In M. O. 97/2012 a fost publicata DECIZIA Nr. 2/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langă Camera de Comert si Industrie a Romaniei.


CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

DECIZIE Nr. 2/2012
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

M.Of. nr. 97 din 7.2.2012

În temeiul art. 28 alin. (2) lit. e) şi art. 29 alin. (5) din Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 29 pct. 12, art. 59 şi 60 din Statutul Camerei Naţionale,

Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale adoptă prezenta decizie.

Art. 1
Colegiul de Conducere a aprobat cu unanimitate de voturi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, conform anexei care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Camerei Naţionale,

Mihail M. Vlasov

ANEXĂ
REGULAMENT privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1
Definirea şi sediul Curţii de Arbitraj
(1) Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, denumită în continuare Curtea de Arbitraj, este o instituţie permanentă de arbitraj, neguvernamentală, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, organizată şi funcţionând în conformitate cu Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prezentul regulament.

(2) Sediul Curţii de Arbitraj este în România, municipiul Bucureşti, bd. Octavian Goga nr. 2, sectorul 3.

Art. 2
Misiunea Curţii de Arbitraj
Curtea de Arbitraj are misiunea de a promova arbitrajul civil intern şi internaţional şi de a organiza funcţionarea arbitrajului, precum şi alte modalităţi alternative de soluţionare a litigiilor.

CAPITOLUL II
Atribuţii

Art. 3
Organizarea arbitrajului
Curtea de Arbitraj îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) organizează şi administrează soluţionarea litigiilor civile interne şi internaţionale prin arbitraj instituţionalizat şi prin arbitraj ad-hoc, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Curţii de Arbitraj, de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, denumite în continuare Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj, de dispoziţiile Codului de procedură civilă, de legile speciale în domeniu şi de convenţiile internaţionale la care România este parte;

b) nominalizarea sau individualizarea unei instituţii permanente de arbitraj inserată în convenţia arbitrală cu privire la soluţionarea litigiilor determină competenţa exclusivă a acestei instituţii şi aplicarea regulamentului şi regulilor de procedură arbitrală proprii, independent de restul prevederilor consemnate în convenţia arbitrală de către părţi;

c) în cazul în care instituţia permanentă de arbitraj nu este nominalizată sau individualizată şi părţile au convenit în convenţia arbitrală soluţionarea litigiilor pe calea arbitrajului, competenţa va fi determinată de regulamentul şi regulile de procedură arbitrală ale instituţiei permanente de arbitraj de la locul unde s-a înregistrat cererea/acţiunea de arbitrare;

d) dacă părţile au inserat în convenţia arbitrală că litigiile lor vor fi soluţionate pe calea arbitrajului ad-hoc, părţile vor avea dreptul:

– de a desemna arbitrii sau de a stabili modalităţile potrivit cărora aceştia vor fi desemnaţi;

– de a desemna locul desfăşurării arbitrajului;

– de a fixa regulile de procedură pe care le vor urma arbitrii; arbitrajul va fi supus regulilor de procedură prevăzute în Codul de procedură civilă, în Normele Convenţiei europene de arbitraj comercial internaţional, încheiată la Geneva la 21 aprilie 1961, şi în Regulamentul de arbitraj al Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional (UNCITRAL), adoptat la 15 decembrie 1976.

Modele de convenţii arbitrale

e) elaborează modele de convenţii arbitrale pe care le diseminează în mediul de afaceri;

Probleme de arbitraj

f) dezbate problematica generală a arbitrajului civil intern şi internaţional, aspectele de drept, precum şi cele ale practicii arbitrale;

Promovarea activităţii de arbitraj

g) colaborează cu celelalte entităţi arbitrale de pe lângă fiecare cameră de comerţ judeţeană, în vederea desfăşurării unor acţiuni comune de promovare a arbitrajului civil, intern şi internaţional;

Unificarea regulilor de procedură

h) urmăreşte aplicarea unitară a Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj, de către tribunalele arbitrale care sunt organizate şi funcţionează în cadrul camerelor de comerţ judeţene din România;

Evidenţa practicii arbitrale

i) ţine evidenţa practicii arbitrale întocmeşte culegeri de practică arbitrală şi asigură documentarea în domeniul arbitrajului civil intern şi internaţional;

Îmbunătăţirea activităţii de arbitraj

j) face propuneri privind îmbunătăţirea organizării şi desfăşurării arbitrajului civil intern şi internaţional;

Evoluţia instituţiei arbitrajului

k) colaborează cu alte instituţii permanente de arbitraj din străinătate şi urmăreşte evoluţia arbitrajului în Uniunea Europeană şi pe plan internaţional;

Organizarea modalităţilor alternative de soluţionare a litigiilor

l) organizează, la cerere, alte modalităţi alternative de soluţionare a litigiilor, respectiv concilierea prealabilă şi medierea în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în legi speciale;

Îndeplinirea altor atribuţii

m) îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj;

Asistenţă la cerere pentru organizarea arbitrajului ad-hoc

n) asistă părţile, la cererea lor expresă şi scrisă, în organizarea arbitrajului ad-hoc.

CAPITOLUL III
Organizare şi funcţionare

Art. 4
Componenţa Curţii de Arbitraj
(1) Curtea de Arbitraj se compune din arbitri, aprobaţi de către Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României (denumită în continuare Camera Naţională), la propunerea preşedintelui Camerei Naţionale, cu consultarea preşedintelui Curţii de Arbitraj, dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament.

Vocaţia de a deveni arbitru

(2) Poate fi arbitru orice persoană, cetăţean român sau străin, care are capacitatea deplină de exerciţiu al drepturilor sale, se bucură de o reputaţie neştirbită şi are o înaltă calificare şi experienţă profesională.

Înscrierea pe Lista de arbitri

(3) Înscrierea pe Lista de arbitri a arbitrilor români se face în următoarele condiţii:

a) cerere scrisă;

b) o adeverinţă din care să rezulte dovada studiilor superioare juridice;

c) curriculum vitae;

d) o recomandare dată de un arbitru care figurează pe Lista de arbitri şi are o vechime de peste 5 ani în această calitate;

e) declaraţie pe propria răspundere că a luat cunoştinţă de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj privind răspunderea arbitrilor;

f) în cazul avocatului, o declaraţie pe propria răspundere că a luat cunoştinţă de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj cu privire la incompatibilităţi;

g) aprobarea de către Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale.

(4) Dosarul cu actele de înscriere se depune la Secretariatul Curţii de Arbitraj, cel mai târziu cu 5 zile înaintea sesiunii Colegiului de Conducere al Camerei Naţionale, şi, după obţinerea avizului consultativ al preşedintelui sau prim-vicepreşedintelui Curţii de Arbitraj, se înaintează Cancelariei Camerei Naţionale.

Arbitri străini

(5) Pot fi înscrişi pe Lista de arbitri, în condiţiile alin. (1) şi (2), arbitri străini, cu acordul scris al persoanelor în cauză, cu condiţia asumării obligaţiilor ce le revin în această calitate, cuprinse în regulamentele şi regulile Curţii de Arbitraj.

Examinarea cererilor de înscriere

(6) Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale examinează cererile de înscriere în Lista de arbitri o singură dată pe an, de regulă în prima sesiune ordinară din an.

Întocmirea Listei de arbitri

(7) Enumerarea arbitrilor în Lista de arbitri se face în ordinea alfabetică a numelui acestora, specificându-se, pentru fiecare arbitru, titlurile ştiinţifice pe care le deţine şi activitatea profesională care îl defineşte, iar pentru arbitrii români care au domiciliul în altă localitate decât sediul Curţii de Arbitraj se va menţiona şi localitatea corespunzătoare.

(8) Prin excepţie, se trec la începutul Listei de arbitri preşedintele Camerei Naţionale, în situaţia în care are calitatea de arbitru sau este persoana desemnată ca Autoritate de nominare, şi membrii Colegiului Curţii de Arbitraj.

Nominalizarea arbitrilor

(9) Nominalizarea ca arbitru/supraarbitru al unui tribunal arbitral instituţionalizat se face numai cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul regulament şi în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj care se aplică tuturor arbitrilor de pe Lista de arbitri.

Art. 5
Radierea arbitrilor de pe Lista de arbitri. Proceduri
(1) Îndepărtarea arbitrilor din Lista de arbitri se poate face în cazul încălcării obligaţiilor ce incumbă misiunii de arbitru, de către Biroul de Conducere al Camerei Naţionale, în urma unui raport al Colegiului Curţii de Arbitraj.

(2) Rezoluţia Biroului de Conducere al Camerei Naţionale poate fi atacată de către persoana vizată în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale care va lua o decizie definitivă ce va fi comunicată de îndată petentului.

(3) Pentru cauze de incompatibilitate în legătură cu calitatea de arbitru survenite ulterior înscrierii pe Lista de arbitri se dispune suspendarea acestuia de către Colegiul Curţii de Arbitraj în baza referatului asistentului arbitral şef.

(4) Pentru fapte grave, arbitrul poate fi exclus din Lista de arbitri de către Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale.

(5) Fapte grave în înţelesul alin. (4) sunt considerate:

a) incorectitudinea în exercitarea misiunii de arbitru prin încălcarea principiului imparţialităţii dovedită prin orice mijloace de probă admise de lege;

b) atingerea adusă onoarei ori reputaţiei unui arbitru din Lista de arbitri a Curţii de Arbitraj sau adusă unui membru al Colegiului de Conducere al Camerei Naţionale prin afirmaţii, verbale ori scrise, ce impută fapte care, dacă ar fi adevărate, ar expune persoana dispreţului public;

c) condamnarea penală printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.

(6) Decizia definitivă a Colegiului de Conducere al Camerei Naţionale privind măsura excluderii din Lista de arbitri va fi adusă la cunoştinţă tuturor curţilor de arbitraj din ţară şi străinătate.

(7) Decizia Colegiului de Conducere al Camerei Naţionale este definitivă şi poate fi atacată, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la Adunarea Generală a Camerei Naţionale.

(8) Hotărârea Adunării Generale a Camerei Naţionale prin care s-a reexaminat decizia este irevocabilă.

Art. 6
Colegiul Curţii de Arbitraj
(1) Activitatea Curţii de Arbitraj este coordonată de către un Colegiu alcătuit din preşedinte, prim-vicepreşedinte, vicepreşedinte, secretar ştiinţific, arbitru coordonator şi 4 membri, aprobat pentru un mandat de 3 ani şi care poate fi reînnoit de Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale, la propunerea preşedintelui acesteia.

(2) Colegiul Curţii de Arbitraj îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament aprobat de Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale, la propunerea preşedintelui acesteia.

Art. 7
Plenul Curţii de Arbitraj
Totalitatea arbitrilor înscrişi în Lista de arbitri constituie Plenul Curţii de Arbitraj.

Art. 8
Atribuţii ale Plenului Curţii de Arbitraj
(1) Plenul Curţii de Arbitraj dezbate informările Colegiului Curţii de Arbitraj, cu privire la activitatea desfăşurată de acesta, precum şi probleme de drept care, rezolvate diferit de tribunalele arbitrale, pot duce la o practică neunitară.

Convocarea Sesiunilor Plenului Curţii de Arbitraj şi prezidarea lor

(2) Sesiunile Plenului Curţii de Arbitraj sunt convocate în termen de 5 zile de la data hotărârii Colegiului Curţii de Arbitraj şi sunt conduse de către preşedintele Curţii de Arbitraj.

(3) În cazul în care la lucrările Plenului Curţii de Arbitraj participă Autoritatea de nominare, aceasta prezidează şedinţa.

Obligaţia de prezenţă la Sesiunile Plenului Curţii de Arbitraj

(4) Nicio persoană înscrisă în Lista de arbitri nu poate absenta nemotivat de la sesiunea Plenului Curţii de Arbitraj. Lipsa la două sesiuni ale Plenului Curţii de Arbitraj atrage îndepărtarea din Lista de arbitri.

(5) Sesiunile Plenului Curţii de Arbitraj sunt bianuale, respectiv o sesiune de primăvară şi o sesiune de toamnă.

Art. 9
Secretariatul Curţii de Arbitraj
(1) Curtea de Arbitraj are un secretariat propriu în cadrul Direcţiei drept şi legislaţie a Camerei Naţionale.

(2) Secretariatul Curţii de Arbitraj funcţionează pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Naţionale şi a Circularei privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului Curţii de Arbitraj emise de şefa Cancelariei Camerei Naţionale.

(3) Asistentul arbitral este încadrat în funcţia de consilier juridic.

Art. 10
Definirea tribunalului arbitral
(1) În înţelesul prezentului regulament, tribunalul arbitral este format dintr-un arbitru unic desemnat sau din totalitatea arbitrilor desemnaţi în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

Obligaţii de neimixtiune

(2) Camera Naţională şi Curtea de Arbitraj nu au dreptul ca, prin organizarea şi administrarea arbitrajului, să intervină în soluţionarea litigiului sau să influenţeze în vreun fel tribunalul arbitral.

Soluţionarea litigiului

(3) Soluţionarea litigiului aparţine exclusiv tribunalului arbitral şi se desfăşoară după Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj, conform cu legile în vigoare aplicabile litigiului.

Art. 11
Numirea arbitrilor
(1) Numirea arbitrilor într-un litigiu determinat şi constituirea tribunalului arbitral se efectuează în conformitate cu prezentul regulament şi cu Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

Autoritatea de nominare

(2) Autoritatea de nominare a arbitrilor aparţine unei persoane membră a Plenului Curţii de Arbitraj, desemnată prin Rezoluţia Biroului de Conducere al Camerei Naţionale pentru un mandat de 7 ani şi care poate fi reînnoit.

Revocarea mandatului Autorităţii de nominare

(3) Mandatul încetează prin demisie sau din cauze naturale şi poate fi revocat pentru faptele prevăzute în art. 5 alin. (5) din prezentul regulament.

Lista de supraarbitri

(4) Din Lista de arbitri, Autoritatea de nominare, cu consultarea preşedintelui Curţii de Arbitraj, alcătuieşte Lista de supraarbitri.

Art. 12
Obligaţii ale arbitrului/supraarbitrului
(1) Arbitrul/Supraarbitrul îşi exercită activitatea cu titlu individual, fiind independent şi imparţial, supus numai legii şi probelor administrate în cauză. Aprecierea probelor se face pe baza convingerii intime a arbitrului.

(2) Arbitrul/Supraarbitrul care intră în compunerea tribunalului arbitral trebuie să manifeste disponibilitatea cerută de exerciţiul competenţelor arbitrale, în termen util, după agenda Secretariatului Curţii de Arbitraj, cu bună-credinţă şi profesionalism.

Prioritatea activităţii de arbitru/supraarbitru

(3) Activitatea de arbitrare, cu referire la cauzele în care a fost desemnat şi a acceptat, devine pentru arbitru/supraarbitru prioritară faţă de orice altă activitate a acestuia, fie ea izvorâtă din baze contractuale, fie voluntară.

Sancţiuni

(4) Neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a obligaţiilor izvorâte din calitatea de arbitru se sancţionează cu reţinerea din onorariul cuvenit a unei cote de 5% pentru fiecare zi de întârziere.

(5) Sumele rezultate revin în proporţie de 60% Camerei Naţionale şi în proporţie de 40% intră în fondul Colegiului Curţii de Arbitraj.

Art. 13
Înlocuirea arbitrilor/supraarbitrilor
Înlocuirea unui arbitru/supraarbitru se face pentru motivele şi în condiţiile prevăzute în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

CAPITOLUL IV
Resurse

Art. 14
Compunerea resurselor Curţii de Arbitraj
(1) Resursele Curţii de Arbitraj se asigură din taxa de înregistrare şi taxa arbitrală încasate pentru serviciile prestate.

Stabilirea taxelor

(2) Taxa de înregistrare şi taxa arbitrală sunt stabilite prin Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale, aprobate de Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale, la propunerea Colegiului Curţii de Arbitraj.

Destinaţia taxelor

(3) Taxa de înregistrare acoperă costurile de iniţiere a procedurii administrative de constituire a dosarului arbitral. Taxa arbitrală acoperă cheltuielile legate de activitatea de organizare, desfăşurare şi soluţionare a litigiilor, plăţii onorariilor arbitrilor şi documentării acestora, cheltuielilor de secretariat şi suportarea altor cheltuieli necesare funcţionării Curţii de Arbitraj.

Indemnizaţii pentru membrii Colegiului Curţii de Arbitraj şi asistenţii arbitrali

(4) Preşedintele Curţii de Arbitraj are dreptul la o indemnizaţie lunară egală cu o jumătate din indemnizaţia vicepreşedintelui Camerei Naţionale. Prim-vicepreşedintele şi vicepreşedintele Curţii de Arbitraj au dreptul la o indemnizaţie egală cu jumătate din indemnizaţia preşedintelui Curţii de Arbitraj.

(5) Membrii Colegiului Curţii de Arbitraj beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă egală cu o treime din indemnizaţia pe sesiune a membrilor Colegiului de Conducere al Camerei Naţionale.

(6) Asistenţii arbitrali primesc o indemnizaţie în raport cu volumul de activitate depusă, la propunerea prim-vicepreşedintelui Curţii de Arbitraj avizată de şeful Cancelariei Camerei Naţionale.

Constituirea fondului

(7) La nivelul Curţii de Arbitraj se instituie un fond constituit dintr-o cotă de 10% din onorariile arbitrilor, care este destinat plăţii indemnizaţiilor prevăzute la alin. (4)–(6), precum şi pentru acoperirea altor cheltuieli.

Indemnizaţia Autorităţii de nominare

(8) Pentru activitatea desfăşurată în legătură cu arbitrajul, Autoritatea de nominare primeşte o indemnizaţie egală cu 10% din valoarea taxei arbitrale.

Art. 15
Asigurarea condiţiilor
Camera Naţională asigură condiţiile corespunzătoare desfăşurării activităţii Curţii de Arbitraj.

CAPITOLUL V
Dispoziţii finale

Art. 16
Obligaţia de confidenţialitate
Curtea de Arbitraj, tribunalul arbitral, precum şi personalul Camerei Naţionale au obligaţia să asigure confidenţialitatea arbitrajului.

Art. 17
Obiectul de reglementare al Regulamentului
(1) Prevederile prezentului regulament guvernează organizarea Curţii de Arbitraj, precum şi a tribunalului arbitral.

Sediul materiei în raporturile dintre părţi

(2) Raporturile dintre părţile litigante, pe de o parte, şi Curtea de Arbitraj şi tribunalul arbitral, pe de altă parte, în ceea ce priveşte litigiile supuse arbitrajului sunt reglementate prin prezentul regulament, prin Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj şi prin dispoziţiile Codului de procedură civilă, compatibile, în conformitate cu art. 4 din Convenţia europeană de arbitraj comercial internaţional, încheiată la Geneva la 21 aprilie 1961, şi Regulamentul de arbitraj al Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional, adoptat la 15 decembrie 1976 (UNCITRAL).

Art. 18
Elaborarea Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj
Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj se elaborează de către Biroul de Conducere al Camerei Naţionale şi se propun spre aprobare Colegiului Curţii de Arbitraj, în conformitate cu dispoziţiile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 19
Aprobarea şi intrarea în vigoare a Regulamentului Curţii de Arbitraj
(1) Prezentul regulament a fost aprobat la data de 16 ianuarie 2012 în sesiunea a XXIII-a de către Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale, conform art. 29 alin. (3) din Legea nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi intră în vigoare la data aprobării, abrogând orice dispoziţie contrară.

Codexul arbitral

(2) Dispoziţiile relevante din Legea nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele din Convenţia europeană de arbitraj comercial internaţional, încheiată la Geneva la 21 aprilie 1961, şi din Regulamentul de arbitraj al Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional (UNCITRAL), adoptat la 15 decembrie 1976, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Curţii de Arbitraj, Regulamentul Colegiului Curţii de Arbitraj, Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj şi Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale alcătuiesc Codexul arbitral.

Comunicarea Codexului Arbitral

(3) Direcţia drept şi legislaţie din cadrul Camerei Naţionale va asigura, prin grija Secretariatului Curţii de Arbitraj, comunicarea către cei interesaţi, la solicitarea acestora, a Codexului arbitral.

(4) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.