In MO 611/2012, a fost publicata OG 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal bugetare.

Potrivit acestui act normativ, detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor si persoanele juridice care au realizat incasari din comercializarea, in Romania, a medicamentelor, ca urmare a obtinerii dreptului de comercializare direct de la deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă a medicamentelor, respectiv de la persoana care a primit de la deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă, direct sau indirect, dreptul de a transmite către terţi dreptul de comercializare a medicamentelor în România care datorau contribuţia trimestrială pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011 beneficiază de anularea penalităţilor de întârziere aferente creanţelor fiscale principale, indiferent dacă împotriva actelor administrative fiscale sau titlurilor executorii prin care s-au stabilit acestea s-au exercitat ori nu căile de atac prevăzute de lege, dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

– declară şi achită integral contribuţia în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanţei (27.08.2012);

– achită în termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dobânzile datorate pentru obligaţiile principale stabilite prin decizii emise de organul fiscal. 

 De asemenea, prevederile de mai sus se aplică în mod corespunzător şi pentru o cotă de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligaţiilor principale prevăzute mai sus.

 Contribuabilii menţionaţi vor depune formularul 171 „Declaraţie privind contribuţiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011” prevăzut în Anexa nr. 1 din Ordinul 1151/2012 al viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice, publicat în MO 629/2012, pentru declararea şi plata contribuţiilor trimestriale datorate pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011.

 Formularul 171 se depune în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a OG 17/2012 (27 august 2012) la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii, în format hârtie, semnat şi ştampilat, potrivit legii.

 Formularele 171 se găsesc la unităţile fiscale teritoriale şi se distribuie la cerere contribuabililor interesaţi.

 Contribuţia se plăteşte în contul de venituri al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la organul fiscal competent.

 Începând cu trimestrul IV 2012, calculul contribuţiei trimestriale se realizează potrivit formulei prevăzute la art. 3 din OUG 77/2011.

 Persoanele juridice prevăzute mai sus au obligaţia să depună la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate lista actualizată a medicamentelor pentru care se datorează contribuţia trimestrială, până la 15 inclusiv a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează contribuţia.

 Sursa: DGFP Vâlcea