HG 109/2009 privind organizarea si functionarea ANAF a fost modificata de HG 665/2012 publicata in M.Of. 481/2012.

Va prezentam formele consolidate si actualizate ale articolelor care au suferit modificari, asa cum pot fi acestea viziualizate in Biblioteca pentru informare juridica si economica online Legalis 2.0:


 Timp de 14 zile puteti evalua GRATUIT continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie


HG 109/2009 ….. Art 4 …. punctul 38 si punctul 47

……….

38. exercită controlul financiar şi, după caz inspecţia fiscală, privind respectarea disciplinei economico-financiare şi a modului de administrare şi gestionare a mijloacelor materiale şi a fondurilor financiare de către instituţiile publice şi operatorii economici la care statul, direct sau printr-o instituţie ori autoritate publică, are calitatea de acţionar;

38. exercită inspecţia fiscală în vederea identificării şi combaterii fraudei fiscale la toate categoriile de contribuabili, indiferent de mărimea şi forma de organizare;

………

47. asigură integritatea în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin promovarea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei.

modificat de
Hotărâre nr. 665/2012 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală din 4 iulie 2012, M. Of. 481/2012;


HG 109/2009 …. Art. 5

(1) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este autorizată:

a) să exercite nemijlocit şi neîngrădit inspecţia fiscală, controlul financiar şi controlul operativ şi inopinat, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

a) să exercite nemijlocit şi neîngrădit inspecţia fiscală şi controlul operativ şi inopinat, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

b) să exercite, prin Autoritatea Naţională a Vămilor, controlul vamal, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

c) să stabilească în sarcina operatorilor economici, ca urmare a controlului, măsuri de conformare pentru respectarea legii;

d) să aplice sancţiuni potrivit prevederilor legale;

e) să urmărească şi să ia măsuri de recuperare a ajutorului de stat ilegal sau utilizat abuziv, prin organele abilitate, conform competenţelor;

f) să aplice, prin organele abilitate, modalităţile de executare silită şi măsurile asigurătorii, în condiţiile legii, pentru a căror realizare este competentă potrivit legii;

g) să încheie protocoale de schimb de informaţii şi colaborare cu ministerele, instituţiile publice şi cu alte organizaţii;

h) să soluţioneze plângerile prealabile, contestaţiile şi petiţiile şi să pună la dispoziţie solicitanţilor informaţiile publice, în condiţiile legii;

i) să stabilească orice alte măsuri în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are dreptul să solicite de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice şi operatori economici, de la instituţii de credit şi de la alte persoane, în condiţiile legii, datele şi informaţiile necesare în vederea realizării atribuţiilor, cu păstrarea confidenţialităţii acestora.

modificat de
Hotărâre nr. 665/2012 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală din 4 iulie 2012, M. Of. 481/2012;


HG 109/2009 ….. Art. 18

(1) Personalul din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care are calitatea de funcţionar public, beneficiază de toate drepturile şi are obligaţiile prevăzute în Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în art. 227 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Personalul din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care are calitatea de personal contractual, beneficiază de toate drepturile şi are obligaţiile prevăzute în Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, şi în art. 227 din Ordonanţa Guverului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Personalul din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care are calitatea de personal contractual, beneficiază de toate drepturile şi are obligaţiile prevăzute în Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată.

(3) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală poate aproba, în cazuri temeinic justificate, redistribuirea unor fonduri de stimulare între unităţile subordonate, precum şi între agenţie şi acestea.

(4) Salarizarea personalului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se face potrivit reglementărilor în vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natură salarială pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual.

(5) Salarizarea personalului din aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se face similar cu salarizarea personalului propriu al Ministerului Finanţelor Publice.

modificat de
Hotărâre nr. 665/2012 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală din 4 iulie 2012, M. Of. 481/2012;


ANEXA Nr. 1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – modificata (anexa reprodusa in facsimil)


Timp de 14 zile puteti evalua GRATUIT continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie