În Monitorul Oficial nr. 358 din 17 iunie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 35/2013 al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea procedurilor privind soluţionarea/medierea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei.

În cadrul Procedurii privind soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei electrice şi termice produse în cogenerare de înaltă eficienţă se arată:


Timp de 10 zile puteti evalua GRATUIT continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie


CAPITOLUL I

Scop

Art. 1

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), denumită în continuare Autoritate competentă, soluţionează neînţelegerile legate de încheierea contractelor din sectorul energiei.

Art. 2

Prezenta procedură este elaborată în scopul creării unui mecanism de soluţionare a neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei electrice şi termice produse în cogenerare.

CAPITOLUL II

SECŢIUNEA 1

Domeniu de aplicare

Art. 3

Prezenta procedură stabileşte tipurile neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei electrice şi termice produse în cogenerare, care sunt supuse spre soluţionare Autorităţii competente, precum şi modalităţile şi etapele de soluţionare a acestora.

Art. 4

(1) Sunt supuse prevederilor prezentei proceduri:

a) neînţelegerile apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei electrice şi termice produse în cogenerare, având la bază contractele reglementate de Autoritatea competentă;

b) neînţelegerile apărute la încheierea actelor adiţionale aferente contractelor prevăzute la lit. a).

(2) Neînţelegerile apărute la încheierea contractelor/actelor adiţionale pot avea ca obiect:

a) clauze negociabile aferente contractelor ce se încheie în baza contractelor-cadru elaborate de Autoritatea competentă, conform prevederilor legale în vigoare;

b) clauze noi, conforme legislaţiei în vigoare, pe care partea/părţile doreşte/doresc să le includă în contractele deja încheiate în baza contractelor-cadru elaborate de Autoritatea competentă.

Art. 5

(1) Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei proceduri:

a) neînţelegerile asupra unor probleme ce nu fac obiectul reglementărilor în vigoare din sectorul energiei electrice şi termice produse în cogenerare;

b) neînţelegerile a căror rezolvare nu intră în competenţa autorităţii de reglementare, inclusiv aspecte legate de proprietate.

(2) Semnarea cu obiecţii sau divergenţe a contractelor comerciale prevăzute la art. 4 atrage doar soluţionarea neînţelegerilor precontractuale rămase divergente.

SECŢIUNEA a 2-a

Definiţii

Art. 6

(1) Termenii utilizaţi sunt definiţi în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta procedură.

(2) Definiţiile din anexa nr. 1 se completează cu definiţiile din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.

CAPITOLUL III

Soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor

SECŢIUNEA 1

Aspecte generale

Art. 7

(1) Soluţionarea neînţelegerilor care fac obiectul prezentei proceduri presupune parcurgerea următoarelor etape:

a) soluţionarea la nivelul titularului de licenţă responsabil cu emiterea ofertei de contract;

b) soluţionarea la nivelul Autorităţii competente.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), în cazul în care, pe parcursul procedurii de soluţionare a neînţelegerilor, apar şi alte neînţelegeri, în măsura în care Autoritatea competentă hotărăşte că este posibil, acestea se includ în procedura aflată deja în derulare. În caz contrar, acestea vor face obiectul unei soluţionări ulterioare, reluându-se paşii procedurali.

(3) Limba oficială utilizată pe parcursul desfăşurării acestei proceduri este limba română, iar documentele redactate într-o limbă străină vor fi însoţite de traducerea legalizată; în caz contrar, acestea nu vor fi luate în considerare.

SECŢIUNEA a 2-a

Soluţionarea la nivelul titularului de licenţă

Art. 8

(1) Prealabil declanşării procedurii la nivelul ANRE, soluţionarea neînţelegerilor se efectuează la nivelul titularului de licenţă, ca urmare a analizării cererii scrise, depuse în acest sens de către un solicitant, în care se prezintă neînţelegerile apărute la încheierea contractului/actului adiţional.

(2) Cererea va fi însoţită de documentele pe baza cărora solicitantul îşi întemeiază susţinerile. Documentele depuse în copie vor fi certificate pe fiecare pagină „conform cu originalul“ şi vor conţine data, numele în clar al celui care face certificarea, semnătura acestuia şi ştampila unităţii respective, după caz.

(3) Titularul de licenţă analizează cererea şi, dacă este cazul, în termen de cel mult 7 zile de la înregistrare, solicită completarea documentaţiei depuse. Solicitantul are obligaţia completării documentaţiei în termen de maximum 5 zile de la data primirii solicitării de completare.

(4) În cazul în care solicitantul nu depune în termenul prevăzut la alin. (3) completarea documentaţiei, titularul de licenţă poate analiza şi poate soluţiona cererea în baza documentelor depuse iniţial.

(5) În termen de 20 de zile de la data depunerii cererii iniţiale, se desfăşoară şedinţa comună, organizată prin grija titularului de licenţă, în vederea soluţionării neînţelegerilor.

(6) În situaţia în care părţile implicate soluţionează neînţelegerile, se va întocmi o minută în acest sens, urmând ca în termen de maximum 5 zile de la data întocmirii acesteia să se încheie contractul în cauză.

(7) În cazul în care solicitantul nu se prezintă la şedinţa comună, titularul de licenţă va analiza şi va soluţiona cererea în baza documentelor depuse iniţial.

(8) În situaţia în care documentul încheiat cu ocazia şedinţei comune nu este însuşit sau este însuşit parţial de către una sau ambele părţi implicate, se consideră că neînţelegerile nu au fost soluţionate. În acest caz, părţile vor încheia un proces-verbal, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta procedură, şi în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii iniţiale, prin grija titularului de licenţă, documentaţia se transmite la ÂNRE, însoţită de o cerere formulată conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta procedură.

(9) Titularul de licenţă va înştiinţa solicitantul despre acest demers, în termen de 3 zile de la data transmiterii cererii de soluţionare a neînţelegerilor.

SECŢIUNEA a 3-a

Soluţionarea la nivelul Autorităţii competente

Art. 9

(1) Odată cu înregistrarea la Autoritatea competentă a cererii transmise de titularul de licenţă, împreună cu documentaţia anexată acesteia, conform art. 8 alin. (8), se consideră declanşată procedura de soluţionare a neînţelegerilor.

(2) Documentele ce însoţesc cererea de declanşare a procedurii de soluţionare la nivelul Autorităţii competente trebuie să cuprindă, fără a se limita la acestea:

a) copia proiectului de contract/act adiţional la încheierea căruia au apărut neînţelegeri;

b) procesul-verbal întocmit conform anexei nr. 2, în care se precizează punctele nesoluţionate la nivelul titularului de licenţă, poziţia părţilor şi documentele pe care părţile îşi întemeiază susţinerile;

c) corespondenţa dintre părţi privind proiectul de contract/act adiţional în discuţie;

d) decizii ale organelor jurisdicţionale, în măsura în care acestea există;

e) indicarea temeiului legal în baza căruia îşi fundamentează pretenţiile;

f) alte documente cuprinzând informaţii tehnice sau de altă natură, necesare soluţionării neînţelegerii.

(3) Certificarea copiilor documentelor prevăzute la alin. (2) se face în două exemplare, unul pentru Autoritatea competentă şi unul pentru solicitant. Aceasta va conţine precizarea „conform cu originalul“, data, numele în clar al celui care face certificarea, semnătura acestuia şi ştampila unităţii respective, după caz.