Hotararea 4/2011, publicata in M. Of. 555/2011, modifica Hotararea 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania.

Va prezentam forma consolidata/actualizata a articolelor care au suferit modificari, asa cum pot fi acestea vizualizate in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis 2.0:


 Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie


Hotararea 3/2007 … Statutul … Art. 56

(1) Examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă definitiv se va organiza în mod unitar, la nivel naţional, de către Consiliul naţional de conducere al Uniunii, data acestuia fiind adusă la cunoştinţa candidaţilor, în scris, de către consiliul de conducere al fiecărei filiale, cu cel puţin 60 de zile înainte.

(2) Examenul de definitivat se va organiza anual, la acesta putând participa numai practicienii în insolvenţă stagiari care au efectuat stagiul complet de pregătire profesională.

(3) Practicianul în insolvenţă stagiar care la data promovării examenului pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar se afla în situaţia de incompatibilitate prevăzută de art. 28 alin. (1) lit. a) din O.U.G. va trebui sa facă dovada încetării situaţiei de incompatibilitate în timpul stagiului complet de pregătire profesională cu durata de 2 ani.

(4) Pierd dreptul de a susţine examenul de definitivat practicienii în insolvenţă stagiari care nu îl susţin şi nu îl promovează în cel mult 5 ani de la dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar.

(4) Pierd dreptul de a susţine examenul de definitivat practicienii în insolvenţă stagiari care nu îl susţin şi nu îl promovează în cel mult 5 ani de la dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar, cu excepţia celor care în această perioadă au fost incompatibili.

(5) În intervalul de timp menţionat practicianul în insolvenţă stagiar va putea susţine de cel mult două ori examenul de definitivat.

(6) Documentaţia de înscriere la examen se va depune la consiliul de conducere al filialei şi va conţine următoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) raport de activitate privind stagiul de pregătire profesională efectuat, inclusiv dovada de participare la stagiul intensiv de pregătire;

c) caracterizarea întocmită de coordonatorul/coordonatorii de stagiu pe lângă care stagiarul a funcţionat ca salariat sau colaborator.

(7) Candidaţii la examenul de definitivat vor plăti o taxă de înscriere aprobată de Congresul Uniunii pentru anul respectiv.

modificat de
Hotărâre nr. 4/2011 – pentru modificarea şi completarea anexei nr. I la Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România din 28 mai 2011, M. Of. 555/2011 ;


“Hotararea 3/2007 … Statutul … Art. 68

(1) Persoanele fizice române care au dobândit calitatea de practician în insolvenţă stagiar, ca urmare a promovării examenului organizat de Uniune, au obligaţia efectuării stagiului de pregătire profesională cu durata de 2 ani.

(2) Persoanele fizice străine, practicieni în insolvenţă în ţara în care îşi au domiciliul şi care doresc să activeze în România, pot opta pentru efectuarea unui stagiu de adaptare cu durata de 2 ani.

(3) Stagiul de pregătire profesională, precum şi stagiul de adaptare se desfăşoară sub îndrumarea unui coordonator de stagiu, practician în insolvenţă definitiv, stagiarul având calitatea de salariat sau colaborator.

(3) Stagiul de pregătire profesională, precum şi stagiul de adaptare se desfăşoară sub îndrumarea unui coordonator de stagiu, practician în insolvenţă definitiv, stagiarul având calitatea de salariat sau colaborator. Pe perioada stagiului practicianul în insolvenţă stagiar va fi remunerat de forma de organizare cu care are relaţii contractuale cu echivalentul a cel puţin un salariu minim lunar pe economie stabilit pentru anul în curs. Contractul de stagiu se încheie cu forma de organizare, stagiul desfăşurându-se sub îndrumarea unui coordonator de stagiu nominalizat, practician în insolvenţă în cadrul formei de organizare.

(4) Raporturile dintre stagiar şi practicianul îndrumător de stagiu vor fi consemnate într-un document scris, reprezentând înţelegerea dintre părţi, care va fi solicitat de Uniune numai în situaţii litigioase.

modificat de
Hotărâre nr. 4/2011 – pentru modificarea şi completarea anexei nr. I la Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România din 28 mai 2011, M. Of. 555/2011 ;


“Hotararea 3/2007 … Statutul … Art. 69

(1) CNC al Uniunii va reactualiza anual lista cu îndrumătorii de stagiu pe baza unor criterii de selecţie, care vor lua în considerare, în principal, următoarele:

a) să aibă vechime de cel puţin 3 ani de la data înscrierii în Tabloul UNPIR;

a) să aibă vechime de cel puţin 5 ani de la data înscrierii în Tabloul UNPIR;

b) să nu fi suferit nicio sancţiune disciplinară de natura celor prevăzute la cap. XIII;

c) venitul brut din activitatea de practician în insolvenţă.

(2) În funcţie de volumul de activitate al îndrumătorului de stagiu, pe baza unei grile întocmite în funcţie de veniturile realizate în anul anterior atestării, de către cabinetul sau societatea profesională în care îşi exercită profesia, Consiliul naţional de conducere al Uniunii va stabili numărul de stagiari. Veniturile realizate de coordonatorul de stagiu nu se pot situa sub valoarea de 10.000 lei.

(2) În funcţie de volumul de activitate al îndrumătorului de stagiu, pe baza unei grile întocmite în funcţie de veniturile realizate în anul anterior atestării de către cabinetul sau societatea profesională în care îşi exercită profesia, Consiliul naţional de conducere al Uniunii va stabili numărul de stagiari. Veniturile realizate de coordonatorul de stagiu nu se pot situa sub valoarea de 50.000 lei.

(3) Lista îndrumătorilor de stagiu va fi actualizată anual, pe baza declaraţiei de venit pentru veniturile din activitatea de practician în insolvenţă realizate în anul anterior, şi se va publica pe site-ul Uniunii.

modificat de
Hotărâre nr. 4/2011 – pentru modificarea şi completarea anexei nr. I la Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România din 28 mai 2011, M. Of. 555/2011 ;


“Hotararea 3/2007 … Statutul … Art. 88

(1) Pentru decontarea din fondul de lichidare, filiala Uniunii solicită următoarele documente justificative:

a) sentinţa/încheierea/rezoluţia, în original sau copie conformă cu originalul, prin care judecătorul-sindic/judecătoruldelegat/directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana desemnată din cadrul registrului comerţului stabileşte onorariul de achitat, respectiv cheltuielile de procedură;

b) orice document din care rezultă că debitoarea nu deţine bunuri sau sume de bani în patrimoniu;

b) orice document din care rezultă că debitoarea nu deţine bunuri sau sume de bani în patrimoniu sau că acestea sunt insuficiente şi a fost închisă procedura în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

c) factură fiscală.

(11) În cazul în care, conform practicii locale, instanţele consideră că nu este necesară aprobarea pentru decontarea din fondul de lichidare, aceasta este de competenţa filialei UNPIR, care va dispune aprobarea conform criteriilor stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 şi de prezentul statut.

(2) Pentru decontarea din fondul de lichidare, în situaţia în care din sentinţă sau din încheiere nu rezultă în mod expres faptul că debitoarea deţine bunuri sau sume de bani în averea sa, filiala Uniunii poate solicita orice raport întocmit pe parcursul procedurii (de observaţie, administrare sau lichidare), bilanţul de la începutul lichidării, inventarul bunurilor societăţii debitoare, adeverinţă eliberată de serviciile de impozite şi taxe, eventual certificatul de radiere şi/sau orice alte documente justificative.

(3) În situaţia avansării unor sume din fondul de lichidare, în cazul în care în sentinţă/încheiere nu se prevede în mod expres că suma urmează a fi returnată, solicitantul, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), va da şi o declaraţie pe propria răspundere prin care se obligă să restituie avansul, în termen de 10 zile lucrătoare de la valorificarea activului debitoarei.

(4) Decontarea din fondul de lichidare, în condiţiile în care în averea debitoarei existau bunuri ce puteau fi valorificate sau sume de bani, constituie abatere.

(4) Decontarea cheltuielilor din fondul de lichidare, în condiţiile în care în averea debitoarei existau bunuri ce puteau fi valorificate sau sume de bani, constituie abatere, cu excepţia cazurilor când bunurile sau sumele de bani sunt insuficiente şi a fost cerută închiderea procedurii în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(41) Obligaţia privind plata sumelor din fondul de lichidare către practicienii în insolvenţă aparţine filialei Uniunii pe raza căreia îşi are sediul debitoarea.

(5) Decontul final prevăzut de art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, se aprobă de către Consiliul de conducere al filialei UNPIR pe raza căreia se află sediul debitoarei.

modificat de
Hotărâre nr. 4/2011 – pentru modificarea şi completarea anexei nr. I la Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România din 28 mai 2011, M. Of. 555/2011 ;


“Hotararea 3/2007 … Statutul … Art. 89

(1) Plata onorariilor practicienilor în insolvenţă ce sunt achitate din fondul de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se va face, în ordinea vechimii, la următoarele tarife:

a) 3.000 lei, stabilit în baza hotărârii judecătoreşti pentru procedurile de insolvenţă deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru practicienii în insolvenţă înregistraţi cu vector fiscal de TVA onorariul va fi în limita a 3.000 lei, exclusiv TVA;

a) 3.000 lei, stabilit în baza hotărârii judecătoreşti pentru procedurile de insolvenţă deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru practicienii în insolvenţă înregistraţi cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de 3.000 lei, exclusiv TVA;

b) 1.000 lei, prevăzut la art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, pentru procedurile de lichidare derulate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru practicienii în insolvenţă înregistraţi cu vector fiscal de TVA onorariul va fi în limita a 1.000 lei, exclusiv TVA.

b) 1.000 lei, prevăzut la art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, pentru procedurile de lichidare derulate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru practicienii în insolvenţă înregistraţi cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de 1.000 lei, exclusiv TVA.

(2) Cheltuielile de procedură admise la plata din fondul de lichidare sunt constituite din cheltuielile necesare pentru taxe, timbre, notificări, convocări şi comunicări ale actelor aferente procedurii.

(3) Constituie de asemenea cheltuieli de procedură admise la plata din fondul de lichidare cheltuielile de deplasare impuse de necesitatea prezentării practicianului în insolvenţă la termenele de judecată fixate în litigii în care debitoarea este parte, în cazul acelor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată din afara localităţii de sediu a practicianului. Cheltuielile de transport astfel efectuate se justifică pe baza decontului de deplasare vizat de instanţă, la care sunt ataşate tichetele de transport sau bonul fiscal, în limita unui consum de combustibil de 7,5 l/100 km.

(3) Constituie de asemenea cheltuieli de procedură admise la plata din fondul de lichidare cheltuielile de deplasare impuse de necesitatea prezentării practicianului în insolvenţă la termenele de judecată fixate în litigii în care debitoarea este parte, în cazul acelor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată din afara localităţii unde se află tribunalul care judecă dosarul de insolvenţă. Cheltuielile de transport astfel efectuate se justifică pe baza decontului de deplasare vizat de instanţă, la care sunt ataşate tichetele de transport sau bonul fiscal, în limita unui consum de combustibil de 7,5 l/100 km.

(4) Sunt de asemenea cheltuieli de procedură admise la plata din fondul de lichidare cheltuielile de arhivare a documentelor debitoarei. Standardul de cost pentru decontarea operaţiunilor de verificare, selecţionare, inventariere şi legare este echivalentul a 35 euro/ml, iar pentru depozitare 1 euro/ml/lună.

(5) Cheltuielile de procedură efectuate conform alin. (4), în procedurile de insolvenţă reglementate de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sunt achitate din fondul de lichidare numai în măsura în care sunt aprobate de instanţa de judecată prin încheiere/sentinţă.

(6) În conformitate cu art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, decontul final al cheltuielilor de procedură efectuate în legătură cu lichidarea unei societăţi comerciale, în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se face de către filiala Uniunii pe raza căreia se află sediul debitoarei, pe baza documentelor justificative ataşate cererii de plată depuse de lichidator.

(7) Nu reprezintă cheltuieli de procedură, ci sunt cheltuieli proprii ale cabinetului sau ale societăţii profesionale următoarele: cheltuielile de transport [altele decât cele prevăzute la alin. (3)], cheltuielile de funcţionare a sediului profesional, consumabile, abonamente, cotizaţii profesionale, asigurări de răspundere şi alte cheltuieli indirecte.

modificat de
Hotărâre nr. 4/2011 – pentru modificarea şi completarea anexei nr. I la Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România din 28 mai 2011, M. Of. 555/2011 ;


Hotararea 3/2007…. Statutul…..Anexa 4…. Art. 1

Taxa de înscriere la examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă va fi de 1.000 lei.

modificat de
Hotărâre nr. 4/2011 – pentru modificarea şi completarea anexei nr. I la Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România din 28 mai 2011, M. Of. 555/2011 ;


“Hotararea 3/2007…. Statutul…..Anexa 4…. Art. 2

Taxa de verificare a cererii şi a documentelor doveditoare pentru persoanele care cer înscrierea în Uniune fără examen şi cu scutire de stagiu va fi de 1.000 lei.

modificat de
Hotărâre nr. 4/2011 – pentru modificarea şi completarea anexei nr. I la Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România din 28 mai 2011, M. Of. 555/2011 ;


“Hotararea 3/2007…. Statutul…..Anexa 4…. Art. 3

Taxa de înscriere în Tabloul UNPIR va fi de:

a) 1.000 lei pentru persoane fizice care au promovat examenul de acces în profesie;

b) 9.000 lei pentru persoanele fizice care beneficiază de înscrierea în profesie cu scutire de examen şi stagiu de pregătire profesională;

c) 1.000 lei pentru persoane juridice.

modificat de
Hotărâre nr. 4/2011 – pentru modificarea şi completarea anexei nr. I la Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România din 28 mai 2011, M. Of. 555/2011 ;


“Hotararea 3/2007…. Statutul…..Anexa 4…. Art. 4

(1) Cotizaţia anuală este de:

a) 600 lei pentru persoane fizice compatibile;

b) 400 lei pentru persoane fizice incompatibile.

(2) Taxa anuală pentru persoanele juridice este de 2.000 lei.

modificat de
Hotărâre nr. 4/2011 – pentru modificarea şi completarea anexei nr. I la Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România din 28 mai 2011, M. Of. 555/2011 ;


“Hotararea 3/2007…. Statutul…..Anexa 4…. Art. 5

Taxa de susţinere a examenului de definitivat în profesie este de 1.000 lei.

modificat de
Hotărâre nr. 4/2011 – pentru modificarea şi completarea anexei nr. I la Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România din 28 mai 2011, M. Of. 555/2011 ;


Timp de 14 zile puteti testa GRATUIT tot continutul Bibliotecii Legislative Legalis 2.0. Legislatie consolidata, Jurisprudenta romaneasca si europeana, Doctrina, Reviste online, Bibliografie