În Monitorul Oficial nr. 287 din 21 mai 2013 a fost publicată O.U.G. nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei.

În cadrul actului normativ se arată:


Timp de 10 zile puteti evalua GRATUIT continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie


Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 4

(1) Nivelul lunar al venitului minim garantat este de:

a) 1.134.000 lei pentru familiile formate din 2 persoane;

b) 1.575.000 lei pentru familiile formate din 3 persoane;

c) 1.953.000 lei pentru familiile formate din 4 persoane;

d) 2.331.000 lei pentru familiile formate din 5 persoane;

e) câte 157.500 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi.

(2) În situaţia persoanelor singure nivelul lunar al venitului minim garantat este de 630.000 lei.

(3) Nivelul venitului minim garantat se indexează anual prin hotărâre a Guvernului, în raport cu evoluţia preţurilor de consum.

 „Art. 4

(1) Nivelul lunar al venitului minim garantat se raportează la indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR, şi, începând cu data de 1 iulie 2013, este de:

a) 0,271 ISR pentru persoana singură;

b) 0,488 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;

c) 0,684 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;

d) 0,846 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;

e) 1,009 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;

f) câte 0,070 ISR pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, nivelul venitului minim garantat este de:

a) 0,283 ISR pentru persoana singură;

b) 0,510 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;

c) 0,714 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;

d) 0,884 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;

e) 1,054 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;

f) câte 0,073 ISR pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi.“

2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 5

(1) Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile prevăzute la art. 4 şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.

 „Art. 5

(1) Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile prevăzute la art. 4, transformate în lei, şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. Dacă din calculul în lei rezultă fracţiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarului.“

3.La articolul 7, alineatul (2) se abrogă.

4.Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 15

(1) Persoanele apte de muncă, pentru care se acordă ajutorul social, au obligaţia să dovedească cu acte, din 3 în 3 luni, că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1).

(2) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) atrage, după caz:

a) suspendarea plăţii ajutorului social în cazul persoanei singure;

b) modificarea cuantumului ajutorului social prin excluderea din numărul membrilor de familie a persoanelor care nu îndeplinesc obligaţiile prevăzute la alin. (1).

 „Art. 15

(1) Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social au obligaţia să dovedească cu acte, din 3 în 3 luni, că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1).

(2) Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi inspectoratul teritorial de muncă vor transmite primarilor şi agenţiei teritoriale, lunar, tabelele nominale cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au încadrat în muncă, inclusiv care au plecat cu contract de muncă în străinătate, au refuzat un loc de muncă oferit sau un curs de calificare/recalificare/formare profesională.

(3) Pentru întocmirea tabelelor prevăzute la alin. (2), primarii au obligaţia de a transmite lunar, în termenul prevăzut la art. 131alin. (3), lista persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social atât la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi inspectoratul teritorial de muncă, cât şi la agenţia teritorială.

(4) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea plăţii ajutorului social.“

5. La articolul 18 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) în situaţia în care pe baza informaţiilor transmise de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă şi de inspectoratele teritoriale de muncă, potrivit art. 15, se constată că persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1).“