In M.Of. 876/2012 a fost publicata HOTĂRAREA Nr. 1.257/2012 privind organizarea inspectiilor si stabilirea atributiilor generale in efectuarea acestora in vederea aplicarii Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv. La data intrarii in vigoare a hotararii se abroga HG nr. 362/2000.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE Nr. 1.257/2012
privind organizarea inspecţiilor şi stabilirea atribuţiilor generale în efectuarea acestora în vederea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv

M.Of. nr. 876 din 21.12.2012

Având în vedere dispoziţiile art. 6 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, şi ale art. 22 alin. (1)–(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

Activitatea de inspecţie se exercită de către aparatul de inspecţie economico-financiară, aşa cum este prevăzut de art. 3 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 101/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, şi se efectuează la instituţii publice, aşa cum sunt definite de art. 2 lit. n) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2

Organele de inspecţie economico-financiară au următoarele atribuţii generale:

a) verifică operaţiunile cu efect financiar pe seama fondurilor publice şi/sau a patrimoniului public cu privire la respectarea prevederilor legale aplicabile, în vigoare la data efectuării acestora, precum şi a principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice, ori de câte ori există indicii ale unor abateri de la legalitate sau regularitate în efectuarea acestora;

b) verifică operaţiunile efectuate pe propria răspundere a ordonatorului de credite fără viză de control financiar preventiv, în toate cazurile în care există o sesizare din partea contabilului-şef/directorului economic sau, după caz, a persoanei desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu;

c) declanşează inspecţii în cazul în care sunt sesizate de şeful structurii de audit intern al unei instituţii la care ministrul finanţelor publice a numit unul sau mai mulţi controlori delegaţi, în legătură cu efectuarea, în cadrul acesteia, de operaţiuni considerate nelegale şi care au viza de control financiar preventiv delegat, situaţie rezultată în urma finalizării unei misiuni de audit public intern;

d) dispun măsuri pentru protejarea fondurilor publice şi a patrimoniului public şi/sau pentru repararea prejudiciului produs, după caz, în situaţia constatării de abateri;

e) stabilesc obligaţiile prevăzute de lege, în cadrul termenului legal de prescripţie, în sarcina persoanelor responsabile;

f) constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 3

În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, organele de inspecţie economico-financiară au dreptul:

a) la acces neîngrădit la registre, evidenţe, documente, alte înscrisuri şi să solicite copii certificate după acestea, necesare inspecţiei;

b) să solicite informaţii şi explicaţii, verbale şi/sau în scris, în legătură cu obiectul inspecţiei economico-financiare de la personalul instituţiei publice;

c) să sesizeze organele de cercetare penală la constatarea unor fapte care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală.

Art. 4

La solicitarea organelor de inspecţie economico-financiară, personalul instituţiilor controlate are, potrivit legii, următoarele obligaţii:

a) să furnizeze informaţii şi explicaţii verbale şi/sau în scris, după caz, în legătură cu obiectul inspecţiei;

b) să se conformeze, în termenele stabilite, măsurilor dispuse.

Art. 5

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 362/2000 privind organizarea inspecţiilor pentru audit intern şi stabilirea atribuţiilor generale pentru efectuarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 12 mai 2000.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Florin Georgescu