A fost publicat in M. Of. 282/2012 Ordinul 3798 privind desfasurarea sesiunii speciale de bacalaureat 2012 pentru absolventii de liceu participanti la loturile nationale largite ce se pregatesc pentru olimpiadele si concursurile internationale.


MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

ORDIN Nr. 3.798/2012

privind desfăşurarea sesiunii speciale de bacalaureat 2012 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale

M.Of. nr. 282 din 27.4.2012

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.218/2011 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat – 2012,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aprobă calendarul sesiunii speciale de bacalaureat 2012, 19 mai–1 iunie 2012, pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2
Sesiunea specială de bacalaureat 2012 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale se desfăşoară în două centre de examen şi în centrul zonal de evaluare. Locaţiile centrelor de bacalaureat şi modalitatea de repartiţie a candidaţilor în cele două centre de examen sunt stabilite de Comisia judeţeană de bacalaureat a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bacău.

Art. 3
Lista nominală a candidaţilor care pot participa la examenul de bacalaureat este întocmită de către Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii şi este aprobată de secretarul de stat, preşedintele Comisiei Naţionale de Bacalaureat – 2012.

Art. 4
(1) Se numesc ca preşedinţi ai comisiilor de bacalaureat din centrele de examen şi din centrul zonal de evaluare, după cum urmează:

– Vasile Puiu, prof. univ. dr. ing., de la Facultatea de Inginerie, Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău – preşedintele comisiei de bacalaureat din centrul de examen nr. 1;

– Nicolae Ocheană, lector univ. dr., de la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău – preşedintele comisiei de bacalaureat din centrul de examen nr. 2;

– Radu Ababei, prof. univ. dr., de la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău – preşedintele comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare.

(2) Comisia judeţeană de bacalaureat a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bacău stabileşte componenţa comisiilor de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi a comisiilor de bacalaureat din centrele de examen şi din centrul zonal de evaluare.

Art. 5
Sesiunea specială de bacalaureat 2012 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat – 2011, cu modificările ulterioare, valabilă şi pentru examenul de bacalaureat 2012, potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.218/2011 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat – 2012. Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat şi programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor şi a programelor pentru examenul de bacalaureat – 2011, sunt valabile şi pentru anul 2012.

Art. 6
Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău, conducerea Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare“ din Bacău duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Cătălin Ovidiu Baba

ANEXĂ
CALENDARUL
sesiunii speciale de bacalaureat 2012,19 mai–1 iunie 2012

19–20 mai 2012 Înscrierea candidaţilor la sesiunea specială de examen
21–22 mai 2012 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
21–22 mai 2012 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
23–24 mai 2012 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
24–25 mai 2012 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
28 mai 2012 Limba şi literatura română – proba E) a) – proba scrisă
29 mai 2012 Proba obligatorie a profilului – proba E) c) – proba scrisă
30 mai 2012 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E) d) – proba scrisă
31 mai 2012 Limba şi literatura maternă – proba E) b) – proba scrisă
  Afişarea rezultatelor până la ora 18,00
  Depunerea contestaţiilor (orele 18,00–22,00)
1 iunie 2012 Rezolvarea contestaţiilor
  Afişarea rezultatelor finale