În Monitorul Oficial nr. 95 din 6 februarie a.c. a fost publicată Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 130/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005.


Timp de 10 zile puteti evalua GRATUIT continutul Legalis 2.0 – Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie.
Afla totul despre cele mai noi module Legalis 2.0: Dreptul UE și CEDO | Drept Public


În extras:

Art. I

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 6 alineatul (4), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) 2 judecători de la tribunale, inclusiv tribunale specializate şi tribunale militare;

d) 2 judecători de la judecătorii.“

2. La articolul 6 alineatul (5), literele a), c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de la Direcţia Naţională Anticorupţie;

……….

c) 2 procurori de la parchetele de pe lângă tribunale, tribunale specializate şi tribunale militare;

d) un procuror de la parchetele de pe lângă judecătorii.“

3.Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13

(1) Consiliul se întruneşte în Plen şi în secţii ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui, a vicepreşedintelui sau a majorităţii membrilor Plenului ori, după caz, ai secţiilor.

(2) Ordinea de zi a lucrărilor Plenului, precum şi a fiecărei secţii se aprobă de către Plen, respectiv de către secţii, la propunerea preşedintelui sau, după caz, a vicepreşedintelui Consiliului.

(3) Proiectul ordinii de zi se publică, cu 3 zile înainte, pe pagina de internet a Consiliului; în proiect nu se includ cererile privind încuviinţarea percheziţiei, reţinerii, arestării preventive sau arestului la domiciliu cu privire la judecători, procurori ori magistraţi-asistenţi. Proiectul ordinii de zi poate fi modificat de către Plen sau, după caz, de către secţii, până la începerea şedinţei.

(4) Lucrările Plenului şi secţiilor Consiliului sunt, de regulă, publice. Plenul sau secţiile hotărăşte/hotărăsc, cu majoritate de voturi, situaţiile în care şedinţele nu sunt publice. Şedinţele secţiilor în care se soluţionează cererile privind încuviinţarea percheziţiei, reţinerii, arestării preventive sau arestului la domiciliu cu privire la judecători, procurori ori magistraţi-asistenţi, precum şi cele în care se soluţionează sesizările referitoare la buna reputaţie a judecătorilor şi procurorilor nu sunt publice.

(5) Hotărârile Consiliului, în Plen şi în secţii, se iau prin vot direct şi secret şi se motivează. Hotărârile Plenului privind cariera şi drepturile judecătorilor şi procurorilor se publică pe pagina de internet a Consiliului, în termen de 10 zile de la redactare.

(6) În situaţiile în care secţiile îndeplinesc rolul de instanţă de judecată în domeniul răspunderii disciplinare, la soluţionarea sesizărilor referitoare la buna reputaţie a judecătorilor şi procurorilor şi a cererilor privind încuviinţarea percheziţiei, reţinerii, arestării preventive sau arestului la domiciliu cu privire la judecători, procurori ori magistraţi-asistenţi, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi ministrul justiţiei nu au drept de vot.

(7) Hotărârile adoptate în Plen sau în secţii se redactează, de regulă, de către persoana însărcinată cu asigurarea lucrărilor de secretariat, în termen de 30 de zile de la pronunţare; hotărârile pot fi repartizate spre redactare şi unor persoane din cadrul compartimentului care a întocmit lucrarea ce a stat la baza hotărârii.

(8) Hotărârile secţiilor prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară, prin care s-a dispus suspendarea ori s-a respins cererea de suspendare din funcţie a judecătorului sau procurorului cercetat disciplinar ori, după caz, faţă de care se efectuează verificări privind îndeplinirea condiţiei de bună reputaţie, hotărârile prin care se constată îndeplinirea sau neîndeplinirea de către magistrat a condiţiei de bună reputaţie, precum şi cele prin care se dispune cu privire la suspendarea din funcţie sau interzicerea provizorie a exercitării unor atribuţii în temeiul art. 63 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se redactează de Biroul grefa secţiilor, în termen de cel mult 20 de zile de la pronunţare.

(9) Hotărârile secţiilor prin care au fost soluţionate cererile de avizare a percheziţiei, reţinerii, arestării preventive sau arestului la domiciliu se redactează de Biroul grefa secţiilor în ziua în care au fost adoptate.“

4.Articolul 141se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 141

Consiliul editează semestrial revista oficială «Justiţia în actualitate», care se comunică Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, celorlalte instanţe de judecată şi parchetelor de pe lângă acestea, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri.“

5. La articolul 19 alineatul (1), după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

„11. se pronunţă cu privire la menţinerea în activitate a judecătorilor şi procurorilor în cazurile prevăzute de art. 63 alin. (3) şi de art. 65 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;“.

6. La articolul 19 alineatul (1), după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 221, cu următorul cuprins:

„221. adoptă, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, regulamentul comun privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari;“.

7.Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20

(1) Hotărârile Plenului privind cariera şi drepturile judecătorilor şi procurorilor pot fi atacate cu contestaţie de orice persoană interesată, în termen de 15 zile de la comunicare sau de la publicare, la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

(2) Contestaţia se depune la Consiliu şi suspendă executarea hotărârii.

(3) Contestaţia şi hotărârea atacată, împreună cu dosarul cauzei, se transmit de îndată Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

(4) Hotărârea prin care se soluţionează contestaţia prevăzută la alin. (1) este definitivă.“

8. La articolul 21, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„10. dispun suspendarea din funcţie a judecătorilor şi procurorilor sau, după caz, interzicerea provizorie a exercitării anumitor atribuţii de către aceştia, până la soluţionarea definitivă a cauzei, în condiţiile Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.“

9. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26

(1) Judecătorii, procurorii şi magistraţii-asistenţi pot fi percheziţionaţi, reţinuţi, arestaţi la domiciliu sau arestaţi preventiv numai cu încuviinţarea secţiilor Consiliului.“

10. La articolul 26, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Secţiile Consiliului se pronunţă de îndată după primirea sesizării.“

11.Articolul 261se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 261

Cererile având ca obiect încuviinţarea percheziţiei, reţinerii, arestului la domiciliu sau arestării preventive a judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor-asistenţi se înregistrează într-un registru special nepublic, ţinut de Biroul grefa secţiilor, care va include: numărul curent, organul care a formulat cererea, termenul acordat pentru soluţionarea cererii, soluţia dispusă de secţia corespunzătoare a Consiliului şi data comunicării acesteia către parchetul sau instanţa care a solicitat încuviinţarea, după caz.“

12. La articolul 262alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) motivele pentru care s-a solicitat încuviinţarea percheziţiei, reţinerii, arestului la domiciliu sau arestării preventive a judecătorului, procurorului ori magistratului-asistent;“.

13. La articolul 263, alineatele (1), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 263

(1) Registrele prevăzute la art. 261alin. (1) şi dosarele având ca obiect cereri de încuviinţare a percheziţiei, reţinerii, arestării preventive sau arestului la domiciliu a judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor-asistenţi se arhivează de Biroul grefa secţiilor.

……….

(3) După ce a primit comunicarea despre efectuarea percheziţiei sau, după caz, despre luarea măsurii reţinerii ori soluţionarea propunerii de arestare preventivă sau a celei privind arestul la domiciliu, Consiliul, prin purtătorul de cuvânt, poate da un comunicat în care să aducă la cunoştinţa publică faptul că s-a încuviinţat cererea parchetului, obiectul acesteia şi persoana vizată.

……….

(5) După judecarea propunerii de arestare preventivă sau a celei privind arestul la domiciliu, preşedintele completului de judecată comunică de îndată Consiliului soluţia adoptată. Încheierea definitivă prin care s-a dispus arestarea preventivă ori arestul la domiciliu, cu privire la un judecător ori procuror, se comunică în termen de 24 de ore Consiliului.“

14. La articolul 36, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Hotărârile prin care s-a dispus aplicarea vreuneia dintre sancţiunile disciplinare prevăzute de art. 100 lit. b)–d) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică, după caz, şi preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, preşedintelui curţii de apel ori procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărei circumscripţie funcţionează instanţa sau parchetul la care îşi desfăşoară activitatea judecătorul sau procurorul sancţionat, în vederea luării măsurilor corespunzătoare, potrivit atribuţiilor ce le revin. În cazul aplicării sancţiunii mutării disciplinare, hotărârile se comunică şi preşedintelui curţii de apel ori procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărei circumscripţie funcţionează instanţa sau parchetul la care s-a dispus mutarea disciplinară a judecătorului ori procurorului sancţionat.“

15. La articolul 36 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) Registrul de dosare având ca obiect acţiuni disciplinare, în care se menţionează, pentru fiecare dosar trecut în ordinea numerică: primul termen de judecată şi termenele ulterioare; circuitul dosarului; numărul şi data hotărârii secţiei, soluţia pe scurt; data declarării căii de atac, data trimiterii dosarului la instanţă, soluţia pronunţată de instanţă, comunicările făcute, date privind punerea în executare a sancţiunii disciplinare aplicate;“.

16. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 37

(1) Judecătorii şi procurorii, membri ai Consiliului, au calitatea de demnitar.“