Procurorul general al României, Laura Codruta Kovesi, a promovat in data de 24.08.2011 un recurs in interesul legii in materie penala privind interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 320 1 din Codul de procedura penala cu privire la momentul procesual pana la care sunt aplicabile prevederile referitoare la procedura de judecata simplificata.


Examenul jurisprudenţei actuale în materie penală evidenţiază mai multe orientări cu privire la acest aspect şi, prin urmare, caracterul neunitar al practicii judiciare, astfel:

I. Opinia majoritară a instanţelor judecătoreşti este în sensul aplicării prevederilor art. 3201 din Codul de procedură penală referitoare la procedura simplificată de judecată în ipoteza în care inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei până la momentul începerii cercetării judecătoreşti.

a) Astfel, s-a apreciat că dispoziţiile art. 3201 din Codul de procedură penală sunt aplicabile numai în situaţia în care până la începerea cercetării judecătoreşti inculpatul a recunoscut în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare, indiferent dacă sesizarea instanţei a avut loc anterior sau ulterior intrării în vigoare a acestor prevederi legale.

b) Acelaşi punct de vedere a fost exprimat şi de instanţele care, sesizate cu o astfel de cerere ulterior începerii cercetării judecătoreşti, fie au respins-o, fie au înlăturat, în căile de atac, dispoziţiile menţionate ca greşit aplicate.

Potrivit acestor orientări, dispoziţiile art. 3201 din Codul de procedură penală sunt norme de procedură, de imediată aplicare, având în vedere că ele reglementează o procedură accelerată de judecare a cauzei penale, iar nu norme de drept penal substanţial, neexistând dispoziţii tranzitorii care să stabilească excepţii de la obligaţia reglementată de legiuitor cu privire la posibilitatea aplicării procedurii simplificate de judecată numai în situaţia în care inculpatul recunoaşte săvârşirea faptelor până la începerea cercetării judecătoreşti. S-a susţinut în acest sens că incidenţa normei instituite prin art. 3201 din Codul de procedură penală este condiţionată de recunoaşterea faptelor de către inculpat şi solicitarea ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, numai până la momentul începerii cercetării judecătoreşti.

c) Pe de altă parte, în ipoteza în care inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei anterior cercetării judecătoreşti, unele instanţe au apreciat că sunt incidente prevederile art. 3201 din Codul de procedură penală cu aplicarea art. 13 din Codul penal, privind legea penală mai favorabilă, fără însă a argumenta opinia exprimată în acest sens.

II. Dimpotrivă, alte instanţe au extins sfera de aplicare a prevederilor art. 3201 din Codul de procedură penală la cauzele aflate în curs de judecată în care s-a depăşit momentul procesual al începerii cercetării judecătoreşti, invocând în acest sens argumente diferite.

a) Astfel, într-o opinie s-a susţinut că a face distincţie între cauzele în care începerea cercetării judecătoreşti a avut loc înainte de 25 noiembrie 2010, când au intrat în vigoare dispoziţiile art. 3201 din Codul de procedură penală, şi cele în care cercetarea judecătorească a debutat după această dată, nu are o justificare obiectivă şi rezonabilă, fiind încălcate egalitatea de tratament şi dreptul la nediscriminare prevăzute de art. 16 alin. (1) din Constituţia României şi art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

b) Într-o altă opinie, s-a argumentat că art. 3201 din Codul de procedură penală conţine atât norme de drept procesual penal, cât şi norme de drept penal substanţial, întrucât prevede o cauză de reducere a pedepselor. Prin urmare, s-a susţinut că aceste prevederi sunt susceptibile de a fi aplicate retroactiv ca lege penală mai favorabilă, în temeiul art. 13 din Codul penal, în situaţiile în care sunt îndeplinite şi condiţiile de fond ce atrag incidenţa sa.

c) În sfârşit, au existat cazuri în care aplicarea prevederilor art. 3201 din Codul de procedură penală s-a făcut exclusiv în cursul judecării căilor de atac.

Nici Instanţa Supremă nu a avut un punct de vedere unitar cu privire la momentul procesual până la care sunt aplicabile dispoziţiile art. 3201 din Codul de procedură penală, împărtăşind ambele orientări jurisprudenţiale.

Procurorul general apreciază că declanşarea procedurii simplificate de judecată introduse prin art. 3201 din Codul de procedură penală nu poate avea loc decât în faţa instanţei de fond şi până la începerea cercetării judecătoreşti.

Sursa: PICCJ