Impreviziunea este o institutie nou introdusa prin Codul Civil (articolul 1271): textul din Noul Cod Civil consacra o regula si o exceptie in domeniul executarii contractului atunci cand imprejurarile pe care partile le-au luat in considerare la incheierea contractului s-au modificat si contractul a dobandit valenta de sarcina excesiva pentru una dintre parti. Este o situatie in care instanta de judecata intervine in contract.


REGULA: „Părţile sunt ţinute să îşi execute obligaţiile, chiar dacă executarea lor a devenit mai oneroasă, fie datorită creşterii costurilor executării propriei obligaţii, fie datorită scăderii valorii contraprestaţiei”. Potrivit acestui prim alineat, fiecare parte în contract trebuie să îşi execute obligaţia sa conform clauzelor contractului, chiar şi atunci când obligaţia proprie a devenit mai oneroasă decât părea să fie la data încheierii contractului., afectând echilibrul iniţial, prezumat, dintre prestaţiile reciproce.

EXCEPŢIA: dacă executarea a devenit excesiv de oneroasă datorită unei schimbări excepţionale a împrejurărilor care ar face vădit injustă obligarea debitorului la executarea obligaţiei, există posibilitatea intervenţiei instanţei în contract.

Soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa:
a) adaptarea contractului pentru a distribui în mod echitabil între părţi pierderile şi beneficiile ce rezultă din schimbarea împrejurărilor;
b) încetarea contractului la momentul şi în condiţiile pe care le stabileşte.

Condiţiile în care poate avea loc intervenţia instanţei:
Ceea ce poate prilejui intervenţia instanţei în contract nu este orice schimbare a împrejurărilor, ci sunt cerute
mai multe condiţii cumulative:
a) elementul care provoacă un caracter excesiv al sarcinii debitorului să nu fi existat la data încheierii contractului, ci să fi apărut după acest moment;
b) schimbarea împrejurărilor, precum şi întinderea acesteia să nu fi fost avute în vedere şi nici să nu fi fost posibil să fie avute în vedere de către debitor, în mod rezonabil, în momentul încheierii contractului;
c) partea pusă în dificultate să nu-şi fi asumat (expres sau prin natura contractului) să suporte riscul producerii evenimentului perturbator şi nici să nu se poată în mod rezonabil considera că şi-ar fi asumat
acest risc;
d) debitorul să fi încercat, într-un termen rezonabil şi cu bună-credinţă, negocierea adaptării rezonabile şi echitabile a contractului.
Aşa cum rezultă din ultimul text, sesizarea instanţei este abia a doua etapă a demersului debitorului obligaţiei devenită excesiv de oneroasă, acesta fiind ţinut, ca şi condiţie prealabilă sesizării instanţei, să încerce negocierea cu cealaltă parte, în scopul de a obţine adaptarea contractului.


Importanţa dezechilibrului creat
Este necesar ca circumstanţele noi să creeze un dezechilibru de o anumită gravitate, ce poate fi apreciată fie in concreto de judecător, fie in abstracto de legiuitor, care poate sa fixeze un prag dincolo de care dezechilibrul prestaţiilor să fie considerat impreviziune.
Se observă că diferenţa dintre aplicarea regulii (privind executarea întocmai a obligaţiilor asumate prin contract) şi aplicarea excepţiei (care presupune adaptarea contractului prin intervenţia instanţei) este destul de dificilă, fiind sarcina instanţei să discrimineze situaţiile în care obligaţia unei părţi a devenit „mai oneroasă” sau „excesiv de oneroasă”.
Circumstanţele noi trebuie să-l pună pe debitor într-o postură economică foarte dificilă. Un exemplu ar fi acela în care s-ar ajunge la o situaţie chiar falimentară, însă posibilul faliment nu este singurul caz care ar atrage aplicarea teoriei impreviziunii.

Sursa: CSM


Surse Biblioteca online Legalis 2.0 privind Impreviziunea:

Modulul Doctrina Legalis Cartea: Noul Cod civil. Legea nr. 287/2009. Cartea a V-a. Despre obligaţii (art. 1164-1649) – Comentarii şi explicaţii, ediţia 1, ed. C.H. Beck, an 2011, autor Ion Turcu

Citam din lucrare:   

„…… Art. 1271
Impreviziunea

„La prevision est un acte difficile, surtout quant il s’agit de l’avenir” (un anonim cu simţul umorului citat de O. Favereau în Droit et economie du contrat, sous la direction de Ch. Jamin, LGDJ).

(1) Părţile sunt ţinute să îşi execute obligaţiile, chiar dacă executarea lor a devenit mai oneroasă, fie datorită creşterii costurilor executării propriei obligaţii, fie datorită scăderii valorii contraprestaţiei.

(2) Dacă executarea contractului a devenit excesiv de oneroasă datorită unei schimbări excepţionale a împrejurărilor care ar face vădit injustă obligarea debitorului la executarea obligaţiei, instanţa poate să dispună:

a) adaptarea contractului pentru a distribui în mod echitabil între părţi pierderile şi beneficiile ce rezultă din schimbarea împrejurărilor;

b) încetarea contractului la momentul şi în condiţiile pe care le stabileşte.

(3) Dispoziţiile alin. (2) sunt aplicabile numai dacă:

a) schimbarea împrejurărilor a intervenit după încheierea contractului;

b) schimbarea împrejurărilor, precum şi întinderea acesteia nu au fost şi nici nu puteau fi avute în vedere de către debitor, în mod rezonabil, în momentul încheierii contractului;

c) debitorul nu şi-a asumat riscul schimbării împrejurărilor şi nici nu putea fi în mod rezonabil considerat că şi-ar fi asumat acest risc;

d) debitorul a încercat, într-un termen rezonabil şi cu bună-credinţă, negocierea adaptării rezonabile şi echitabile a contractului.

CCF: Art. 1134 . Convenţiile legal făcute ţin loc de lege pentru cei ce le-au făcut. Ele nu pot fi revocate decât prin consimţământ mutual sau pentru cauzele autorizate de lege. Ele trebuie să fie executate cu bună-credinţă.

Comentariu

În cazul impreviziunii 20 , instanţa intervine în contract, în anumite situaţii şi cu anumite condiţii.

Textul art. 1271 consacră regula şi excepţia în domeniul executării contractului atunci când împrejurările pe care părţile le-au luat în considerare la încheierea contractului s-au modificat într-o măsură importantă şi contractul a dobândit valenţa de sarcină excesivă pentru una dintre părţi 21 .

În primul alineat al art. 1271 este enunţată regula conform căreia chiar şi atunci când pentru una dintre părţi obligaţia a devenit mai oneroasă decât părea să fie la data încheierii contractului, debitorul trebuie să îşi execute obligaţia conform clauzelor contractului. excepţia de la această regulă este reglementată în cel de-al doilea alineat.

Dacă în contract s-a prevăzut o clauză de renegociere sau dacă executarea a devenit excesiv de oneroasă pentru una dintre părţi, din cauza unei schimbări a împrejurărilor pe care le-au luat în considerare părţile la încheierea contractului, există posibilitatea intervenţiei instanţei în contract.

Ceea ce poate prilejui o asemenea intervenţie nu este orice schimbare a împrejurărilor, ci numai dacă schimbarea are următoarele calităţi, sunt reglementate cele două etape ale demersului:

a) elementul care provoacă un caracter excesiv al sarcinii debitorului nu exista la data încheierii contractului, ci a apărut după acest moment;

b) pentru părţi nu era posibilă în mod rezonabil anvizajarea schimbării;

c) partea pusă în dificultate nu este obligată, prin natura contractului să suporte riscul producerii evenimentului perturbator.

Fiind îndeplinite aceste condiţii, părţile sunt puse în situaţia de a negocia o adaptare a contractului, dar nu sunt şi obligate să ajungă la un acord.

Pentru cazul în care părţile nu au reuşit să încheie un acord de schimbare a contractului, corespunzător imperativelor obiective ale noii situaţii, este reglementată intervenţia instanţei, care posedă două soluţii:

a) o reamenajare a contractului pentru a fi adaptat noilor împrejurări, în sensul redistribuirii echitabile a sarcinilor contractuale între părţile semnatare;

b) încetarea contractului la momentul stabilit de instanţă şi în condiţiile prevăzute în hotărârea acesteia.

Din textul art. 1271 considerăm că poate fi remarcată expresia referitoare la posibilitatea rezonabilă ca părţile contractului să fi prevăzut evenimentul care a generat schimbarea. Previziunea rezonabilă se va concepe în mod abstract şi nu raportat la particularităţile psihice, intelectuale, profesionale cu care era înzestrat partenerul contractual.

Această capacitate rezonabilă nu trebuie să fie confundată cu caracterul rezonabil al clauzelor contractului. printre clauzele nerezonabile se situează şi clauzele ambigue. Acestea pot fi remediate cu ajutorul criteriului intenţiei comune a părţilor, precum şi cu criteriul utilităţii clauzei şi a eficienţei operaţiunii contractuale în ansamblu. Tot nerezonabile sunt clauzele penale disproporţionate sau clauzele de neconcurenţă exagerate. Toate aceste erori se pot corecta prin suprimarea clauzelor nerezonabile.

Problema aplicării teoriei impreviziunii şi a dispoziţiilor art. 1271 NCC este pusă uneori şi în contextul intervenţiei crizelor economice, fenomene ciclice şi grav perturbatoare pe care am fost condamnaţi de soartă să le trăim şi noi în aceste zile. Parafrazând dictonul francez „gouverner c’est prévoir”, profesorul G. Rippert, citat de L. Aynès în raportul introductiv la colocviul din 22 octombrie 2009 (Revue des contrats nr. 1/2010, p. 380), afirma: dacă a contracta înseamnă a prevedea, contractul este un ascendent asupra viitorului. Frânarea brutală a creşterii economice şi recesiunea ne obligă să repunem în discuţie previziunile creşterii economice şi veniturile noastre şi, în mod, inevitabil generează falimente. Criza înalţă un obstacol insurmontabil în calea executării datoriei, astfel încât ea devine foarte dificilă sau chiar imposibilă. Prima soluţie ar fi exonerarea debitorului pentru forţă majoră. Soluţia nu satisface pentru că criza nu este chiar imprevizibilă, pentru că s-a dovedit a fi ciclică şi, totodată ea nu este un eveniment pentru că sistemul juridic nu recunoaşte forţa majoră financiară. Soluţiile s-au găsit în procedurile de insolvenţă şi în cele de prevenire a insolvenţei, precum şi în restructurări ale datoriei.

Mai exact, ceea ce se cere a fi soluţie corectă se situează în planul relaţiei contractuale ca sursă de încredere şi ca instrument de stăpânire a viitorului.  ……” 


Important : Modulul de Doctrina din Bibliteca online de informare juridica poate fi testat gratuit timp de 14 zile