In M. Of. a fost publicat Ordinul MECTS nr. 3155/2013 privind modificarea si completarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.211/2012.

Va prezentam formele conoslidate/actualizate ale articolelor care au suferit modificari, asa cum pot fi acestea vizualizate in Biblioteca online pentru informare juridica si economica Legalis 2.0:

 

“Ordin 6211/2012 …. Metodologia si Criteriile …. Art. 2

(1) Numărul de gradaţii care se acordă se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii acordate în ultimii 4 ani, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcţii publice.

(1) Numărul de gradaţii care se acordă se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii aflate în plată, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcţii publice.

(2) În situaţia în care personalului didactic, celui de conducere, inclusiv celui din cluburile sportive şcolare şi din palatele şi cluburile copiilor/Palatul Naţional al Copiilor i se modifică locul de muncă, cu păstrarea calităţii de personal didactic calificat, la nivelul aceluiaşi judeţ/al municipiului Bucureşti, acesta îşi păstrează gradaţia de merit.

(3) Personalul didactic din învăţământ beneficiar al gradaţiei de merit detaşat în alt judeţ/municipiul Bucureşti îşi păstrează gradaţia de merit, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Cadrele didactice beneficiare ale gradaţiei de merit pretransferate/transferate în alt judeţ/municipiul Bucureşti îşi păstrează gradaţia de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care s-au pretransferat/transferat.

(5) La solicitarea unităţii de învăţământ în care cadrul didactic beneficiar al gradaţiei de merit s-a pretransferat prin schimb de posturi pe baza consimţământului scris în alt judeţ/municipiul Bucureşti în timpul anului şcolar, inspectoratul şcolar îi acordă gradaţie de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (1).

modificat de
Ordin nr. 3155/2013 – pentru modificarea şi completarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.211/2012 din 6 februarie 2013, M. Of. 90/2013;

 

“Ordin 6211/2012 …. Metodologia si Criteriile …. Art. 4

(1) Personalul didactic din învăţământ care a beneficiat de gradaţie de merit până la 31 august 2013 poate participa la un nou concurs.

(2) Personalul didactic pensionat nu mai beneficiază de gradaţie de merit de la încetarea contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată în vederea pensionării.

(3) Personalul didactic titular menţinut în activitate, în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, respectiv personalul didactic care a avut calitatea de titular care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, şi căruia i s-a recunoscut calitatea de titular, în condiţiile prevăzute Ia art. 284 alin. (6) şi (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, aflat în plata gradaţiei de merit la data pensionării poate beneficia de gradaţie de merit, pe perioada menţinerii ca titular în învăţământul preuniversitar, până la încheierea perioadei de acordare a gradaţiei de merit, fără a lua în calcul perioada în care acesta nu a mai avut calitate de titular, cu încadrarea în numărul stabilit de gradaţii.

 

modificat de
Ordin nr. 3155/2013 – pentru modificarea şi completarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.211/2012 din 6 februarie 2013, M. Of. 90/2013;

“Ordin 6211/2012 …. Metodologia si Criteriile ….Art. 7

(1) Punctajul se aplică în mod unitar pentru toate funcţiile didactice şi se stabileşte în comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, ţinând seama de ponderea criteriilor 1–4 prevăzute la art. 6. În baza acestor punctaje, stabilite în mod unitar, se elaborează câte o grilă specifică fiecărei categorii de candidaţi:

a) educatoare/institutori/profesori pentru învăţământul preşcolar;

b) învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar;

c) profesori;

d) maiştri-instructori/profesori pentru instruire practică;

e) cadre didactice din învăţământul vocaţional, din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, învăţământul special;

f) personal didactic de conducere din unităţile de învăţământ.

(1) Punctajul se aplică în mod unitar pentru toate funcţiile didactice şi se stabileşte în comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, ţinând seama de ponderea criteriilor 1–4 prevăzute la art. 6, cu excepţia personalului de conducere din unităţile de învăţământ, pentru care ponderea criteriilor este următoarea:

1. criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă – ponderea 20%;

2. criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială – ponderea 30%;

3. criteriul privind participarea la proiecte – ponderea 10%;

4. criteriul privind creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/conexe – ponderea 40%.

În baza punctajelor, stabilite în mod unitar, se elaborează câte o grilă specifică fiecărei categorii de candidaţi:

a) educatori/institutori/profesori pentru învăţământul preşcolar;

b) învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar;

c) profesori;

d) maiştri-instructori/profesori pentru instruire practică;

e) cadre didactice din învăţământul vocaţional, din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, din învăţământul special;

f) personal didactic de conducere din unităţile de învăţământ.

(2) Pentru personalul didactic şi personalul de conducere din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, grilele de punctaj, ţinând seama de ponderea criteriilor 1–4 prevăzute la art. 6, se stabilesc potrivit precizărilor Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

modificat de
Ordin nr. 3155/2013 – pentru modificarea şi completarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.211/2012 din 6 februarie 2013, M. Of. 90/2013;

 

Ordin 6211/2012 …. Metodologia si Criteriile …Art. 10

(1) Deplina responsabilitate privind calculul numărului de locuri pentru acordarea gradaţiei de merit şi încadrarea în numărul de locuri revine inspectorului şcolar general.

(2) Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale verifică încadrarea în numărul de locuri şi propune, dacă este cazul, sancţiuni pentru cei care nu au respectat numărul de locuri şi prevederile prezentei metodologii.

modificat de
Ordin nr. 3155/2013 – pentru modificarea şi completarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.211/2012 din 6 februarie 2013, M. Of. 90/2013;