Publicat in M. Of. 518/2012 Ordinul 582/2012 aproba formularele-model ale procesului-verbal de constatare a contraventiilor si instiintarii de plata utilizate in activitatea de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor prevazute de Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei.

Va prezentam Anexele 1 si 2 ale Ordinului:

ANEXA Nr. 1
Formularul-model al procesului-verbal de constatare a contravenţiilor

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENŢIILOR

Seria ………. Nr. ……….

Încheiat astăzi, ………., la (ziua, luna, anul) ……….

Subsemnatul(a), ………., în calitate de ………. la ………., cu Legitimaţia nr. ………., am constatat că în urma controlului efectuat la ………., cu sediul în ………., str. ………. nr. ………., judeţul/sectorul ……….,

1. persoana fizică: domnul/doamna ………., născut(ă) la data de ………. în localitatea ………., cu domiciliul în ………., str. ………. nr. ………., bl. ………., sc. ………., et. ………., ap. ………., judeţul (sectorul) ………., cu act de identitate ………. seria ………. nr. ………., eliberat de ………. în data de ………., CNP ………., având funcţia de ………. în cadrul ……….;

2. persoana juridică: ………., cu sediul în ………., str. ………. nr. ………., bl. ………., sc. ………., et. ………., ap. ………., judeţul (sectorul) ………., certificat de înmatriculare seria ………. nr. ………., eliberat de ………. în data de ………., C.U.I. ………., profil de activitate ………., reprezentată de ………., act de identitate ………. seria ………. nr. ………., CNP ………., în calitate de ……….,

se face vinovat(ă) de următoarea/următoarele faptă/fapte:

1. ……….

………..;

2. ……….

………. .

Fapta/Faptele descrisă/descrise mai sus constituie contravenţie/contravenţii prevăzută/prevăzute de art. 91 alin. (1) lit. ………. din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Sancţiunea aplicată şi măsurile dispuse:

Pentru contravenţia/contravenţiile prevăzută(e) de ………. art. ………. alin. ………. lit. ………. se sancţionează cu amendă de la ………. la ………., pentru care contravenientului i se aplică următoarea sancţiune: ………. lei.

……….

Amenda se va achita în contul deschis la trezorerie/C.E.C. Bank – S.A., în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal însoţit de înştiinţarea de plată. Copia dovezii efectuării plăţii se trimite Oficiului Român pentru Adopţii prin poştă, fax sau format electronic în termen de 5 zile de la data efectuării plăţii.

Odată cu întocmirea procesului-verbal de constatare a contravenţiei se înmânează sau se comunică contravenientului şi înştiinţarea de plată.

Procesul-verbal poate fi contestat în termen de 15 zile de la data înmânării sau a comunicării acestuia în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

Alte menţiuni/obiecţii ale contravenientului:

……….

Alte menţiuni ale organului constatator:

……….

Procesul-verbal a fost întocmit la data de ………. în două exemplare, dintre care unul se înmânează sau, după caz, se comunică contravenientului.

Agent constatator,

……….

Am luat cunoştinţă.

Contravenient,

……….

Contravenientul nu este de faţă/refuză să semneze, împrejurare ce se adevereşte cu martorul:

Numele/prenumele ………., domiciliat/domiciliată în ………., str. ………. nr. ………., bl. ………., sc. ………., ap. ………., CNP ………., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ………. nr. ………., emis/emisă de ………. la data de ………. .

Semnătura martorului

 

ANEXA Nr. 2
Formularul-model al înştiinţării de plată

 

ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ

Nr. ………. din ……….

Subsemnatul(a), ………., în calitate de ………. la ………., conform Procesului-verbal de constatare a contravenţiilor nr. ………. din ………., aplic contravenientului ………. o amendă de ………. lei, pe care o va achita la trezorerie/C.E.C. Bank – S.A., în termen de 15 zile de la data înmânării sau a comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei. Copia dovezii efectuării plăţii se trimite Oficiului Român pentru Adopţii prin poştă, fax sau format electronic în termen de 5 zile de la data efectuării plăţii.

Prezenta înştiinţare de plată face parte din Procesul-verbal nr. ………. din data de ………. .

Agent constatator,

……….

Am luat cunoştinţă.

Contravenient,

……….