În Monitorul Oficial nr. 685 din 7 noiembrie a.c. a fost publicată Decizia Curţii Constituţionale nr. 437 din data de 29 octombrie 2013, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.


Timp de 10 zile puteti evalua GRATUIT continutul Legalis 2.0 – Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie.
Afla totul despre cele mai noi module Legalis 2.0: Dreptul UE și CEDO | Drept Public


În extras:

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Gheorghe Gârbovan în Dosarul nr. 3.839/108/2013 al Tribunalului Arad – Secţia civilă şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 370D/2013.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra notelor scrise depuse la dosar de autorul excepţiei, Gheorghe Gârbovan, prin care solicită admiterea criticii de neconstituţionalitate.

Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 371 D/2013, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate ridicată de Aurel Barz în Dosarul nr. 3.840/108/2013 al Tribunalului Arad – Secţia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra notelor scrise depuse la dosar de autorul excepţiei, Aurel Barz, prin care solicită admiterea criticii de neconstituţionalitate.

Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 435D/2013, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate ridicată de Adrian Nicolae Ghilea în Dosarul nr. 3.838/108/2013 al Tribunalului Arad – Secţia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra notelor scrise depuse la dosar de autorul excepţiei, Adrian Nicolae Ghilea, prin care solicită admiterea criticii de neconstituţionalitate.

Curtea, având în vedere obiectul identic al excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 370D/2013, nr. 371D/2013 şi nr. 435D/2013, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 371 D/2013 şi nr. 435D/2013 la Dosarul nr. 370D/2013, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, arată că dispoziţiile de lege criticate nu se pot aplica decât pentru viitor, de la data intrării lor în vigoare, iar prevederea potrivit căreia acestea s-ar aplica şi pensiilor stabilite anterior acestei date este retroactivă, contravenind art. 15 alin. (2) din Constituţie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin Încheierea din 29 mai 2013, pronunţată în Dosarul nr. 3.839/108/2013, prin Sentinţa civilă nr. 1.762 din 27 mai 2013, pronunţată în Dosarul nr. 3.840/108/2013 şi prin Sentinţa civilă nr. 1.943 din 13 iunie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 3.838/108/2013, Tribunalul Arad – Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Excepţia a fost ridicată de Gheorghe Gârbovan, Aurel Barz şi Adrian Nicolae Ghilea cu prilejul soluţionării unor acţiuni civile prin care s-a solicitat calcularea pensiei cu aplicarea indicelui de corecţie prevăzut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că dispoziţiile art. III alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 sunt contrare principiului constituţional al neretroactivităţii legii civile în măsura în care se aplică persoanelor al căror drept la pensie s-a deschis anterior intrării în vigoare a acestor dispoziţii de lege. Astfel, consideră că, pentru persoanele înscrise la pensie în baza Legii nr. 263/2010, până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, indicele de corecţie aplicat pensiilor trebuia să fie calculat în raport cu dispoziţiile art. 170 din Legea nr. 263/2010, urmând ca dispoziţiile art. III alin. (1) din ordonanţă să se aplice doar pensiilor deschise după intrarea în vigoare a acestui din urmă act normativ.

Tribunalul Arad – Secţia civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată. În acest sens, arată că „art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 constituie o dispoziţie specială faţă de dispoziţiile generale ale art. 170 din Legea nr. 263/2010, modificat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2013, dispoziţie specială care se aplică şi persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis începând cu luna ianuarie 2011, tocmai pentru a nu crea discriminări în ceea ce priveşte persoanele ale căror drepturi la pensie se deschid în cursul anului 2013 faţă de persoanele care au ieşit la pensie sub imperiul Legii nr. 263/2010, adică de la data de 1.01.2011, pentru a beneficia şi acestea din urmă de aceeaşi corecţie la calculul punctajului de pensie.“

În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată. Astfel, arată că dispoziţiile de lege criticate reprezintă o normă specială faţă de dispoziţiile art. 170 din Legea nr. 263/2010 şi se aplică persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis începând cu 1 ianuarie 2013. Această soluţie a fost reglementată pentru a înlătura discriminările care ar fi intervenit între persoanele ale căror drepturi la pensie se deschid în cursul anului 2013 faţă de persoanele care au ieşit la pensie începând cu 1 ianuarie 2011, data intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, în scopul ca aceştia din urmă să beneficieze de corecţia calculului punctajului la pensie.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile de lege criticate sunt constituţionale. În acest sens, arată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 modifică pensiile doar pentru viitor şi numai în ceea ce priveşte cuantumul acestora, prin aplicarea unui indice de corecţie actualizat. Celelalte condiţii privind acordarea pensiilor, respectiv stagiul efectiv de activitate în acea profesie şi vârsta eligibilă, nu sunt afectate de noile reglementări. De asemenea, actul normativ în discuţie nu se răsfrânge asupra prestaţiilor deja obţinute anterior intrării sale în vigoare. Dispoziţiile legale criticate nu Impietează cu nimic asupra calităţii de pensionar dobândite în temeiul reglementărilor legale în vigoare la momentul emiterii deciziei de pensionare. Rezultă că, sub aspectul cuantumului pensiei, efectele deciziilor de pensionare rămân câştigate pe toată perioada cuprinsă între emiterea acestora şi momentul la care va intra în vigoare ordonanţa de urgenţă criticată. Doar dacă textul de lege criticat ar fi diminuat sau crescut cuantumul pensiei aflate în plată în perioada cuprinsă între emiterea acesteia şi data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă criticate rîe-am fi aflat în prezenţa retroactivităţii legii cu încălcarea art. 15 alin. (2) din Constituţie.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate, asupra excepţiei de neconstituţionalitate.