Publicata in M. Of. 538/2012 HG 760/2012 modifica HG 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.

Va prezentam formele consolidate si actualizate ale articolelor care au suferit modificari, asa cum pot fi acestea vizualizate in Biblioteca online pentru informare juridica si economica online Legalis 2.0:


  Timp de 14 zile puteti evalua GRATUIT continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie


HG 525/2007 …. Art. 2

(1) În vederea realizării rolului său fundamental privind formularea la nivel de concepţie, promovarea şi implementarea politicii în domeniul achiziţiilor publice, precum şi pentru asigurarea unei bune funcţionări a instituţiei, A.N.R.M.A.P. îndeplineşte următoarele funcţii şi atribuţii principale:

a) elaborează planurile de acţiune în scopul implementării strategiei şi politicilor de dezvoltare a sistemului achiziţiilor publice;

b) elaborează şi propune spre aprobare Guvernului proiecte de acte normative care au ca obiect reglementarea în domeniul achiziţiilor publice, precum şi propune Guvernului modificarea actelor normative care pot aduce atingere compatibilităţii/conformităţii cu legislaţia comunitară în materie;

c) evaluează necesităţile de perfecţionare a cadrului normativ în domeniu şi propune măsurile de remediere a deficienţelor constatate în aplicarea acestuia;

d) avizează proiectele de acte normative din alte domenii, care pot avea impact asupra activităţilor şi domeniului achiziţiilor publice;

e) dezvoltă mecanismele de monitorizare a sistemului de achiziţii publice şi monitorizează modul de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

f) prelucrează informaţiile colectate, constituie şi dezvoltă baze de date şi elaborează statistici, sinteze şi rapoarte privind sistemul de achiziţii publice;

g) realizează analize, studii şi evaluări privind sistemul de achiziţii publice, propunând soluţii practice pentru perfecţionarea şi dezvoltarea acestuia;

g1) în aplicarea dispoziţiilor art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare, evaluează, înainte de transmiterea spre publicare a invitaţiei/anunţului de participare, conformitatea cu legislaţia aplicabilă din domeniul achiziţiilor publice a documentaţiei de atribuire aferente contractelor de achiziţie publică care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, această evaluare nevizând aspectele tehnice ale caietului de sarcini;

g1) evaluează, în cazurile reglementate de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, conformitatea cu legislaţia aplicabilă din domeniul achiziţiilor publice a documentaţiei de atribuire care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, această evaluare nevizând aspectele tehnice ale caietului de sarcini;

h) supraveghează modul de funcţionare a sistemului de achiziţii publice şi de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dispunând, după caz, aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare din domeniul achiziţiilor publice;

i) menţine legătura operaţională cu serviciile tehnice specializate în domeniul achiziţiilor publice ale Comisiei Europene şi ale celorlalte instituţii europene, precum şi cu instituţiile corespondente din statele membre, asigurând participarea la întrunirile periodice, în cadrul comitetelor consultative, a grupurilor de lucru în domeniul achiziţiilor publice organizate la nivelul acestora;

j) menţine legătura comunicaţională şi operaţională cu structurile specializate care au anumite competenţe în domeniul achiziţiilor publice, consultându-se şi cooperând cu acestea, cu ministerele şi cu alte organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte instituţii publice, precum şi cu societatea civilă;

k) elaborează punctul de vedere la solicitările de clarificare pe care autorităţile contractante/potenţialii ofertanţi/autorităţile de management le transmit cu privire la modul de interpretare a prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice;

k) Abrogată;

l) acordă consiliere metodologică autorităţilor contractante privind bunele practici în aplicarea procedurilor de achiziţie publică;

m) elaborează şi publică documente standard, formulare şi modele-cadru, ghiduri, manuale şi alte instrumente operaţionale pentru aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, precum şi suporturi de curs şi alte materiale informative în domeniul achiziţiilor publice;

n) avizează programa de pregătire şi perfecţionare profesională în domeniul achiziţiilor publice;

o) avizează persoane fizice şi/sau juridice care desfăşoară activităţi de perfecţionare şi pregătire profesională în domeniul achiziţiilor publice;

p) atestă/certifică formatorii şi participanţii la cursurile de pregătire şi perfecţionare profesională în domeniul achiziţiilor publice;

q) organizează întâlniri periodice cu participanţii din sistem şi cu alte organisme interesate pentru identificarea soluţiilor optime de perfecţionare a sistemului achiziţiilor publice;

r) elaborează şi difuzează comunicate, informaţii de interes public privind activitatea instituţiei şi funcţionarea sistemului de achiziţii publice;

s) întocmeşte rapoarte periodice de activitate;

t) întocmeşte situaţiile financiare proprii, potrivit legii;

u) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate, precum şi cele conferite expres sau care decurg din acorduri internaţionale la care România este parte.

(2) Proiectele de acte normative, care pot avea impact asupra activităţilor reglementate de legislaţia privind achiziţiile publice, se supun spre adoptare Guvernului numai după obţinerea avizului din partea A.N.R.M.A.P.

modificat de
Hotărâre nr. 760/2012 – pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice din 25 iulie 2012, M. Of. 538/2012;

Hotărâre nr. 801/2011 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice din 4 august 2011, M. Of. 563/2011;


HG 525/2007 ….. Art. 71

(1) Funcţia prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. g1) se realizează prin mijloace electronice, prin intermediul Sistemului electronic de achiziţii publice (S.E.A.P.).

(2) În sensul alin. (1), până la publicarea invitaţiei/anunţului de participare operatorul S.E.A.P. are obligaţia de a asigura numai A.N.R.M.A.P. accesul imediat şi nerestricţionat la documentaţia de atribuire şi notele justificative prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, încărcate integral de către autorităţile contractante şi semnate cu semnătură electronică.

(2) În sensul alin. (1), până la publicarea invitaţiei/anunţului de participare operatorul S.E.A.P. are obligaţia de a asigura numai A.N.R.M.A.P. accesul imediat şi nerestricţionat la documentaţia de atribuire şi notele justificative prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, încărcate integral de către autorităţile contractante şi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

(3) În termen de maximum 14 zile de la data primirii documentaţiei în S.E.A.P., A.N.R.M.A.P. are obligaţia:

a) de a emite autorităţii contractante acceptul în vederea iniţierii procedurii de atribuire, dacă prevederile din documentaţia de atribuire sunt conforme cu prevederile legale privind achiziţiile publice;

b) de a informa autoritatea contractantă asupra neconformităţilor constatate la nivelul documentaţiei de atribuire şi a motivului pentru care acestea nu sunt în concordanţă cu prevederile legale privind achiziţiile publice.

modificat de
Hotărâre nr. 760/2012 – pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice din 25 iulie 2012, M. Of. 538/2012;

Hotărâre nr. 801/2011 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice din 4 august 2011, M. Of. 563/2011;


 Timp de 14 zile puteti evalua GRATUIT continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie