În Monitorul Oficial nr. 649 din 22 octombrie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Fondurilor Europene pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009–2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009–2014.


Timp de 10 zile puteti evalua GRATUIT continutul Legalis 2.0 – Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie.
Nou! Din 2 septembrie, clientii Legalis 2.0 pot accesa noul modul Dreptul UE si CEDO


În extras:

CAPITOLUL I

Programarea bugetară a fondurilor aferente grantului şi a contribuţiei publice naţionale

Art. 1

(1) Sumele reprezentând contravaloarea grantului şi contribuţia naţională publică pentru fiecare program se cuprind la nivel de credite de angajament şi credite bugetare, conform prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009–2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009–2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 242/2013, denumită în continuare Ordonanţă, în formularul bugetar stabilit prin metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget.

(2) În baza prevederilor art. 17 alin. (1) din Ordonanţă, precum şi în baza prevederilor art. 4 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, promotorii de proiecte şi/sau beneficiarii, instituţii publice care implementează proiecte pe principiul prefinanţării, cuprind în anexa reprezentând fişa proiectului cu fonduri externe nerambursabile, la bugetul acestora, creditele de angajament aferente grantului şi contribuţiei naţionale publice, după caz, pe baza contractelor de finanţare încheiate cu operatorul de program sau cu punctul naţional de contact.

(3) Sumele aferente cheltuielilor neeligibile la nivel de proiect se asigură de către promotorii de proiect şi/sau beneficiari, din bugetul propriu.

(4) În cazul necesităţii angajării unor cheltuieli neeligibile aferente proiectelor aflate în implementare, promotorul de proiect şi/sau beneficiarul, instituţie publică, supune aprobării ordonatorului de credite sau persoanelor abilitate o notă justificativă privind necesitatea angajării cheltuielilor neeligibile.

Art. 2

(1) Sumele necesare finanţării valorii aferente cofinanţării publice se cuprind conform art. 6 din Ordonanţă, repartizate pe ani, după caz, pe toată perioada de implementare a programelor, şi se aprobă pentru anul bugetar curent cu ocazia aprobării anuale a legii bugetului de stat sau cu ocazia rectificărilor bugetare, respectiv cu ocazia aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM).

(2) În vederea cuprinderii în buget a sumelor menţionate la alin. (1), precum şi pentru reflectarea sumelor de la art. 1 alin. (1), toţi operatorii de program au obligaţia să completeze formularele bugetare aferente programului pe care îl gestionează, conform prevederilor sau instrucţiunilor prevăzute în metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget.

(3) Direcţia abilitată cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorului de credite, prin bugetul căruia se asigură sumele prevăzute la alin. (1), cuprinde în buget sumele respective în baza formularelor prevăzute la alin. (2).

(4) Direcţia abilitată cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorului principal de credite în anexa căruia se reflectă sumele de la art. 1 alin. (1) cuprinde în anexă sumele, pe baza formularelor întocmite de către operatorii de program.