Prin OG 4/2012, publicata in M.O.  71/2012  se modifica Art. 12 si Art. 40 din Legea 334/2002 (legea bibliotecilor).

Va prezentam formele consolidate ale articolelor care au suferit modificari, asa cum pot fi acestea vizualizate in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis 2.0:


 Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie


Legea 334/2002 …. Art. 12

(1) Biblioteca Naţională a României îndeplineşte următoarele funcţii specifice:

a) prezervă, conservă, cercetează, dezvoltă şi pune în valoare documentele deţinute în colecţiile sale;

b) organizează Depozitul legal, potrivit legii;

b1) identifică, colecţionează, conservă şi comunică documentele care fac obiectul Depozitului legal, indiferent de conţinutul şi de anul apariţiei lor,

c) identifică, colecţionează, organizează, conservă şi pune în valoare Fondul Romanica, alcătuit din tipărituri şi alte categorii de documente apărute în străinătate, referitoare la România, la poporul român şi cultura română, publicaţii ale autorilor români apărute în străinătate în orice limbă, publicaţii în limba română ale autorilor străini apărute în străinătate;

d) organizează şi gestionează Rezerva naţională de publicaţii;

e) în calitate de centru naţional de schimb realizează evidenţa centralizată şi statistica schimburilor internaţionale de publicaţii;

f) în calitate de centru metodologic naţional, elaborează şi emite instrucţiuni şi norme metodologice pentru bibliotecile publice şi realizează studii, cercetări şi informări documentare în domeniul biblioteconomiei şi în alte domenii ale culturii;

g) în calitate de centru naţional de patologie şi restaurare a documentelor, Biblioteca Naţională a României elaborează şi emite, în conformitate cu normele internaţionale în vigoare, norme şi metodologii de conservare şi de restaurare, de funcţionare a laboratoarelor de restaurare din ţară şi acordă asistenţă de specialitate;

g1) coordonează proiectul de realizare a Catalogului colectiv naţional al publicaţiilor româneşti şi străine, precum şi alte proiecte de interes naţional în domeniu;

g2) elaborează Bibliografia Naţională a României pentru toate tipurile de documente;

g3) achiziţionează cu prioritate, din ţară şi din străinătate, documente specifice de importanţă deosebită pentru identitatea culturală şi naţională;

g4) coordonează realizarea Bibliotecii Virtuale Naţionale.

h) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare.

(2) Biblioteca Naţională a României funcţionează pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.

(3) Biblioteca Naţională a României este instituţie publică finanţată integral de la bugetul de stat.

(3) Biblioteca Naţională a României este instituţie publică finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.

modificat de
Ordonanţă nr. 4/2012 – pentru modificarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002 din 25 ianuarie 2012, M. Of. 71/2012 ;

Ordonanţă nr. 26/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002 din 26 ianuarie 2006, M. Of. 85/2006 ;


Legea 334/2002 … Art. 40

(1) Documentele aflate în colecţiile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune sau care au fost clasate în categoria bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, nu sunt mijloace fixe şi sunt evidenţiate, gestionate şi inventariate în condiţiile legii.

(1) Documentele aflate în colecţiile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune, nu sunt active fixe corporale şi sunt evidenţiate în documente de inventar; fac excepţie bunurile culturale care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, constituite în colecţii speciale, fiind considerate active fixe corporale şi evidenţiate, gestionate şi inventariate în conformitate cu prevederile legale.

(2) Eliminarea documentelor din colecţii se aplică numai bunurilor culturale comune, uzate fizic sau moral, după o perioadă de minimum 6 luni de la achiziţie, prin hotărârea conducerii bibliotecii.

(3) Evidenţa documentelor se face în sistem tradiţional şi informatizat, astfel:

a) evidenţa globală, prin registrul de mişcare a fondurilor (R.M.F.);

b) evidenţa individuală, prin registrul de inventar (R.I.), cu numerotare de la 1 la infinit;

c) evidenţa periodicelor, trimestrial sau anual, prin constituirea lor în unităţi de inventar;

d) evidenţa analitică, pe fişe însoţite de imagini foto pentru bunurile culturale constituite în gestiuni şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil.

(4) Evidenţa globală şi individuală a publicaţiilor, realizată în sistem informatizat, cuprinde descrierea completă, conform standardelor în vigoare.

(5) Bibliotecarii nu sunt obligaţi să constituie garanţii gestionare, dar ei răspund material pentru lipsurile din inventar care depăşesc procentul de pierdere naturală stabilit potrivit legii.

(6) Documentele, bunuri culturale comune, găsite lipsă din inventar, se recuperează fizic, prin înlocuirea cu documente identice, sau valoric, prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1–5 ori faţă de preţul astfel calculat.

(7) Bunurile culturale de patrimoniu lipsă la inventar se recuperează fizic; în cazul în care acest lucru nu este posibil, se recuperează valoric la preţul pieţei plus o penalizare de minimum 10% din cost, pe baza hotărârii Comisiei Naţionale a Bibliotecilor.

(8) Documentele specifice bibliotecilor se inventariază periodic astfel:

a) fondul care cuprinde până la 10.000 de documente – o dată la 4 ani;

b) fondul cuprins între 10.001–50.000 de documente – o dată la 6 ani;

c) fondul cuprins între 50.001–100.000 de documente – o dată la 8 ani;

d) fondul cuprins între 100.001–1.000.000 de documente – o dată la 10 ani;

e) peste 1.000.000 de documente – o dată la 15 ani.

(9) În caz de predare/preluare a gestiunii fondului de documente specifice, precum şi în caz de forţă majoră, se procedează la verificarea integrală a inventarului; modificarea parţială a echipei care gestionează se operează prin integrare în gestiune, în condiţiile legii.

(10) În caz de forţă majoră, incendii, calamităţi naturale, precum şi mutări succesive, sedii şi locuri de depozitare improprii, conducerea bibliotecii dispune scoaterea din evidenţă a documentelor deteriorate sau distruse.

(11) Bibliotecile publice sunt obligate să îşi dezvolte colecţiile de documente, prin achiziţionarea de titluri din producţia editorială curentă, precum şi prin completarea retrospectivă.

(12) Creşterea anuală a colecţiilor din bibliotecile publice trebuie să fie de minimum 50 de documente specifice la 1.000 de locuitori.

(13) Colecţia din biblioteca publică trebuie să asigure cel puţin un document specific pe cap de locuitor.

modificat de
Ordonanţă nr. 4/2012 – pentru modificarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002 din 25 ianuarie 2012, M. Of. 71/2012 ;
Ordonanţă nr. 26/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002 din 26 ianuarie 2006, M. Of. 85/2006 ;
Ordonanţă nr. 26/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002 din 26 ianuarie 2006, M. Of. 85/2006 ;


 Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie