Prezentam un fragment din lucrarea Noul Cod civil. Comentariu pe articole – Coordonatori si autori: Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei. Comentariul pentru Art. 2520 – Termenul de prescriptie de un an. Cazuri.

Lucrarea „Noul Cod Civil. Comentariu pe articole” este accesibila si online, direct catre Modulul Legalis Comentarii online:

Noul Cod Civil – Cartea a VI-a – Titlul I – Capitolul II – Art. 252o

Termenul de prescripţie de un an. Cazuri
(1) Se prescrie în termen de un an dreptul la acţiune în cazul:
1. profesioniştilor din alimentaţia publică sau hotelierilor, pentru serviciile pe care le prestează;
2. profesorilor, institutorilor, maeştrilor şi artiştilor, pentru lecţiile date cu ora, cu ziua sau cu luna;
3. medicilor, moaşelor, asistentelor şi farmaciştilor, pentru vizite, operaţii sau medicamente;
4. vânzătorilor cu amănuntul, pentru plata mărfurilor vândute şi a furniturilor livrate;
5. meşteşugarilor şi artizanilor, pentru plata muncii lor;
6. avocaţilor, împotriva clienţilor pentru plata onorariilor şi cheltuielilor. Termenul de prescripţie se va calcula din ziua rămânerii definitive a hotărârii sau din aceea a împăcării părţilor, ori a revocării mandatului. În cazul afacerilor neterminate, termenul de prescripţie este de 3 ani de la data ultimei prestaţii efectuate;
7. notarilor publici şi executorilor judecătoreşti, în ceea ce priveşte plata sumelor ce le sunt datorate pentru actele funcţiei lor. Termenul prescripţiei se va socoti din ziua în care aceste sume au devenit exigibile;
8. inginerilor, arhitecţilor, geodezilor, contabililor şi altor liber-profesionişti, pentru plata sumelor ce li se cuvin. Termenul prescripţiei se va socoti din ziua când s-a terminat lucrarea.
(2) În toate cazurile, continuarea lecţiilor, serviciilor, furniturilor, actelor sau lucrărilor nu întrerupe prescripţia pentru sumele scadente. [art. 2036, art. 2127 alin. (1), art. 2503 alin. (2)-(3), art. 2523, art. 2524 alin. (2), art. 2526 teza finală NCC; art. 2 lit. d) din O.G. nr. 58/1998; anexa I a H.G. nr. 843/1999]

Comentariu

1. Domeniu de aplicare. Termenele speciale de 1 an se aplică în cazul acelor creanţe care nu sunt constate, de regulă, printr-un act scris, având în vedere că se bazează pe o prezumţie de plată. În consecinţă, în cazul în care creanţa este recunoscută printr-un înscris, ce emană de la debitor, suntem în prezenţa unei datorii ordinare neplătite, pentru care se aplică termenul general de prescripţie (în acelaşi sens: Cass.fr., 1er ch, 15 ianuarie 1991, dec. nr. 88-15286, www.legifrance.gouv.fr). În schimb, dacă, de exemplu, debitorul solicită printr-o scrisoare să i se comunice cuantumul exact al creanţei, acest fapt nu este de natură să determine aplicabilitatea termenului general de prescripţie extinctivă de 3 ani (Cass.fr., 1er ch, 5 februarie 2001, dec. nr. 89-14738, www.legifrance.gouv.fr). De asemenea, nu constituie o recunoaştere a datoriei de către debitor situaţia în care acesta afirmă că „nu cunoaşte dacă respectiva factură a fost sau nu achitată” (Cass.fr., 1er ch, 17 ianuarie 1995, dec. nr. 92-16901, www.legifrance.gouv.fr).

2. Alimentaţie publică şi cazare. Noţiunea de „alimentaţie publică” cuprinde atât structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică [unităţi de alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare, unităţi de alimentaţie publică situate în staţiuni turistice, cât şi cele administrate de societăţi comerciale de turism, restaurante, baruri, unităţi de fast food, cofetării, patiserii şi care sunt atestate conform legii – art. 2 lit. d) din O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor turistice în România (M.Of. nr. 309 din 26 august 2008, cu modificările ulterioare), precum şi celelalte unităţi de alimentaţie publică prevăzute în anexa I a H.G. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistică (M.Of. nr. 510 din 21 octombrie 1999)]. De asemenea, noţiunea de „hotelier” trebuie interpretată lato sensu, semnificând persoanele care reprezintă structurile de primire turistică cu funcţie de cazare, astfel cum sunt definite de art. 2 lit. d) din O.G. nr. 58/1998, respectiv hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanţă, campinguri, camere de închiriat în locuinţe familiale, nave fluviale şi maritime, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice şi alte unităţi cu funcţiuni de cazare turistică. O asemenea interpretare este justificată de faptul că, prin lege [art. 2127 alin. (1) NCC], este definit hotelierul ca fiind persoana care oferă servicii de cazare.

Termenul de 1 an va fi aplicabil doar acţiunilor exercitate de către profesionişti din alimentaţia publică sau hotelieri în vederea recuperării contravalorii serviciilor prestate, nefiind aplicabil acţiunilor intentate de beneficiarii serviciilor împotriva persoanelor care au prestat servicii de alimentaţie publică sau cazare. De asemenea, termenul va curge pentru fiecare prestaţie în parte, având în vedere dispoziţiile art. 2503 alin. (2) NCC. Prin excepţie, dacă prin convenţia părţilor sau ca urmare a naturii serviciilor, debitorul este dator să achite un preţ total al serviciului efectuat, atunci termenul de prescripţie va începe să curgă de la data ultimei prestaţii [art. 2503 alin. (3) NCC; în sens asemănător a se vedea D. Alexandresco, Dreptul civil român, p. 292].

3. Activităţi instructiv-educative. Pentru a fi incidente dispoziţiile art. 2520 pct. 2 NCC, este necesar ca lecţiile să fie date cu ora, cu ziua sau cu luna. Per a contrario, dacă lecţiile au fost date cu anul atunci va fi aplicabil termenul general de prescripţie de 3 ani prevăzut de art. 2517 NCC.

4. Asistenţă medicală de specialitate. Potrivit art. 2520 pct. 3 NCC, termenul de an va fi aplicabil şi în cazul contravalorii vizitelor sau a operaţiilor realizate de medici, prestaţiilor realizate de asistente sau moaşe şi, respectiv, medicamentelor furnizate de farmacişti. Pentru a fi incident textul legal menţionat, este necesar ca aceste persoane să-şi exercite profesiunea cu respectarea legii. De asemenea, textul legal trebuie să fie aplicabil, pentru identitate de raţiune, şi veterinarilor, care potrivit statutului acestora, exercită medicina şi chirurgia în ce priveşte animalele (Cass.fr., 1er ch, 7 martie 2000, dec. nr. 97-14653, www.legifrance.gouv.fr). În schimb, dispoziţiile art. 2520 pct. 3 NCC nu vor fi aplicabile în cazul cheltuielilor de spitalizare solicitate de un spital, având în vedere că dispoziţia legală prin care se instituie un termen abreviat de 1 an este aplicabilă doar în cazurile stricte prevăzute de lege (Cass.fr., 1er ch, 1 iunie 1994, dec. nr. 92-13589, www.legifrance.gouv.fr)

5. Vânzarea cu amănuntul. Dispoziţiile art. 2520 pct. 4 NCC nu sunt aplicabile în cazul vânzărilor „en gros”. În cazul în care între vânzător şi cumpărător, s-a stabilit ca achiziţiile să se facă în cont, urmând ca socotelile să se realizeze la o anumită perioadă, atunci termenul de prescripţie va începe să curgă de la data ultimelor operaţiuni aferente contului (în acelaşi sens: Cass.fr., 1er ch, 24 iunie 1986, dec. nr. 84-16708, www.legifrance.gouv.fr).

6. Activităţi creative. Termenul de prescripţie în cazul acţiunilor având ca obiect plata produselor de artizanat sau meşteşugăreşti este de asemenea de un an, care va începe să curgă de la data predării produselor către dobânditor.

7. Servicii efectuate de liber profesionişti. În cazul avocaţilor, legea distinge în funcţie de cum procesul a fost soluţionat sau după cum procesul este în curs. În cazul în care procesul a fost soluţionat, termenul de un an va începe să curgă din ziua rămânerii definitive a hotărârii sau a împăcării părţilor. Dacă dosarul nu a fost finalizat atunci termenul de prescripţie extinctivă va începe să curgă de la data ultimei prestaţii. Prin excepţie, în ipoteza în care mandatul avocatului a încetat înainte de finalizarea dosarului, atunci termenul de prescripţie extinctivă va curge din momentul când notificarea revocării mandatului a fost comunicată avocatului [art. 2036 NCC, raportat la art. 2523 NCC]. Apreciem că, deşi legea stabileşte pentru această situaţie faptul că termenul de prescripţie începe să curgă de la data revocării mandatului, această dispoziţie este aplicabilă doar pentru ipoteza în care revocarea s-a făcut în prezenţa avocatului.

În ce priveşte activităţile prestate de notari sau executori judecătoreşti, termenul special de 1 an, va fi aplicabil pentru plata onorariilor percepute de aceştia pentru prestarea serviciilor solicitate. În schimb, în ce priveşte sumele datorate de beneficiarului serviciului, cu titlul de taxă de timbru sau alte sume, ce constituie venituri ale bugetului de stat, va fi aplicabil termenul de 5 ani prevăzut de Codul de procedură fiscală.

În cazul lucrărilor prestate de ingineri, arhitecţi, geodezi, contabili şi alţi liber-profesionişti, deşi legea prevede că termenul de prescripţie începe să curgă din momentul terminării lucrării, totuşi, dacă părţile au prevăzut un termen ulterior pentru plata prestaţiei, atunci termenul de prescripţie va începe să curgă de la data expirării termenului [art. 2524 alin. (2) NCC].

8. Periodicitatea prestaţiilor, serviciilor, lucrărilor etc. Având în vedere faptul că, în principiu, lecţiile, serviciile, furniturile, actele sau lucrările au un caracter divizibil, va începe să curgă un termen de prescripţie extinctivă, distinct pentru fiecare prestaţie [art. 2503 alin. (2) NCC], iar existenţa unei continuităţi în desfăşurarea lecţiilor, a furniturilor, a actelor sau a lucrărilor nu este de natură a întrerupe prescripţia pentru sumele scadente. Prin excepţie, dacă potrivit legii sau convenţiei părţilor, lecţiile, serviciile, furniturile, actele sau lucrările au fost privite ca un tot unitar, atunci termenul de prescripţie va începe să curgă de la data ultimei prestaţii (art. 2526 teza finală NCC).


 – Cartea Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, in format tiparit poate fi achizitionata de aici (www.beckshop.ro)
 – Accesul la modulul Comentarii online care contine lucrarea Noul Cod Civil. Comentariu pe articole se poate obtine de la aceasta pagina.
 – Informatii suplimentare despre lucrare.