalua GRATUIT continutul Legalis 2.0 – Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie.
Afla totul despre cele mai noi module Legalis 2.0: Dreptul UE și CEDO | Drept Public


În extras

Articol unic

Luând în considerare Proiectul de opinie nr. 4 c-19/83, adoptat de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 19 februarie 2014,

1. Camera Deputaţilor ia act că propunerea face parte din iniţiativele menite să pună în aplicare Agenda digitală, parte, la rândul său, a Strategiei Europa 2020, şi se adaugă unui pachet mai larg de măsuri legislative privind serviciile de plată, urmând să completeze şi să actualizeze cadrul juridic existent; consideră că propunerea este coerentă cu Agenda digitală, în particular cu obiectivul creării unei pieţe unice digitale.

2. Camera Deputaţilor susţine punctul de vedere al Parlamentului European potrivit căruia, în contextul crizei actuale, piaţa digitală este o oportunitate importantă pentru creşterea economică, crearea de locuri de muncă şi relansarea consumului, cu precizarea că Uniunea Europeană trebuie să continue eforturile pentru a institui o piaţă internă digitală completă.

3. Camera Deputaţilor susţine punctul de vedere al Parlamentului European potrivit căruia este esenţial, pe de o parte, să se elimine obstacolele existente şi, pe de altă parte, să se încurajeze încrederea consumatorilor; în acest sens, existenţa unei pieţe unice europene a plăţilor efectuate cu cardul, pe internet şi de pe telefonul mobil, neutră şi sigură, care să faciliteze libera concurenţă şi inovarea, este esenţială pentru realizarea unei veritabile pieţe unice digitale şi ar putea aduce o contribuţie majoră la creşterea încrederii consumatorilor.

4. Camera Deputaţilor constată că se perpetuează practici de excludere a cetăţenilor europeni de la accesul la anumite sectoare ale pieţei interne şi că opoziţia dintre libertatea întreprinderii de a decide în ce regiune doreşte să activeze şi dreptul consumatorilor de a nu fi discriminaţi de refuzul de a furniza servicii numai pe motive de cetăţenie sau loc de reşedinţă reprezintă încă un fapt de viaţă.

5. Camera Deputaţilor observă că în mediul digital, extrem de dinamic, fiecare progres în tehnologie pare a genera o nouă formă de discriminare sau a facilita formele tradiţionale de discriminare, în loc să determine creşterea calităţii vieţii sociale, prin aplicarea principiilor şi respectarea valorilor Uniunii Europene.

6. Camera Deputaţilor reaminteşte că articolul 18 din TFUE interzice discriminarea pe motive de cetăţenie şi că interzicerea practicilor discriminatorii are scopul de a asigura integritatea pieţei, iar criteriul reşedinţei ar putea fi văzut ca un caz de discriminare indirectă pe motiv de cetăţenie.

7. Camera Deputaţilor ia act de evaluarea instituţiilor europene potrivit căreia veniturile obţinute din comisioanele interbancare multilaterale (CIM) sunt în multe cazuri prea ridicate comparativ cu costul pe care ar trebui să îl acopere, iar măsurile pentru ca CIM-urile să nu denatureze concurenţa prin crearea de obstacole în calea noilor participanţi la piaţă şi a inovării ar trebui stabilite prin regulament.

8. Camera Deputaţilor ia act de Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 24 mai 2012 în „cauza MasterCard“, potrivit căreia comisionul interbancar multilateral (CIM) poate fi considerat anticoncurenţial.

9. Camera Deputaţilor ia act de faptul că în România nivelul comisioanelor suportate de comercianţi variază între 0,5% şi 1,9% din valoarea unei tranzacţii cu cardul de debit sau de credit, acoperind atât cheltuielile de emitere, cât şi cheltuielile de acceptare la plată a cardurilor, şi că nivelul comisionului creşte în funcţie de serviciile/beneficiile auxiliare oferite de emitenţi la utilizarea cardurilor.

10. Camera Deputaţilor susţine regulamentul din perspectiva aplicării prevederilor care vizează reducerea comisioanelor multilaterale interbancare şi a asigurării transparenţei comisioanelor aplicate operaţiunilor de plată pe bază de card.

11. Camera Deputaţilor salută măsurile care permit comercianţilor să accepte la plată doar cardurile cu costuri mai reduse, apreciind că acest demers este în beneficiul consumatorilor prin reducerea costurilor comercianţilor care acceptă plata cu cardul şi, respectiv, a preţurilor bunurilor şi serviciilor furnizate de aceşti comercianţi.

12. Camera Deputaţilor semnalează că în România numărul persoanelor care utilizează serviciile bancare este totuşi redus, mai ales în mediul rural, iar nivelul scăzut al salariului mediu, comparativ cu cel înregistrat în ţările europene dezvoltate, nu asigură nici atingerea masei critice de utilizatori ai cardurilor şi nici veniturile necesare instituţiilor emitente pentru acoperirea costurilor de emitere, procesare şi decontare a acestora.

13. Camera Deputaţilor semnalează, în acelaşi context, că în România utilizarea cu preponderenţă a numerarului, în aproximativ 95% din totalul plăţilor de vânzare cu amănuntul, pentru plata bunurilor şi serviciilor oferite consumatorilor nu va permite, pe termen mediu, o reducere importantă a preţului final al acestor bunuri şi servicii, chiar în condiţiile în care nivelul comisioanelor interbancare asociate plăţilor cu cardul de consum s-ar diminua ca urmare a punerii în aplicare a reglementării propuse.

14. Camera Deputaţilor consideră că, din motivele expuse mai sus, aplicarea unor comisioane multilaterale interbancare pentru operaţiunile de plată pe bază de card la nivelul maxim prevăzut de regulament şi la termenele de punere în aplicare propuse de acesta, de către prestatorii de servicii de plată care operează pe teritoriul României, nu poate asigura atingerea obiectivelor avute în vedere de actul normativ.

15. Camera Deputaţilor reiterează punctele de vedere exprimate cu prilejul examinării propunerii în cadrul mecanismului de alertă timpurie, când arăta că:

– recunoaşte că realizarea unei pieţe interne pe deplin funcţionale în domeniul cardurilor de plată a fost împiedicată de aplicarea pe scară largă a anumitor reguli şi practici comerciale restrictive;

– subliniază contribuţia importantă pe care plăţile electronice şi plăţile prin telefonul mobil o au în cadrul luptei pentru combaterea economiei gri şi, în special, a evaziunii fiscale;

– susţine limitarea aplicării „regulii privind acceptarea tuturor cardurilor“, în condiţiile în care se vor interzice discriminările în funcţie de banca emitentă sau de provenienţa deţinătorului de card ori între cardurile care aplică acelaşi nivel al comisioanelor interbancare;

– recunoaşte că aceste restricţii generează, printre altele, şi o lipsă de informare a consumatorilor şi a comercianţilor cu amănuntul cu privire la costurile şi la stabilirea preţurilor aferente operaţiunilor, ceea ce reduce rezultatele pieţei sub nivelul optim;

– salută efortul de a se asigura o mai mare transparenţă şi o mai bună informare a consumatorului cu privire la suprataxele şi taxele suplimentare pentru diversele metode de plată, întrucât comercianţii includ adesea costurile tranzacţiei în preţurile produselor şi serviciilor lor;

– accentuează importanţa organizării unor campanii de informare la nivel european, în scopul sensibilizării consumatorilor cu privire la opţiunile disponibile pe piaţă şi la condiţiile şi cerinţele pentru plăţi electronice sigure;

– salută măsurile menite să pună capăt practicii frecvente de discriminare a consumatorilor europeni, ale căror plăţi pentru tranzacţiile electronice transfrontaliere nu sunt acceptate din cauza provenienţei acestora;

– susţine interzicerea aplicării oricărei reguli care i-ar împiedica sau i-ar descuraja pe comercianţi să îşi orienteze clienţii către instrumente de plată mai eficiente sau să divulge clienţilor lor taxele pe care le plătesc acceptanţilor de servicii de plată;

– consideră că încrederea consumatorilor reprezintă un factor esenţial şi că ar trebui să se asigure un nivel ridicat de securitate ca garanţie împotriva riscului de fraudă şi pentru a proteja datele sensibile şi cu caracter personal ale consumatorilor;

– consideră că responsabilitatea finală pentru măsurile de securitate asociate diferitelor metode de plată nu poate reveni clienţilor, că aceştia ar trebui să fie informaţi asupra precauţiilor în materie de securitate, iar instituţiile financiare ar trebui să îşi asume responsabilitatea pentru costurile legate de fraude, cu excepţia cazului în care sunt generate de client;

– recunoaşte că nu poate fi exclus cu certitudine un impact negativ asupra prestatorilor de servicii de plată şi a băncilor existente deja pe piaţă, dar crede că sporirea volumului operaţiunilor efectuate cu cardul şi economiile realizate în ceea ce priveşte gestionarea de numerar ar putea oferi băncilor cel puţin o compensare parţială a eventualelor pierderi provocate de plafonarea comisioanelor interbancare;

– recomandă Comisiei Europene să examineze posibilitatea de a completa propunerea de regulament cu prevederi care să exonereze cetăţenii europeni cu venituri reduse de plata comisioanelor legate de operaţiunile cu carduri bancare;

– recomandă aplicarea principiului transparenţei, promovat de altfel în propunerea de regulament, inclusiv pe calea unei informări cuprinzătoare a consumatorului, prin afişarea costurilor operaţiunii atât în cazul retragerilor de numerar, cât şi în cazul plăţilor cu cardul la comercianţi, atât înainte de efectuarea plăţii, pe ecranul ATM sau POS, cât şi după efectuarea plăţii, pe chitanţă.